Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza funkcjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1ANF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza funkcjonalna
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. I st., stacjonarne, przedmioty do wyboru (podstawowe)
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru (matematyczne)
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., stac., przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

analiza I II, wtępne wiadomości z topologii i teorii miary, algebra liniowa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wymagające kontaktu z nauczycielem:

30 godz. - wykład

30 godz. -ćwiczenia

4 godz. - egzamin


Praca własna:

25 godz. - bieżące przygotowanie do ćwiczeń

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń

35 godz.- studiowanie literatury

30 godz. przygotowanie do egzaminu


Razem: 169 godz. - 6 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student:


- Operuje podstawowymi przestrzeniami analizy funkcjonalnej: Banacha, Hilberta, Frecheta, linowo-topologiczne, lokalnie wypukle; zna podstawowe przykłady takich przestrzeni;


- Operuje pojęciem przestrzeni sprzężonej (rozumie znaczenie obiektów dualnych, w szczególności operuje pojęciem refleksywności);


- Rozumie i umie stosować klasyczne twierdzenia analizy funkcjonalnej: tw. o odwzorowaniu otwartym, domkniętym wykresie, o odwzorowaniu otwartym, zasadę jednostajnej ograniczoności, twierdzenie Banacha-Alaoglu, twierdzenie Kreina-Milmana;


- Rozumie pojęcia słabych topologiii w przestrzeniach Banacha i umie je wykorzystać;


- Rozumie pojęcie układu ortonormalnego zupełnego w przestrzeni Hilberta i pojecie szeregu Fouriera;


- W klasycznej sytuacji szeregów Fouriera funkcji okresowych rozumie związki pomiędzy regularnością (gładkością) funkcji i prędkością malenia do zera transformaty Fouriera;


- Potrafi rozwijać w szereg Fouriera funkcje okresowe i całkowalne.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- rozumie podstawową strukturę przestrzeni Banacha i Hilberta

- swobodnie posluguje sie podstawowymi narzędziami analizy funkcjonalnej

- potrafi samodzielnie dowodzić prostych faktów z zakresu analizy funkcjonalnej i harmonicznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: potrafi przeprowadzić logiczne rozumowanie, wykryć luki w rozumowaniu, rozumie swoje braki w wiedzy, potrafi zadawać właściwe pytania prowadzące do wzrostu w wiedzy i rozumienia,

K2: jest systematyczny i dokładny,

K3: komunikuje się wydajnie za pomoc różnych narzędzi

Metody dydaktyczne:

wykład - podstawowe informacje, dowody

ćwiczenia - klasyczna metoda rozwiązywania zadań i stawiania problemów

Skrócony opis:

Zaliczenie podstawowych kursów algebry liniowej i analizy. Opis przedmiotu Wykład jest wprowadzeniem do poznania ważnych narzędzi matematycznych, których dostarcza analiza funkcjonalna. Zasadnicza część wykładu dotyczy klasycznej teorii przestrzeni Banacha (m.in. ciągłości operatorów liniowych, słabych topologii i wypukłości). Pozostała część wykładu koncentruje się na teorii szeregów Fouriera funkcji okresowych.

Pełny opis:

 • Przestrzenie liniowo-metryczne. Przestrzenie Fr´echeta i przestrzenie Banacha (ciągowe i funkcyjne przestrzenie Banacha – klasyczne nierówności całkowe). Odwzorowania liniowe i ciągłe.
 • Zasada jednostajnej ograniczoności (twierdzenie Banacha–Steinhausa).
 • Twierdzenie Hahna–Banacha i twierdzenia o oddzielaniu.
 • Twierdzenie o odwzorowaniu otwartym i o domkniętym wykresie.
 • Podstawowe wiadomości o słabych topologiach.
 • Twierdzenie Banacha–Alaoglu.
 • Punkty ekstremalne i twierdzenie Kreina–Milmana.
 • Przestrzeń sprzężona do przestrzeni Banacha. Refleksywność.
 • Przestrzenie Hilberta. Nierówność Schwarza. Ortogonalność, bazy hilbertowskie. Wstęp do teorii szeregów Fouriera. Zupełność układu trygonometrycznego. Jądra sumujące. Współczynniki Fouriera funkcji gładkich.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. A. Alexiewicz, Analiza funkcjonalna,
 2. W. Mlak, Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta,
 3. J. Musielak, Wstęp do analizy funkcjonalnej.

Literatura uzupełniająca:

 1. N. Dunford, D. Schwartz, Liniejnyje operatory,
 2. L.W. Kantorowicz, Funkcjonalnyj analiz,
 3. S. Rolewicz, Analiza funkcjonalna i teoria sterowania,
 4. W. Rudin, Funkcjonalnyj analiz.
Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia: na podstawie kolokwiów zaliczeniowych

wykład: egzamin pisemny (testowy) - pierwszy dzień,+ egzamin pisemny - drugi dzień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lemańczyk
Prowadzący grup: Mariusz Lemańczyk, Łukasz Rzepnicki, Jarosław Sarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kułaga-Przymus
Prowadzący grup: Joanna Kułaga-Przymus, Łukasz Rzepnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lemańczyk
Prowadzący grup: Mariusz Lemańczyk, Łukasz Rzepnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)