Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2ANG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski specjalistyczny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 1 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kontynuacja nauki po studiach pierwszego stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin

2. Indywidualna praca studenta niezbędna do zaliczenia przedmiotu: 15 godzin

3. konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 30 godzin

4. Czas poświęcony na przygotowanie do zaliczenia i egzaminu: 15 godzin

Razem 75 godzin.(3 pkt. ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Zna szeroki zakres słownictwa, wyrażeń i zwrotów pozwalających na płynną rozmowę w sytuacjach ogólnych oraz związanych z kierunkiem studiów na poziomie B2+ .

W02: Zna struktury gramatyczne pozwalające mu na poprawną komunikację w języku angielskim na poziomie B2+ .

W03: Zna podstawowe zasady fonetyczne pozwalające na poprawne rozumienie wypowiedzi oraz ich tworzenie .


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi komunikować się w języku angielskim na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (K_U19).

U02: Potrafi prowadzić debatę w języku angielskim (K_U02, K_U19).

U03: Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii (K_U19).

U04: Potrafi zrozumieć wykłady w języku angielskim na tematy związane z kierunkiem studiów i inne złożone formy prezentacji akademickich i zawodowych (K_U19).

U05: Analizuje i interpretuje teksty anglojęzyczne związane z dziedziną studiów oraz znajduje w nich informacje potrzebne do funkcjonowania w środowisku akademickim i zawodowym (K_U02, K_U19).

U06: Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi pisemne w języku angielskim związane z dyscypliną naukową właściwą dla studiowanego kierunku (K_U02, K_U19).

U07: Samodzielnie tłumaczy tekst o średniej skali trudności przy zastosowaniu terminologii fachowej związanej z kierunkiem studiów (K_U19).

U08: Potrafi pracować w grupie (K_U18).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Rozumie potrzebę znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie (K_K02, K_K06).

K02: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych (K_K02, K_K04).

K03: Jest przygotowany do pracy w otoczenie kulturowo i językowo odmiennym (K_K05).


Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno-komunikacyjna z zastosowaniem różnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta takich jak: drama, pokaz, opis, opowiadanie, pogadanka.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- panelowa
- projektu
- referatu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2+ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie i doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania poprzez pracę z oryginalnym nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów, czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim związanych z tematyką ogólną oraz taką związaną z kierunkiem studiów, wypowiadanie się na tematy ogólne i specjalistyczne, tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku angielskim;

- doskonalenie znajomości słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

- doskonalenie znajomości gramatyki z zakresu czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, trybów warunkowych, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników, zaimków określonych i nieokreślonych, czasowników modalnych.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka obcego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie poziomu opanowania sprawności językowych. Ocenie podlega:

- bieżące przygotowanie do zajęć ;

- odrabianie zadań domowych (U03, U04, U05);

- aktywność na zajęciach (U08);

- opanowanie przez studenta większej partii materiału – kolokwium (W01-W03, U06,U07),

- wypowiedź ustna, również w formie obowiązkowej prezentacji (U01, U02, K03),

- uczestnictwo w zajęciach ( obecności – dopuszczone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) (K02);

- praca indywidualna studenta (K01).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 września 2006 r. student może zostać zwolniony z lektoratu po przedłożeniu odpowiedniego certyfikatu.

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rychlicka
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rychlicka
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rychlicka
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)