Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

ok. 40 godzin, na co składa się analiza materiałów wideo/audio oraz tekstowych prezentowanych w ramach kursu, a także praca własna studenta

Studenci będą rozwiązywać cząstkowe testy na platformie Moodle, które złożą się na zaliczenie końcowe

Efekty uczenia się - wiedza:

W czasie zajęć przedstawione są podstawowe zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej (przedmiot i przesłanki ochrony, porównanie z innymi dziedzinami) . Zdecydowana większość zajęć poświęcona jest ochronie przewidzianej w prawie autorskim, dokonywane są jednak porównania do zasad przewidzianych w pokrewnych dziedzinach prawa.


Po ukończeniu wykładu student definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, rozpoznaje poszczególne uprawnienia względem dzieła (jakie posiada twórca oraz inne podmioty praw autorskich), rozróżnia prawa osobiste i majątkowe. Ponadto student wyjaśnia przesłanki ochrony utworu, tłumaczy zasady czasu ochrony tych praw, a także nazywa środki ochrony, jakie przysługują uprawnionemu w razie naruszenia jego praw do dzieła. Po ukończeniu zajęć student wyjaśnia także instytucję dozwolonego użytku oraz wylicza i wyjaśnia jego postacie, ilustrując je także przykładami.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność analizy przesłanek przyznania ochrony przewidzianej w prawie autorskim, potrafi wyjaśnić, czym jest dozwolony użytek, komu przysługują prawa autorskie oraz w jaki sposób można nimi rozporządzać

Poza tym umie samodzielnie sporządzić podstawową umowę oraz sformułować żądania w razie naruszenia jego praw autorskich

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma świadomość zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowania interpretacji przepisów prawa autorskiego do pojawiających się nowych przedmiotów ochrony

Ponadto potrafi pracować samodzielnie analizując przedstawione materiały i na ich podstawie formułować określone odpowiedzi i spostrzeżenia

Metody dydaktyczne:

Wykłady on-line, połączone z materiałami tekstowymi

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka, matematyka z informatyką…Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rządzącymi ochroną rezultatów pracy intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na prawo autorskie

Pełny opis:

1.Wprowadzenie:

- pojęcie i rodzaje dóbr niematerialnych,

- charakter praw na dobrach niematerialnych,

- system źródeł prawa własności intelektualnej

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne:

- przedmioty prawa autorskiego,

- podmioty prawa autorskiego,

- autorskie prawa osobiste,

- autorskie prawa majątkowe,

- dozwolony użytek chronionych utworów,

- rodzaje i treść praw pokrewnych,

- obrót prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,

- naruszenie i środki ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

Literatura:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2014

M. Poźniak - Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, pod red. M. Poźniak - Niedzielskiej, Bydgoszcz 2006.

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 3, Warszawa 2013

System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, pod red. J. Barty, Warszawa 2007, wyd. 3, Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

testy cząstkowe na platformie Moodle lub test końcowy

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.