Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W czasie zajęć przedstawione są podstawowe zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej (przedmiot i przesłanki ochrony, porównanie z innymi dziedzinami) . Zdecydowana większość zajęć poświęcona jest ochronie przewidzianej w prawie autorskim, dokonywane są jednak porównania do zasad przewidzianych w pokrewnych dziedzinach prawa.


Po ukończeniu wykładu student definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, rozpoznaje poszczególne uprawnienia względem dzieła (jakie posiada twórca oraz inne podmioty praw autorskich), rozróżnia prawa osobiste i majątkowe. Ponadto student wyjaśnia przesłanki ochrony utworu, tłumaczy zasady czasu ochrony tych praw, a także nazywa środki ochrony, jakie przysługują uprawnionemu w razie naruszenia jego praw do dzieła. Po ukończeniu zajęć student wyjaśnia także instytucję dozwolonego użytku oraz wylicza i wyjaśnia jego postacie, ilustrując je także przykładami.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność analizy przesłanek przyznania ochrony przewidzianej w prawie autorskim, potrafi wyjaśnić, czym jest dozwolony użytek, komu przysługują prawa autorskie oraz w jaki sposób można nimi rozporządzać

Poza tym umie samodzielnie sporządzić podstawową umowę oraz sformułować żądania w razie naruszenia jego praw autorskich

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma świadomość zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowania interpretacji przepisów prawa autorskiego do pojawiających się nowych przedmiotów ochrony

Ponadto potrafi pracować samodzielnie analizując przedstawione materiały i na ich podstawie formułować określone odpowiedzi i spostrzeżenia

Metody dydaktyczne:

Prezentacja podstawowych zagadnień, omówienie problemów praktycznych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka, matematyka z informatyką…Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rządzącymi ochroną rezultatów pracy intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na prawo autorskie

Pełny opis:

1.Wprowadzenie:

- pojęcie i rodzaje dóbr niematerialnych,

- charakter praw na dobrach niematerialnych,

- system źródeł prawa własności intelektualnej

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne:

- przedmioty prawa autorskiego,

- podmioty prawa autorskiego,

- autorskie prawa osobiste,

- autorskie prawa majątkowe,

- dozwolony użytek chronionych utworów,

- obrót prawami autorskimi,

III. Przedmioty własności przemysłowej

- wynalazki

- wzory użytkowe

- wzory przemysłowe

- znaki towarowe

IV. Naruszenia praw własności intelektualnej i cywilnoprawne środki ochrony

V. Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej

Literatura:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

K. Czub, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2021

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Za każde pytanie można otrzymać 1 punkt, do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 6 pkt.

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)