Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2NUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej, podstawowa wiedza ze wstępu do metod numerycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium + 120 godzin pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

Rozumienie roli i znaczenia formalizmu matematycznego, znajomość metod algorytmicznego rozwiązywania problemów obliczeniowo trudnych (aproksymacja, FFT, itp). Znajomość zasad działania najważniejszych algorytmów numerycznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność wyrażania problemów obliczeniowych w języku matematyki, umiejętność posługiwania się Matlabem.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kreatywność, sumienność i dokładność.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i ćwiczenia laboratoryjne.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Kurs ten jest kontynuacją kursu "Wstęp do metod numerycznych" dla studentów informatyki studiów I st. Na wykładzie omawiane są zaawansowane algorytmy numeryczne, które można stosować w aplikacjach komputerowych. Na ćwiczeniach słuchacze wykonują implementację wybranych algorytmów w Matlabie.

Pełny opis:

 • Aproksymacja funkcji:podstawy i zastosowania funkcji B-sklejanych, aproksymacja średniokwadratowa i jednostajna, interpolacja trygonometryczna, szybkie przekształcenie Fouriera.
 • Programowanie liniowe i zagadnienia pokrewne: algorytm sympleks.
 • Optymalizacja:metody spadku, wyżarzanie symulowane, programowanie wypukłe.
 • Rozwiązywanie numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych: zastosowanie wzoru Taylora, metoda Eulera, metody Rungego-Kutty, metoda adaptacyjna Rungego-Kutty-Fehlberga, metody wielokrokowe.
 • Rozwiązywanie numeryczne równań różniczkowych cząstkowych.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • R. Dautray, J-L. Lions, Mathematical Analysis and Numerical Mathods for Science and Technology, Springer, Berlin 1993, tom 1-6.
 • A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

 • A. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.
 • W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, Philadelphia 1996.
Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładów. Podstawą do zaliczenia wykładów jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (na ocenę) na podstawie dokonanych implementacji wybranych algorytmów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)