Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1STA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 75 godz. (30 godz. wykład + 30 godz. ćwiczenia + 15 godz. laboratorium),

- praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury): 80 godz.,

- czas poświęcony na przygotowanie do zaliczeń i egzaminu: 40 godz.,

- czas poświęcony na zaliczenie laboratorium, ćwiczeń i egzamin: 5 godzin.

Razem 200 godz. (8 pkt ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa w stopniu wystarczającym do opisu i analizy eksperymentu losowego i przeprowadzania prostego rozumowania statystycznego (K_W06),

W2: zna podstawowe metody statystyki opisowej i matematycznej, w tym zasady tworzenia wykresów statystycznych, estymacji oraz testowania hipotez parametrycznych (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego, stosuje podstawowe pojęcia i twierdzenia elementarnego rachunku prawdopodobieństwa, w tym twierdzenia graniczne (K_U21),

U2: umie posługiwać się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi, potrafi przeprowadzić proste rozumowanie statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (K_U22).

U3: pracuje systematycznie i umie samodzielnie realizować uzgodnione cele; dotrzymuje terminów (K_U24, K_U26).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dalszego jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (K_K03),

K2: jest gotów do pokonywania trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu i systematycznej pracy nad wszelkimi projektami (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny), pokaz, metody ćwiczeniowa i laboratoryjna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ten może być zalecony przez komisję kwalifikacyjną jako przedmiot wyrównawczy uczestnikom studiów 2. stopnia, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia tego przedmiotu w trakcie studiów 1. stopnia.

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zasad wnioskowania statystycznego i podstaw statystyki matematycznej.

Ćwiczenia poświęcone będą analizie i stosowaniu omawianych na wykładzie modeli statystycznych, metod i algorytmów wnioskowania statystycznego.

Pod czas laboratorium używane będą program R i pakiet SPSS.

Pełny opis:

Tematy omawiane na wykładzie:

* Wprowadzenie (6 godz.)

- Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych (empiryczny

rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta empiryczna,

momenty i kwantyle empiryczne);

- Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania

statystycznego;

- Statystyki i ich rozkłady.

* Estymacja w modelach parametrycznych (10 godz.)

- Metody estymacji punktowej;

- Metoda momentów, metoda największej wiarogodności;

- Porównywanie estymatorów, obciążenie estymatora;

- Asymptotyczne własności estymatorów;

- Estymacja przedziałowa.

* Testowanie hipotez (8 godz.)

- Ogólny schemat postępowania;

- Testy parametryczne;

- Przykładowe testy nieparametryczne;

- Błędy 1-go i 2-go rodzajów, moc testu.

* Analiza zależności zmiennych. Regresja liniowa (6 godz.)

- Testowanie niezależności zmiennych;

- Korelacja, współczynniki korelacji;

- Model regresji liniowej, estymacja parametrów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

* W. Niemiro, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, SNS 1999.

* J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2004.

Literatura uzupełniająca:

* W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część 2. Statystyka matematyczna, PWN 1995.

* D. T. Larose, Metody i modele eksploracji danych, PWN 2008.

* R. Zieliński, Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, PWN 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium.

Zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium weryfikuje osiągnięcie efektów W2, U1, U2, U3, K2.

Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2, K1.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)