Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie równoległe i rozproszone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2PRR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie równoległe i rozproszone
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Informatyka, studia I stopnia, 3 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość języków C/C++ i Java oraz podstawowych algorytmów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - wykład
30 godz. - ćwiczenia laboratoryjne
40 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć, w tym rozwiązywanie zadań zleconych przez prowadzących, zapoznanie się z informacją zwrotną dotyczącą rozwiązanych zadań oraz konsultacje z prowadzącymi zajęcia,
10 godz. - praca własna: studiowanie literatury
20 godz. - praca własna: zapoznanie się z materiałami dodatkowymi, m.in. dokumentacją bibliotek
20 godz. - praca własna: przygotowanie do egzaminu
Razem: 150 godz.
6 pkt. ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

 • W1: ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia algorytmów w zakresie algorytmów równoległych i oceniania ich jakości - K_W02, K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

 • U1: opisuje problemy związane z wykonywaniem programów współbieżnych - K_U01
 • U2: rozumie mechanizmy synchronizacji procesów - K_U01
 • U3: implementuje algorytmy równoległe dla środowiska z pamięcią wspólną i rozproszoną (z wykorzystaniem MPI, OpenMP) - K_U01, K_U08, K_U13
 • U4: uruchamia aplikacje w różnych środowiskach - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

 • K1: jest gotów do twórczego myślenia w celu stworzenia nowych rozwiązań - K_K02
 • K2: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze K_K03
 • K3: pokonuje trudności stojące na drodze do realizacji założonego celu i systematycznej pracy nad projektami - K_K04.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania i implementacji algorytmów równoległych w środowisku z pamięcią rozproszoną i współdzieloną. Omawiane są przykłady algorytmów równoległych, ich złożoność czasowa i implementacja przy użyciu MPI i OpenMP, CUDA.

Przedmiot ten może być zalecony przez komisję kwalifikacyjną jako przedmiot wyrównawczy uczestnikom studiów 2. stopnia, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia tego przedmiotu w trakcie studiów 1. stopnia.

Pełny opis:

 • Podstawowe pojęcia.
 • Modele komputerów równoległych: klasyfikacja komputerów wg Flynna, komputery z pamięcią współdzieloną i rozproszoną, wydajność komputerów.
 • Podstawowe modele programowania równoległego : programowanie w modelu z pamięcią rozproszoną, programowanie w modelu z pamięcią współdzieloną.
 • PRAM - model do definiowania algorytmów równoległych.
 • Etapy projektowania programów równoległych.
 • Przykłady algorytmów równoległych.
 • Implementacja algorytmów z wykorzystaniem OpenMP.
 • Implementacja algorytmów z wykorzystaniem Message Passing Interface (MPI).
 • Wybrane miary złożoności algorytmów równoległych.
 • Klasyczne problemy współbieżności i poprawność programów współbieżnych.
 • Podstawy modelu programowania CUDA, elementy języka CUDA C

Literatura:

Literatura podstawowa:

 • M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, Wydanie II, 2009
 • Z. Czech, Wprowadzenie do obliczeń równoległych, WN PWN, Wydanie II, 2013
 • Thomas, H. Cormen, Wprowadzenie do algorytmów, WN PWN
  • Wyd. -2003 – rozdział: Algorytmy równoległe
  • Wyd. 2009- – rozdział: Algorytmy wielowątkowe

Literatura uzupełniająca:
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium na ocenę - na podstawie programów wykonanych w ramach prac domowych (weryfikacja efektów uczenia: W1, U2, U3, U4, K1, K2, K3).

Podejście do egzaminu po zaliczeniu laboratorium.

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego z wykładu (weryfikacja efektów uczenia: W1, U1, U2, K1).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nowicki
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Marek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nowicki
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Marek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nowicki
Prowadzący grup: Marek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nowicki
Prowadzący grup: Marek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)