Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie informacyjne w nauczaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1TIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w nauczaniu
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty ogólnopedagogiczne

Zaliczona dydaktyka szczegółowa

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin laboratorium

20 godzin pracy własnej nad dwoma projektami

Razem 50 godzin ( 2 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzy odnośnie zasad i możliwości stosowania IT w nauczaniu konkretnych treści na konkretnych przedmiotach.

Student zna przykładowe narzędzia tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, poznaje też (z pozycji administratora kursu) platformę kontaktu i e-learningu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi ocenić sensowność i stopień skuteczności zastosowania TI w realizacji konkretnego tematu. Potrafi także dobrać odpowiednią formę, skorzystać z gotowych (np. portal Scholaris) i wytworzyć własne materiały multimedialne, przygotować z ich zastosowaniem zajęcia i przeprowadzić je.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student nabiera kompetencji pozwalających mu stosować IT w nauczaniu i propagować to w swoim środowisku.

Metody dydaktyczne:

jak zaznaczono niżej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia, prowadzone w formie laboratorium, mają na celu praktyczne zaznajomienie studentów z możliwymi zastosowaniami technologii informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, przy różnych możliwych stopniach zaawansowania stosowanych narzędzi i różnym stopniu intensywności użycia TI.

Pełny opis:

W ramach zajęć zaznajamia się studentów z wybranymi narzędziami - oferowanymi prze systemy Moodle oraz eXe. Dyskutuje się użyteczność stosowania konkretnego typu zajęć - stacjonarnych wspomaganych ICT oraz zajęć sieciowych - dla zamierzonej realizacji lekcji obejmującej konkretny temat w ramach konkretnego przedmiotu nauczania na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Druga część zajęć poświęcona jest wybraniu przez studentów dwu tematów lekcji (w ramach dowolnie wybranego przedmiotu, z wyjątkiem TI i informatyki i na dowolnym etapie edukacyjnym) - jednego do realizacji stacjonarnej i jednego do realizacji sieciowej - oraz wytworzeniu odpowiednich materiałów i umieszczeniu ich w systemie moodle tak, aby umożliwiały realizację lekcji.

Literatura:

Leszek Rudak, Taksonomia e-kursów jako narzędzie dydaktyka, Edu@kcja 1/2010, str. 49-66

Leszek Rudak, Projekt najmniejszej jednostki dydaktycznej e-kursu: konspekt e-lekcji

Izabella Bednarczyk, Leszek Rudak, Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie, [w:] E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, W-wa 2008 str. 132-139

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny przygotowanych przez studenta realizacji dwu tematów: jednego stacjonarnie ze wspomaganiem TI (zajęcia typu SW) i jednego sieciowo (zajęcia typu SC). Oceniane są: trafność doboru formy, merytoryczna i metodyczna wartość wytworzonych materiałów, koncepcja realizacji zajęć - poprzez przedstawione scenariusze zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)