Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2SEMmgrcd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 2 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Jest to kontynuacja seminarium 1000-I2SEMmgrI

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium - 75 godz.


studiowanie literatury - 100 godz.


przygotowanie referatów - 60 godz.


gromadzenie materiałów do pracy magisterskiej - 100 godz.Razem: 335 godz. (13 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat pojęć, twierdzeń i implementacji z poznanych działów informatyki, rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, (K_W01, K_W02)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. potrafi w sposób zwięzły zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, (K_U12)


U2. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań, (K_U12)


U3. Umie wyszukiwać rzetelne informacje w wiarygodnych źródłach. (K_U08)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. krytycznie ocenia swoją wiedzę oraz samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze i innych źródłach, (K_K03)


K2. skutecznie przekazuje innym osiągnięcia informatyki w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy, (K_K02)


K3. pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter. (K_K04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Studenci przygotowują prace magisterskie oraz referaty związane z tematyką prac magisterskich.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne seminaria.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy magisterskiej.

Zalecenia dotyczące pracy dyplomowej:

Prace magisterskie z informatyki — wymagania

Tematyka pracy powinna być zatwierdzana przez komisję, na podstawie opisu, wraz z wyszczególnieniem planowanego wkładu własnego studenta.

Uwagi ogólne:

1. Praca magisterska jest pracą pisemną o treści zgodnej z przyjętym wcześniej tematem – ewentualny kod aplikacji jest załącznikiem do pracy.

2. Struktura pracy (m.in. kolejności rozdziałów) powinna być przemyślana, a przedstawione tezy kompletne.

3. Co do zasady, praca powinna wpisywać się w jeden ze standardowych typów opisanych poniżej. Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać omówienie kodu źródłowego, schemat architektury realizowanego oprogramowania, zrzuty ekranowe (screenshoty) demonstrujące działanie oprogramowania, schematy blokowe lub pseudokody realizowanych algorytmów, etc.

4. Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny student{ki|a}. Przykładowo: informację, czy wykorzystany algorytm

a) został wymyślony przez student{kę|a},

b) jest twórczą modyfikacją/kompilacją znanych algorytmów,

c) jest własną implementacją znanych algorytmów,

d) jest funkcją biblioteczną lub został w całości skopiowany z cytowanego źródła.

5. Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6. Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym. Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (w tym linki do stron; zaleca się, żeby spis literatury zawierał co najmniej dwa artykuły naukowe, książki lub podręczniki). Dobrze widziane są również spisy ilustracji, tabeli oraz listingów kodu.

7. Zakończenie powinno zawierać informacje na temat dalszego rozwoju podjętych badań oraz możliwości ich wykorzystania.

Standardowe typy prac magisterskich:

Opracowanie własnej aplikacji

Praca magisterska będąca opracowaniem własnej aplikacji polega na stworzeniu programu, modułu do istniejącego narzędzia lub pełnego systemu informatycznego mającego określoną w temacie funkcję użytkową. W pracy takiej ważne jest skorzystanie z zaawansowanej metodologii i odpowiedni poziom skomplikowania (oceniany przez Promotora), bardzo istotne jest wyraźne opisanie wkładu własnego autor{ki|a} i porównanie z istniejącymi rozwiązaniami o podobnej funkcjonalności. Do pracy muszą być dołączone źródła aplikacji, wersja skompilowana (w miarę możliwości) oraz wykorzystane dane; tak, aby powtórzenie wykonanych testów i eksperymentów było możliwe.

Część pisemna powinna mieć przynajmniej 30 stron i zawierać:

• Uzasadnienie podjętej tematyki.

• Wprowadzenie merytoryczne do dziedziny właściwej dla tematu pracy oraz przegląd istniejących rozwiązań o podobnej funkcjonalności. Podkreślone powinny być cechy wyróżniające przygotowane rozwiązanie.

• Część dotyczącą strony użytkowej, która zwiera:

o ogólny opis; mile widziane jest uzasadnienie poprawności działania wykorzystanych algorytmów oraz analiza ich złożoności,

o sposób instalacji i konfiguracji,

o skrócony podręcznik użytkownika.

• Część dotycząca strony programistycznej, która zawiera:

o wykaz technologii użytych w projekcie,

o przyjęte rozwiązania i dyskusję dotyczącą ich wyboru,

o opis struktury projektu,

o dokumentację,

o przypadki użycia i wyniki eksperymentalne.

• Opis wykorzystania przygotowanego rozwiązania, jest to miejsce na subiektywną ocenę jego przydatności.

Analiza porównawcza wybranych technologii/modułów/serwisów/algorytmów

Praca magisterska będąca analizą porównawczą dotyczy zagadnienia wykraczającego poza treści znajdujące się programach kursowych przedmiotów nauczanych na kierunku informatyka (zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu). Student{ka} powinien{na} wykazać się dobrą znajomością wybranej dziedziny, postawić hipotezę badawczą oraz zaprojektować pozwalający ją zweryfikować eksperyment.

Praca pisemna powinna mieć przynajmniej 50 stron i zawierać:

• Uzasadnienie podjętej tematyki wraz z postawieniem hipotezy badawczej.

• Wprowadzenie merytoryczne do dziedziny oraz dogłębne przedstawienie porównywanych technologii.

• Opis zaprojektowanego eksperymentu oraz przygotowanego na jego potrzeby kodu źródłowego.

• Wyniki przeprowadzonych eksperymentów, ich analizę oraz wnioski z nich płynące.

• Odniesienie do postawionej hipotezy badawczej (jej potwierdzenie lub falsyfikację).

Rozwiązanie problemu informatycznego (praca badawcza)

Praca magisterska będąca rozwiązaniem problemu informatycznego powinna mieć charakter artykułu naukowego zawierającego oryginalne wyniki autor{ki|a}. Student{ka} powinien{na} wykazać się dobrą znajomością literatury naukowej związanej z tematem pracy.

Praca pisemna powinna mieć przynajmniej 30 stron i zawierać:

• Uzasadnienie podjętej tematyki wraz z dokładnym określeniem problemu.

• Wprowadzenie merytoryczne do dziedziny.

• Kwerendę literatury związanej z tematem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem najświeższych wyników.

• Oryginalne wyniki autor{ki|a} pracy.

• Wnioski płynące z uzyskanych wyników oraz plan dalszych badań.

Egzamin dyplomowy:

Zaleca się, żeby jedno pytanie na egzaminie dyplomowym było związane z tematyką pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Marcin Piątkowski, Zbigniew Szewczak, Piotr Wiśniewski, Bartosz Ziemkiewicz, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Marcin Gąsiorek, Łukasz Mikulski, Piotr Przymus, Zbigniew Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska, Piotr Wiśniewski
Prowadzący grup: Jerzy Białkowski, Michał Chlebiej, Marek Nowicki, Marcin Piątkowski, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Chlebiej, Piotr Przymus, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Anna Kwiatkowska, Marek Nowicki, Marcin Piątkowski, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)