Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do matematyki finansów i ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1MFU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki finansów i ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 2 rok, przedmioty specjalizacyjne
Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty specjalizacyjne
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty do wyboru
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru (matematyczne)
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., stac., przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej, podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

4 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia:

50 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

35 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu 1000-M1MFU student:W1 - zna zasad rachunku finansowego opierającego się na zasadzie równoważności strumieni pieniądza;( K_W01, K_W02)


W2 - zna modele spłaty kredytu i rozumienie rolę RRSO; ( K_W01, K_W02)


W3 - klasyfikuje i rozróżnia podstawowe produkty w ubezpieczeniach na życie oraz potrafi wyprowadzić formuły stosowane w rachunku aktuarialnym do obliczania wysokości składki ( K_W01, K_W06)


W4 - rozumie zasady funkcjonowania systemów emerytalnych, zna zakres obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz zasady naliczania wysokości emerytury ( K_W01)Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu 1000-M1MFU student:


U1 - oblicza wartość obecną oraz wartość przyszłą kapitału przy użyciu narzędzi elektronicznych (K_U03, K_U13)


U2 - tworzy i analizuje plany spłaty kredytu i oblicza RRSO (K_U13, K_U25)


U3 - oblicza "uczciwą wartość" obligacji z wykorzystaniem modelu ciągłego akumulacji kapitału (K_U7)


U4 - oblicza wysokości jednorazowej składki netto, składki rocznej i rezerwy składek w oparciu o tablice trwania życia przy użyciu arkusza kalkulacyjnego (K_U13 ,K_U20, K_U22, K_U24)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Przy realizacji kursu 1000-M1MFU student rozwija:


K1 - myślenie analityczne (K_K02)


K2 - kreatywność (K_K02)


K3 - wytrwałość i konsekwencję (K_K04)


K4 - komunikatywność ze szczególnym uwzględnieniem popularnego interpretowania (bez zastosowania specjalistycznej terminologii) wyników obliczeń finansowych i aktuarialnych (K_K02)


K5 - profesjonalizm etykę, w sensie rozumienia społecznej odpowiedzialności instytucji i osób zajmujących się rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą tradycyjną. Wprowadzane pojęcia i fakty ilustrowane przykładami.


Ćwiczenia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego wzbogacone o zestawy zadań do indywidualnego rozwiązania. Ćwiczenia prowadzone w laboratorium komputerowym.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest

podstawowym zasadom rachunku matematycznego w finansach i

ubezpieczeniach. Przedstawione są modele dyskretne i ciągłe

akumulacji i dyskontowania kapitału oraz zasada równoważności

strumieni pieniądza. Omówione zostaną plany spłaty kredytu. Przedstawione zostaną podstawowe metody obliczania wysokości składki w ubezpieczeniach na życie w oparciu o tablice trwania życia i techniczną stopę procentową. Informacyjnie przedstawiony

jest również polski system emerytalny.

Pełny opis:

1. Model dyskretny akumulacji kapitału

a) procent prosty i procent składany

b) nominalna i efektywna stopa procentowa

c) akumulacja i dyskontowanie

d) wartość obecna i wartość przyszła strumieni pieniądza

e) zasada równoważności strumieni pieniądza

2. Plany spłaty kredytu

a) spłata w równych ratach kapitałowych

b) spłata w równych ratach

c) koszt kredytu – roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO)

3. Ciągły model akumulacji kapitału

a) przejście granicznej od dyskretnej do ciągłej w czasie kapitalizacji odsetek – intensywność oprocentowania

b) model ciągły akumulacji ze zmienną w czasie intensywnością oprocentowania

c) wartość końcowa zmiennego strumienia kapitału

4. Zasady obliczania wysokości składki w ubezpieczeniach na życie

a) tablice trwania życia

b) techniczna stopa procentowa

c) podstawowe produkty: ubezpieczenie na całe życie, ubezpieczenie czyste i mieszane na dożycie, renta dożywotnia

d) obliczanie wysokości jednorazowej składki netto, składki rocznej oraz rezerwy składek

d) ubezpieczenia klasyczne, a ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym; ryzyko stopy zwrotu w ubezpieczeniach z funduszem inwestycyjnym

5. Reforma emerytalna w Polsce

a) systemy repartycyjne i kapitałowe

b) ryzyka objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi w Polsce

c) zasady funkcjonowania trzyfilarowego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

d) zasady naliczania wysokości emerytury – kalkulator emerytalny

6. Zasady rachunku finansowego i aktuarialnego z uwzględnieniem inflacji

a) realna stopa procentowa

b) wskaźniki inflacji

c) model spłaty kredytu w warunkach inflacji

d) waloryzacja składki i sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach na życie

Literatura:

1. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa, Wydawnictwo- Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003

2. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

3. Gerber H.U., Life insurence mathematics, Springer, Berlin 1997

4. Pliska S. R., Wprowadzenie do matematyki finansowej, modele z czasem dyskretnym, Wydawnictwo-Naukowo Techniczne, Warszawa 2005.

5. Butcher M. V., Nesbitt C. J, Mathematics of compouned interest, Ulrich’s Book, Ann Arbor, Michigan, 1971

6. Instrumenty pochodne, Sympozjum Matematyki Finansowej, Universitas, Kraków, 1997

7. Plaskacz S., Procent składany, TNOiK, Toruń, 1998

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie sprawdzianów rachunkowych przy zastosowaniu stworzonego na potrzeby przedmiotu generatora testów połączonego z automatycznym sprawdzaniem.

Egzamin ma formę ustną. Przed egzaminem student pisze esej na zadany temat wymagający zastosowania metod rachunku finansowego lub aktuarialnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Dorota Gabor, Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Dorota Gabor, Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Dorota Gabor, Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)