Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ICT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera i oprogramowania pakietu biurowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - laboratoria

15 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

5 godz. - przygotowanie do zaliczenia

RAZEM: 50 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Zna podstawowe możliwości narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w zakresie przetwarzania informacji, sygnału i obrazu.

K_W07 Zna funkcje i moduły podstawowego oprogramowania biurowego.

K_W09 Zna problematykę przestrzegania praw autorskich w kontekście technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U23 Potrafi poprawnie edytować teksty.

K_U20 Potrafi dokonywać obliczeń za pomocą modułu arkusz kalkulacyjny.

K_U09 Potrafi przygotować prezentację multimedialną.

K_U25 Potrafi posługiwać się narzędziami do publikowania treści i platformą zdalnego nauczania.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Szanuje prawa autorskie i przestrzega właściwych zasad etycznych w pracy zespołowej.

K_K02 Kreatywność w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

K_K02 Jest komunikatywny w zakresie przygotowywania i redagowania dokumentacji dla określonych zadań i celów.

K_K03 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się.
Metody dydaktyczne:

Laboratoria

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Wstępne przygotowanie studenta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zbliżonym do wymogów zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Pełny opis:

Treści programowe:

1) podstawy technik komputerowych

2) przetwarzanie tekstu

3) arkusze kalkulacyjne

4) bazy danych

5) grafika prezentacyjna

6) usługi w sieciach komputerowych

7) pozyskiwanie i przetwarzanie informacji

8) multimedia

9) technologie zdalnego nauczania

Literatura:

[1] Polskie serwisy ECDL http://www.ecdl.com.pl/

[2] Europejski serwis ECDL http://www.ecdl.com/

[3] Serwis poświęcony aktualnym publikacjom nt. certyfikacji ECDL http://ecdl.miniserwis.info/

Metody i kryteria oceniania:

- określona punktacja dla wykonywanych zadań cząstkowych podczas zajęć w laboratorium

- testy sprawdzające po każdym module tematycznym z wyjątkiem ostatniego modułu rozliczanego jako projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczyk
Prowadzący grup: Marta Kowalczyk, Krzysztof Leśniak, Mateusz Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zdalne synchroniczne ("na żywo") z zastrzeżeniem, że o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli, sprawdziany odbędą się stacjonarnie, a ostateczną decyzję podejmuje prowadzący daną grupę uwzgledniając różne okoliczności.

Kurs o nazwie "Technologie informacyjno-komunikacyjne" znajduje się na platformie Moodle Wydziału Matemtyki i Informatyki. Uwaga: należy zwrócić uwagę na nazwisko prowadzącego przy zapisie na kurs.

Klucz do kursu zostanie rozesłany na początku października osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Uczestnicy powinni mieć dostęp do komputera z zainstalowanym pakietem MSOffice lub LibreOffice, programem Gimp oraz Inkscape.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczyk, Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Marta Kowalczyk, Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zdalne synchroniczne ("na żywo") z zastrzeżeniem, że o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli, sprawdziany odbędą się stacjonarnie, a ostateczną decyzję podejmuje prowadzący daną grupę uwzgledniając różne okoliczności.

Kurs o nazwie "Technologie informacyjno-komunikacyjne" znajduje się na platformie Moodle Wydziału Matemtyki i Informatyki. Uwaga: należy zwrócić uwagę na nazwisko prowadzącego przy zapisie na kurs.

Klucz do kursu zostanie rozesłany na początku października osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Uczestnicy powinni mieć dostęp do komputera z zainstalowanym pakietem MSOffice lub LibreOffice, programem Gimp oraz Inkscape.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczyk, Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Marta Kowalczyk, Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zdalne synchroniczne ("na żywo") z zastrzeżeniem, że o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli, sprawdziany odbędą się stacjonarnie, a ostateczną decyzję podejmuje prowadzący daną grupę uwzgledniając różne okoliczności.

Kurs o nazwie "Technologie informacyjno-komunikacyjne" znajduje się na platformie Moodle Wydziału Matemtyki i Informatyki. Uwaga: należy zwrócić uwagę na nazwisko prowadzącego przy zapisie na kurs.

Klucz do kursu zostanie rozesłany na początku października osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Uczestnicy powinni mieć dostęp do komputera z zainstalowanym pakietem MSOffice lub LibreOffice, programem Gimp oraz Inkscape.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)