Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1WDIl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Ekon, I st, stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/index.php?categoryid=32
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Semestr zimowy.

30 godzin wykładu

30 godzin ćw laboratoryjnych

30 godzin zadania domowe

10 godzin przygotowanie do kolokwiów

2. Semestr letni.

30 godzin wykładu

30 godzin ćw laboratoryjnych

30 godzin zadania domowe

10 godzin przygotowanie do kolokwiów

20 godzin wykonanie witryny na swoim koncie

10 godzin przygotowanie do testu końcowego

2 godziny pisanie testu końcowego

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu przedmiotu student zna


1. Programowanie:

W1: pojęcie algorytmu, (K_W02)

W2: jeden język programowania w zakresie elementarnym (preferowany PASCAL), (K_W03)

W3: sposoby zapisywania algorytmu w tym języku, (K_W03)

W4: wybrane pojęcia teorii złożoności obliczeniowej - rząd złożoności czasowej algorytmu, (K_W07)

W5: typowe algorytmy sortowania, (K_W07)

2. Systemy komputerowe i ich usługi:

W5: podstawowe zasady organizacji sieciowych wielozadaniowych i wielodostępowych systemów komputerowych, (K_W07)

W6: zasady bezpiecznej pracy w sieciach rozległych (praca na zdalnej maszynie w trybie tekstowym i graficznym, kopiowanie plików), (K_W07)

W7: zna typowe usługi (email, www, itp.), (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:


1. Programowanie:

U1: zaprojektować algorytm na rozwiązanie typowego prostego zadania, (K_U20)

U2: zaimplementować ten algorytm w języku PASCAL, skompilować program i wykonać go pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, (K_U20)

U3: ocenić rząd złożoności czasowej zaprojektowanego algorytmu (programu).

(K_U07, K_U09)

2. Systemy komputerowe i ich usługi:

U4: pracować na zdalnej maszynie w trybie tekstowym i graficznym, (K_U24)

U5: stosować rozwiązania bezpieczne oparte na szyfrowaniu (VPN. ssh, scp, GnuPG), (K_U13)

U5: korzystać z wybranych usług systemu (email, www, itp.), (K_U24)

U7: stosować wybrane aplikacje do tworzenia treści matematycznych, (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty:


K1: jest świadom niedoskonałości swoich rozwiązań, jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania, dba o szczegóły; jest systematyczny, (K_K04, K_K02)

K2: skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób, właściwie posługuje się poznaną terminologią informatyczną;(K_K02)

K3: zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące informatyków,(K_K01)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne współczesnej informatyki, na które składają się:

 • zapoznanie ze schematem organizacji i zasadami działania współczesnych systemów komputerowych (na przykładzie systemu WMiI),
 • podstawy teoretyczne i praktyczne bezpiecznej pracy w sieciach rozległych,
 • wprowadzenie w podstawową terminologię i zagadnienia teorii algorytmów,
 • poznanie elementów języka programowania PASCAL i zdobycie umiejętności implementacji w tym języku prostych zadań algorytmicznych.
Pełny opis:

Program wykładu.

 1. System komputerowy - wprowadzenie. Schemat budowy i zasada działania systemu komputerowego. Systemy operacyjne sekwencyjne i wielozadaniowe, interpretery poleceń. Schemat organizacji sieci i podstawowe zasady pracy w sieci.
 2. System komputerowy WMiI. Konto użytkownika systemu, konfiguracja konta. Przegląd podstawowych usług sieciowych. Bezpieczeństwo pracy w systemie, sesje szyfrowane, tunelowanie, kopiowanie w sieci.
 3. Algorytmy - wstęp. Pojęcie algorytmu, definicja algorytmu. Przykłady algorytmów rozwiązujących proste zadania. Baza algorytmiczna. Języki zapisu algorytmów: schematy blokowe, języki programowania. Syntaktyka i semantyka programów.
 4. Podstawy języka Pascal. Podstawowe typy proste w Pascalu (typy integer, real, boolean, char (kody ASCII)). Deklaracje zmiennych. Podstawowe instrukcje w Pascalu (instrukcje: podstawienia, złożona, pusta, warunkowe, iteracji ograniczonej i warunkowej), ich syntaktyka i semantyka.
 5. Programy w Pascalu. Zapisywanie algorytmów za pomocą instrukcji w Pascalu. Struktura programu Pascalowego, pojęcie bloku, funkcje wejścia i wyjścia. Środowisko programistyczne Free Pascala.
 6. Dane i ich struktury. Przegląd podstawowych struktur danych. Definicje i deklaracje typów strukturalnych w Pascalu (array, record, string, set, file). Typy wyliczeniowe i okrojone. Przykłady użycia poszczególnych typów.
 7. Procedury. Definicje procedur i procedur funkcyjnych (funkcji). Przekazywanie parametrów procedur. Obiekty lokalne i nielokalne w procedurze, zasłanianie, efekt uboczny. Moduły, jako zbiory procedur.
 8. Rekurencja w programowaniu. Procedury rekurencyjne. Wady i zalety stosowania rekurencji. Nietrywialne przykłady algorytmów rekurencyjnych, algorytmy z powrotami.
 9. Typowe problemy algorytmiczne.Przegląd metod tworzenia algorytmów rozwiązujących typowe zadania. Metoda dziel i zwyciężaj. Wybrane algorytmy sortowania tablic i plików. Przykłady algorytmów szyfrujących.
 10. Informacja o poprawności algorytmów (programów). Poprawność częściowa i pełna algorytmu. Dowodzenie częściowej poprawności metodą niezmienników, niezmienniki pętli. Reguły wnioskowania dla podstawowych instrukcji.
 11. Elementy złożoności obliczeniowej algorytmów. Pojęcie złożoności czasowej i pamięciowej. Pełna funkcja czasowej złożoności algorytmu, jej rząd wielkości. Zbiór operacji dominujących i zbiór rozmiarów danych algorytmu. Szacowanie rzędu wielkości pesymistycznej funkcji kosztu algorytmu. Dolne i górne ograniczenie złożoności czasowej problemu algorytmicznego.
 12. Nieobliczalność i nierozstrzygalność. Przykłady problemów nieobliczalnych i nierozstrzygalnych. Problem stopu, sposoby dowodzenia własności stopu.
 13. PHP jako podstawowe narzędzie tworzenia stron www. Elementy języka HTML i PHP. Przykłady zastosowań praktycznych. Tworzenie i publikowanie tekstów matematycznych.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. D. Harel, Rzecz o istocie informatyki: Algorytmika, WNT, Warszawa,
 2. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa,
 3. Dowolny podręcznik programowania w języku PASCAL.
 4. Dokumentacja na serwerze lokalnym WMiI.

Literatura uzupełniająca:

 1. S. Alagic, M. Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT, Warszawa.
 2. L. Banachowski, A. Kreczmar, Elementy analizy algorytmów, WNT, Warszawa,
 3. L. Banachowski, K. Diks, W. Ryttter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa,
 4. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa.
 5. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa,
 6. M. M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę w każdym semestrze na podstawie punktów w systemie MOODLE (zadania domowe + 2 kolokwia w każdym z semestrów) oraz końcowy egzamin w postaci pisemnego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz, Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Aurelia Dymek, Tomasz Grzona, Witold Kraśkiewicz, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)