Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne systemy sieciowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2WSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy sieciowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 1 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 4 rok
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=2435
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość programowania sieciowego w zakresie tworzenia aplikacji klient - serwer

2. Umiejętność zarządzania popularnymi serwerami usług sieciowych

3. Znajomość algorytmów szyfrowania kluczem symetrycznym i asymetrycznym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - wykład,

30 godzin - laboratorium,

15 godzin - konwersatorium

30 - bieżące przygotowanie do zajęć

20 - studiowanie literatury

25 - przygotowanie do egzaminu/zaliczenia


Razem: 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna zasady kierowania ruchem ( routingem ) w sieci lokalnej(K_W12).

W2: Zna metody protokoły sieciowe stosowane w zarządzaniu urządzeniami sieci lokalnej(K_W12).

W3: Ma wiedzę na temat projektowania i tworzenia połączeń sieciowych służących transmisji multimediów w sieci lokalnej(K_W02).

W:4 Zna nowoczesne metody zabezpieczeń sieci lokalnej przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi(K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi prawidłowo diagnozować problemy bezpieczeństwa w sieci lokalnej(K_U13).

U2: Umie skonfigurować router sieci lokalnej i za jego pomocą potrafi kierować ruchem i jego przepustowością(K_U12).

U3: Umie zaprojektować i zbudować sieć wirtualną oraz potrafi budować bezpieczne tunele do serwerów usług, do innego komputera, do innej sieci lokalnej(K_U15).

U4: Potrafi użyć narzędzi do monitorowania sieci lokalnej.

Potrafi zorganizować transmisję multimediów w sieci(K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest samodzielny w analizie konkretnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa sieci lokalnej (K_K07)

K2: Potrafi zdobywać i rozszerzać wiedzę związaną z nowoczesnymi rozwiązaniami sieciowymi (K_K02).

K3: Zna zasady i normy zachowania w stosunku do użytkowników sieci(K_K04, K_K08).

K4: Przekazuje zdobytą wiedzę w zrozumiały sposób (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Wykład z pokazami i analizą przypadków. Laboratorium z przewagą zajęć prac na modelach i rzeczywistym sprzęcie sieciowym. Konwersatorium z referatami i dyskusjami eksperckimi.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

 • Poznanie współczesnych standardów i implementacji podstawowych protokołów sieciowych używanych w warstwach modelu OSI: ICMP, IGMP, RIP, OSPF, MOSPF, DVMRP, BGP, IPv4, IPv6,TCP, UDP, BOOTP, DHCP. 
 • Poznanie metod i narzędzi ochrony sieci lokalnej przed atakami pochodzącymi z sieci zewnętrznej i wewnętrznej ( protokoły IPSec, tunelowanie, filtrowanie pakietów, szyfrowanie w różnych warstwach sieciowych ) 
 • Poznanie metod i narzędzi służących do zarządzania urządzeniami sieciowymi (protokół SNMP)

Przedmiot ten może być zalecony przez komisję kwalifikacyjną jako przedmiot wyrównawczy uczestnikom studiów 2. stopnia, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia tego przedmiotu w trakcie studiów 1. stopnia

Pełny opis:

 • Protokoły związane z adresowaniem komputera w sieci lokalnej, w sieci korporacyjnej i globalnej, sposoby uzyskiwania adresów:(DHCP, TFTP) – rozwiązania w systemach UNIX, MS Windows, MAC OS X. 
 • Zarządzanie ruchem w sieci lokalnej oraz urządzeniami sieciowymi : ICMP, IGMP, SNMP. Rozwiązywanie problemów w warstwach sieci lokalnej i Internetu. 
 • Rutowanie datagramów: protokoły RIP, OSPF, BGP oraz MOSPF, DVMRP, PIM.; porównanie algorytmów, rozwiązania programowe i sprzętowe. 
 • Tunelowanie, szyfrowanie i filtrowanie pakietów jako narzędzia ochrony transmisji danych. Protokoły IPSec (Internet Protocol Security): elementy i implementacje: protokoły AH, ESP, IKE. Filtrowanie danych w warstwie sieci lokalnej oraz w warstwie sieci. 
 • Protokoły transmisji multimediów: H.323, RTSP, RTP, RTCP, SIP.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • Dokumenty rfc protokołów sieciowych.
 • Dokumentacja programów systemowych i aplikacyjnych omawianych na wykładzie, konwersatoriach i ćwiczeniach.
 • Literatura jest dostępna w USOSIe dla przedmiotów 1000-I1SOP oraz 1000-I1BSO.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

 • Referat wygłoszony i złożony w formie PDF na jeden z zadanych tematów konwersatorium
 • Ocena zrealizowanych zadań praktycznych ( działanie modelu, działanie sieci, złożenie plików konfiguracyjnych ) na wszystkich planowanych tematach ćwiczń
 • ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach )

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szewczak
Prowadzący grup: Dawid Maliszewski, Mikołaj Szczupak, Zbigniew Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia zdalne na Moodle (BBB)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szewczak
Prowadzący grup: Zbigniew Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia zdalne na Moodle (BBB)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szewczak
Prowadzący grup: Zbigniew Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia zdalne na Moodle (BBB)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szewczak
Prowadzący grup: Zbigniew Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia zdalne na Moodle (BBB)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)