Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia przetwarzania dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1PPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia przetwarzania dokumentów
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Ekon, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):


- udział w laboratorium – 15 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 15 godz.):


- rozwiązywanie zadań i testów – 5 godz.

- czytanie literatury – 5 godz.

- przygotowanie do rozmowy zaliczeniowej – 5 godz.


Łącznie: 30. godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku matematyka):


W1: zna podstawowe polecenia systemu składu tekstu LaTeX (K_W07)

W2: zna najważniejsze zasady polskiej typografii, w szczególności zasady składu wzorów matematycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku matematyka):


U1: tworzy dokumenty zawierające zaawansowany tekst matematyczny (K_U01, K_U23)

U2: tworzy wykresy, schematy i rysunki ilustrujące pojęcia i zagadnienia matematyczne (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku matematyka):


K1: Posiada umiejętność twórczego myślenia, ukierunkowanego na tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących rozwiązań (K_K02)

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem składu tekstu LaTeX. W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów matematycznych w LaTeX-u (prac magisterskich, referatów seminaryjnych itp.).

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem profesjonalnie wyglądających dokumentów tekstowych, w szczególności takich, które zawierają dużą ilość wzorów, równań, wykresów i innej zawartości matematycznej. Uczestnicy kursu nauczą się używać systemu składu tekstu LaTeX, który w świecie nauk ścisłych, od wielu lat jest standardowym narzędziem do przygotowywania referatów, prezentacji i prac naukowych.

Po krótkim omówieniu historii LaTeX-a i filozofii jego działania oraz przedstawieniu niezbędnych narzędzi informatycznych uczestnik kursu nauczy się tworzyć i formatować proste dokumenty tekstowe. Następnie pozna zasady poprawnego składu wzorów matematycznych oraz nauczy się wstawiać do tekstu otoczenia matematyczne takie jak twierdzenia i definicje, a także tworzyć do nich odnośniki. W kolejnej części kursu przedstawione zostaną metody tworzenia i umieszczania w tekście różnego rodzaju tabel i rysunków. Omówione zostaną również sposoby tworzenia grafiki matematycznej za pomocą pakietów i poleceń LaTeX-a. Ostatnia część kursu poświęcona została problematyce tworzenia bardziej rozbudowanych dokumentów, takich jak na przykład praca dyplomowa.

Zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym w formie kursu umieszczonego na platformie Moodle. Kurs ten zawiera kompendium wiedzy LaTeX-a, liczne przykłady i ćwiczenia oraz testy i zadania sprawdzające.

Literatura:

Literatura podstawowa:

  • L. Lamport, LaTeX: System opracowywania dokumentów. Podręcznik i przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2004.
  • B. Ziemkiewicz, J. Karłowska-Pik, LaTeX dla matematyków, UMK, Toruń 2013, latex.mat.umk.pl
  • T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e, 2007, dostępny online.

Literatura uzupełniająca:

  • F. Mittelbach, M. Goossens, J. Braams, D. Carlisle, Ch. Rowley, The LaTeX Companion (2nd Edition), Addison-Wesley, Reading, Mass. 2004
  • F. Mittelbach, M. Goossens, S. Rahtz, The LaTeX Graphics Companion (2nd Edition), Addison-Wesley, Reading, Mass. 2008 
Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

• testy – W1, W2

• zadania – W1, W2, U1, U2

• rozmowa zaliczeniowa – W1, U1, K1

Kryteria oceniania:

zaliczenie bez oceny na podstawie spełnienia następujących warunków:

• Każdy test i każde zadanie należy wykonać tak, aby zdobyć co najmniej 30 procent maksymalnej liczby punktów.

• Suma zdobytych punktów (z wszystkich testów i zadań) musi stanowić co najmniej 50 procent łącznej liczby punktów.

• Po wykonaniu wszystkich testów i zadań należy umówić się na rozmowę zaliczeniową. Głównym celem rozmowy jest omówienie rozwiązań zadań i testów. Student musi umieć odpowiedzieć na pytania dotyczące wykonanych przez siebie zadań.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek, Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)