Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2SEMmgrI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, seminaria magisterskie
Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 1 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium - 45 godz.

studiowanie literatury - 50 godz.

przygotowanie referatów, prac seminaryjnych - 30 godz.


Razem: 125 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat pojęć, twierdzeń i implementacji z poznanych działów informatyki, rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, (K_W01, K_W02)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. potrafi w sposób zwięzły zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, (K_U12)


U2. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań, (K_U12)


U3. Umie wyszukiwać rzetelne informacje w wiarygodnych źródłach. (K_U08)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. krytycznie ocenia swoją wiedzę oraz samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze i innych źródłach, (K_K03)


K2. skutecznie przekazuje innym osiągnięcia informatyki w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy, (K_K02)


K3. pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter. (K_K04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Studenci przygotowują prace seminaryjne i referaty związane z tematyką przyszłych prac magisterskich.

Pełny opis:

Przedmiot będzie kontynuowany na Seminarium magisterskim II 1000-I2SEMmgrcd

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne seminaria.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanych prac i/lub wygłoszonych referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Marek Nowicki, Marcin Piątkowski, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Chlebiej, Piotr Przymus, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Anna Kwiatkowska, Marek Nowicki, Marcin Piątkowski, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Łukasz Mikulski, Piotr Przymus, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)