Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2M2021
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- umiejętność programowania w C/C++

- znajomość podstawowych algorytmów i struktur danych.

- zaliczony przedmiot Grafika Komputerowa

Całkowity nakład pracy studenta:

30h - wykład/laboratorium

30h - praca własna nad projektem


Razem: 60 godz


2 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. zna wybrane algorytmy przetwarzania, analizy i wizualizacji obrazów DICOM (KW_02, K_W05)


W2. W3: zna wybrane przekształcenia geometryczne wraz z ich zapisem w języku macierzy, zna wybrane metody optymalizacji funkcji, zna wybrane metody segmentacji oraz dopasowywania obrazów (K_W01, KW_02,KW_04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty:


U1. umie przetwarzać, analizować i wyświetlać przestrzenne obrazy medyczne przy pomocy poznanych na zajęciach narzędzi (K_U01, K_U02, K_U07, K_U08);

U2: umie zaprojektować i zaimplementować w wybranej bibliotece programistycznej graficzny interfejs użytkownika (K_U05, K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty:


K1: potrafi modyfikować algorytmy i dostosowywać je do konkretnych zadań (K_K03);

K2: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania, jest systematyczny (K_K04);

Metody dydaktyczne:

- wykład

- laboratorium

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

- implementacja wybranych algorytmów obrazowania 3D

- przetwarzanie danych wolumetrycznych

- przetwarzanie modeli siatkowych

Pełny opis:

Na wykładzie prezentowane są algorytmy przetwarzania, analizy i wizualizacji obrazów medycznych w formacie DICOM. Przedmiot rozpoczyna się od poprawnej obsługi formatu danych, przez ich segmentację, filtrację, do wybranych algorytmów dopasowywania i analizy.

Przedmiot kończy się projektem indywidualnym.

Kod przedmiotu na platformie MS Teams: m1y51ra

Literatura:

Specyfikacja DICOM:

https://dicom.nema.org/dicom/2003/03_03pu.pdf

Biblioteka wizualizacyjna:

https://vtk.org/doc/nightly/html/

Biblioteka przetwarzania i analizy obrazów medycznych:

https://itk.org/Doxygen/html/annotated.html

Metody i kryteria oceniania:

- projekt zaliczeniowy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład monograficzny - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)