Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 LUB 16.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin - seminarium,

30 godzin - praca własna: studiowanie literatury dotyczącej tematyki seminarium,

20 godzin - praca własna: przygotowanie referatów,

40 godzin - praca własna: przygotowanie pracy dyplomowej.


Razem: 150 godzin - 6 ECTS.Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań (K_W01).


W2. Z wybranych działów matematyki wybiera pojęcia i fakty pozwalające opisać i przeanalizować dane zagadnienie z zakresu matematyki z użyciem ścisłych rozumowań (K_W02).


W2. Rozumie budowę teorii matematycznych i przy wypowiedziach używa formalizmu matematycznego (K_W02).


kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku "matematyka", studia 1 stopnia)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać pojęcia i fakty i poprawne rozumowania matematyczne w opisie wybranego zagadnienia (K_U01).


U2. Potrafi mówić o wybranych zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem (K_U23, K_U25).


U3. Potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające wybrany problem z zakresu matematyki lub jej zastosowań i sposoby jego rozwiązania, widząc zagadnienie w szerszym kontekście. (K_U23).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. W sposób komunikatywny przekazuje innym osiągnięcia matematyki, rozumiejąc potrzebę upowszechniania wiedzy matematycznej (K_K02).


K2. Widzi potrzebę zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz wytrwale pokonuje trudności (K_K03, K_K04).


K3. Czerpie i wykorzystuje wiedze z literatury fachowej, przestrzegając zasad i norm etycznych, w tym ochrony własności intelektualnej. (K_K01,K_K03).
Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

W poszczególnych grupach seminaryjnych studenci zapoznają się szczegółowo z tematyką danego seminarium. Wygłaszają referaty i przygotowują pracę dyplomową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie obecności oraz oceny wygłoszonych referatów i pracy dyplomowej. Szczegółowe kryteria ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek, Piotr Malicki, Sławomir Rybicki, Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Joanna Kułaga-Przymus, Mateusz Maciejewski, Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Uwagi:

Praca seminaryjna (I stopień matematyki); zalecenia:

1) Praca pisemna napisana w edytorze latex, przynajmniej 20 stron (w zależności od specyfiki).

2) Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym.

3) Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (przynajmniej 2 pozycje) oraz odnośniki do literatury pokazujące jak pozycje źródłowe są wykorzystywane.

4) Treścią pracy może być:

a) autorskie opracowanie rozdziału książki lub podręcznika akademickiego, m.in. uzupełnienie brakujących szczegółów dowodów, samodzielne opracowanie przykładów ilustrujących definicje oraz twierdzenia,

b) samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia matematycznego z wykorzystaniem różnych źródeł bibliograficznych lub własnych przykładów,

c) rozwiązanie oryginalnego problemu matematycznego.

5) Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6) Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać formalne definicje, twierdzenia, dowody prostych twierdzeń; liczne przykłady ilustrujące definicje i twierdzenia (w miarę możliwości opracowane samodzielnie przez studenta/kę).

7) Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny studenta/ki, np. uzupełnienie dowodu twierdzenia X, opracowanie przykładu Y.

Egzamin dyplomowy:

Zaleca się, żeby jedno pytanie na egzaminie dyplomowym było związane z tematyką pracy seminaryjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Mateusz Maciejewski, Łukasz Rzepnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Uwagi:

Praca seminaryjna (I stopień matematyki); zalecenia:

1) Praca pisemna napisana w edytorze latex, przynajmniej 20 stron (w zależności od specyfiki).

2) Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym.

3) Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (przynajmniej 2 pozycje) oraz odnośniki do literatury pokazujące jak pozycje źródłowe są wykorzystywane.

4) Treścią pracy może być:

a) autorskie opracowanie rozdziału książki lub podręcznika akademickiego, m.in. uzupełnienie brakujących szczegółów dowodów, samodzielne opracowanie przykładów ilustrujących definicje oraz twierdzenia,

b) samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia matematycznego z wykorzystaniem różnych źródeł bibliograficznych lub własnych przykładów,

c) rozwiązanie oryginalnego problemu matematycznego.

5) Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6) Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać formalne definicje, twierdzenia, dowody prostych twierdzeń; liczne przykłady ilustrujące definicje i twierdzenia (w miarę możliwości opracowane samodzielnie przez studenta/kę).

7) Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny studenta/ki, np. uzupełnienie dowodu twierdzenia X, opracowanie przykładu Y.

Egzamin dyplomowy:

Zaleca się, żeby jedno pytanie na egzaminie dyplomowym było związane z tematyką pracy seminaryjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Joanna Kułaga-Przymus, Mateusz Maciejewski, Piotr Malicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Uwagi:

Praca seminaryjna (I stopień matematyki); zalecenia:

1) Praca pisemna napisana w edytorze latex, przynajmniej 20 stron (w zależności od specyfiki).

2) Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym.

3) Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (przynajmniej 2 pozycje) oraz odnośniki do literatury pokazujące jak pozycje źródłowe są wykorzystywane.

4) Treścią pracy może być:

a) autorskie opracowanie rozdziału książki lub podręcznika akademickiego, m.in. uzupełnienie brakujących szczegółów dowodów, samodzielne opracowanie przykładów ilustrujących definicje oraz twierdzenia,

b) samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia matematycznego z wykorzystaniem różnych źródeł bibliograficznych lub własnych przykładów,

c) rozwiązanie oryginalnego problemu matematycznego.

5) Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6) Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać formalne definicje, twierdzenia, dowody prostych twierdzeń; liczne przykłady ilustrujące definicje i twierdzenia (w miarę możliwości opracowane samodzielnie przez studenta/kę).

7) Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny studenta/ki, np. uzupełnienie dowodu twierdzenia X, opracowanie przykładu Y.

Egzamin dyplomowy:

Zaleca się, żeby jedno pytanie na egzaminie dyplomowym było związane z tematyką pracy seminaryjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Uwagi:

Praca seminaryjna (I stopień matematyki); zalecenia:

1) Praca pisemna napisana w edytorze latex, przynajmniej 20 stron (w zależności od specyfiki).

2) Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym.

3) Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (przynajmniej 2 pozycje) oraz odnośniki do literatury pokazujące jak pozycje źródłowe są wykorzystywane.

4) Treścią pracy może być:

a) autorskie opracowanie rozdziału książki lub podręcznika akademickiego, m.in. uzupełnienie brakujących szczegółów dowodów, samodzielne opracowanie przykładów ilustrujących definicje oraz twierdzenia,

b) samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia matematycznego z wykorzystaniem różnych źródeł bibliograficznych lub własnych przykładów,

c) rozwiązanie oryginalnego problemu matematycznego.

5) Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6) Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać formalne definicje, twierdzenia, dowody prostych twierdzeń; liczne przykłady ilustrujące definicje i twierdzenia (w miarę możliwości opracowane samodzielnie przez studenta/kę).

7) Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny studenta/ki, np. uzupełnienie dowodu twierdzenia X, opracowanie przykładu Y.

Egzamin dyplomowy:

Zaleca się, żeby jedno pytanie na egzaminie dyplomowym było związane z tematyką pracy seminaryjnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)