Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1PED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

1. Formy aktywności dziecka - nauka i zabawa. Rozwój zainteresowań.

2. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela.

3. Poznawanie uczniów. Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice i ich ograniczenia, kwestie etyczne.

4. Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdrowie psychiczne uczniów.

5. Profilaktyka w szkole. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. Pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne.

6. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów.

7. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciel jako doradca.

8. Zawód nauczyciela.

9. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnością. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą.

10. Uczenie się. Metody pracy z dzieckiem. Uczenie się a motywacja.

Pełny opis:

I. WPROWADZENIE

Zawód nauczyciela. Obszary kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczyciela.

II. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

1. Rozwój człowieka. Formy aktywności dziecka - nauka i zabawa. Rozwój zainteresowań. Stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci. Formy aktywności dziecka. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, wolontariat, praca.

2. Wychowanie a rozwój człowieka. Poszerzanie autonomii i samodzielności. Uspołecznienie dziecka, kontakty rówieśnicze. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi, stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego, animowanie życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów w szkole.

3. Struktura i przebieg procesu wychowawczego. Zasady i metody stosowane w wychowaniu. Tworzenie klimatu wychowawczego. Błędy wychowawcze, ich przyczyny i skutki. Trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne. Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania.

III. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI PRAKSEOLOGICZNYCH

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela. Plan pracy wychowawczej. Program wychowawczy. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. Edukacja zdrowotna.

2. Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Poradnictwo wychowawcze. Kierunki współpracy nauczyciela-wychowawcy z instytucjami oświatowymi i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia. Pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów.

4. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciel jako doradca. Wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Przygotowanie młodzieży do samokształcenia, pracy nad własnym rozwojem oraz do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Rynek edukacyjny i rynek pracy. Droga rozwoju zawodowego. Uczenie się przez całe życie.

5. Dziecko w aspekcie prawnym. Prawa dziecka w rodzinie i szkole. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnością.

6. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą (zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia dziecka. Edukacja dla bezpieczeństwa - dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

IV. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI

DIAGNOSTYCZNYCH

Poznawanie uczniów. Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Metody i techniki określania potencjału ucznia.

V. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI

AUTOKREACYJNYCH

1. Rozwój profesjonalny. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa nauczyciela.

2. Samokształcenie. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie nauczycieli.

3. Etyka nauczycielska.

4. Odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, wychowawcy.

5. Wypalenie zawodowe nauczycieli - przyczyny, symptomy, strategie zaradcze.

VI UCZENIE SIĘ

Pojęcie uczenia się. Metody pracy z dzieckiem. Uczenie się a motywacja. Procesy poznawcze i wykonawcze.

Literatura:

Aronson E. (2009), Człowiek - istota społeczna, Warszawa.

Benner D. (2006), Pedagogika ogólna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1, Gdańsk.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2003) (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, Warszawa.

Kwiecińsk Z., Śliwerski B. (2005) (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2, Warszawa.

Śliwerski B. (2012), Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków.

Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V. (2010), Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach. Aktywność. Referat jako forma zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janek
Prowadzący grup: Joanna Janek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Trzcińska
Prowadzący grup: Emilia Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Lewandowska
Prowadzący grup: Martyna Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.