Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2MAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 1 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wymagające kontaktu z nauczycielem:

15 godz. - wykład,

15 godz. - laboratorium,


Praca własna:

20 godz. - praca własna nad projektami grupowymi lub projektem OSS

10 godz. - przygotowanie do zaliczenia,


Razem:

60 godz. - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna metody specyfikowania i weryfikacji (inf2_w03) - K_W02

W2: zna zasady i problemy realizacji złożonych projektów informatycznych (inf2_w15) - K_W08

W3: zna podstawowe typy licencji zamknięto- i otwarto-źródłowych, ich wymagania, i kompatybilność między różnymi licencjami

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posługuje się narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektem informatycznym (inf2_u07) - K_U08

U2: Potrafi wykorzystać w projekcie narzędzia do automatycznego testowania (inf2_u07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Współpracuje w zespole przy budowie wspólnego projektu informatycznego (inf2_k01) - K_K04

Metody dydaktyczne:

Zagadnienia dyskutowane na tym przedmiocie podawane są studentom w formie wykładu informacyjnego. Studenci mają możliwość przygotowania prezentacji wybranego narzędzia lub metodyki wspomagającego pracę nad projektami informatycznymi.


Na ćwiczeniach studenci pracują nad rozwojem (lub stworzeniem) projektu programistycznego w grupach, lub nad rozwojem projektu otwarto-źródłowego współpracując nad nim w sposób jawny. Przedstawiają systematyczne postępy pracy, dyskutując nad zmianami i dalszym planem.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych jest symulacja pracy nad projektami w zespołach produkcyjnych, szczególnie opanowanie technik projektowania i zarządzania systemami informatycznymi.

Pełny opis:

 • Techniki specyfikacji wymagań
 • Techniki i narzędzia zarządzania projektami
  • zarządzanie kodem
  • zarządzanie zespołem i komunikacja wewnątrz zespołu
  • zarządzanie kompilacją
 • Lekkie metodyki projektowania
 • Problematyka trwałości danych w obiektowych językach programowania
 • Techniki automatyzacji testów
 • Oprogramowanie wolne i otwarto-źródłowe i jego licencje
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • A. Cockburn Jak pisać efektywnie przypadki użycia
 • Pro Git 

Literatura uzupełniająca:

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium z tematów poruszanych na wykładzie: W1, W2, W3

Prezentacja wykonanej pracy nad projektem: U1, U2, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Narębski
Prowadzący grup: Jakub Narębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Narębski
Prowadzący grup: Jakub Narębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Narębski
Prowadzący grup: Jakub Narębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)