Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium problemowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2KPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium problemowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat+Fiz, II st, stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, II st, stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot Konwersatorium problemowe 1000-M2KPR stanowi zwieńczenie kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela matematyki na poziomie ponadpodstawowym, kończąc blok przedmiotów dydaktycznych na studiach nauczycielskich II stopnia.

Obowiązuje wszystkich studentów II roku studiów II stopnia o specjalności: Nauczanie matematyki, Nauczanie matematyki i informatyki.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godz. - uczestnictwo w konwersatorium

60 godz. - praca własna - przygotowanie do konwersatorium na bieżąco oraz przygotowanie do kolokwiów

Razem:120 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu Konwersatorium problemowego (1000-M2KPR) student osiąga następujące kompetencje (kody odnoszą się do efektów dla

studiów II stopnia na kierunku matematyka):


W1: posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki elementarnej, rachunku prawdopodobieństwa oraz analizy funkcji jednej zmiennej (K_W01)

W2: dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu Konwersatorium problemowego (1000-M2KPR) student osiąga następujące kompetencje (kody odnoszą się do efektów dla studiów II stopnia na kierunku matematyka):

U1: posiada umiejętność konstruowania prostych rozumowań matematycznych wokół pojęć matematyki szkolnej z uwzględnieniem w szczególności omawianych w szkole form przejścia granicznego i rachunku prawdopodobieństwa (K_U01),

U2: posiada umiejętność wyrażania wybranych treści matematycznych z zakresu matematyki szkolnej w mowie i na piśmie z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu kultury matematycznej u słuchacza (K_U02).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu Konwersatorium problemowego (1000_M2KPR) student osiąga następujące kompetencje (kody odnoszą się do efektów dla studiów II stopnia na kierunku matematyka):

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania i pogłębiania (K_K03),

K2: dba o komunikatywność swojego przekazu treści matematycznych oraz demonstrowania sposobów prowadzenia rozumowania matematycznego, dostosowuje poziom prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy (K_K02).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone metodą łączącą metody: problemową, ćwiczeniową połączoną z dyskusją, seminaryjną.

Skrócony opis:

Przedmiot 1000-M2KPR stanowi uzupełnienie przedmiotów bloku dydaktycznego na studiach nauczycielskich II stopnia.

Stanowi pomoc w przygotowaniu przyszłego nauczyciela (zwłaszcza szkoły ponadpodstawowej) do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach, w szczególności uzdolnionymi matematycznie.

Celem konwersatorium jest:

1. szczegółowe prześledzenie problemów metodycznych związanych z omawianiem w szkole ciągów, przejścia granicznego oraz rachunku prawdopodobieństwa,

2. wskazanie przyszłym nauczycielom pojęć, zagadnień, bloków tematycznych, w które można i warto wprowadzać uczniów uzdolnionych i szczególnie zainteresowanych matematyką.

Pełny opis:

1. Zagadnienia metodyczne związane z rachunkiem prawdopodobieństwa:

- opis zjawiska losowego o skończonej liczbie wyników,

- definicja i własności prawdopodobieństwa,

- doświadczenie losowe wieloetapowe, przestrzeń zadana przez drzewo

stochastyczne,

- prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite i wzór Bayesa,

- niezależność zdarzeń,

- schemat Bernoulliego.

2. Problemy metodyczne związane z ponownym pojawieniem się przejścia granicznego w nauczaniu matematyki w szkole ponadpodstawowej, w szczególności różne poziomy zrozumienia pojęć analizy matematycznej:

- ciągi nieskończone i ich własności,

- ciągi arytmetyczne i geometryczne,

- granica ciągu, właściwa i niewłaściwa, oraz własności ciągów zbieżnych i rozbieżnych do nieskończoności

- granica funkcji, ciągłość, asymptoty,

- pochodna funkcji w punkcie i jej interpretacje geometryczna i fizyczna,

- funkcja pochodna i jej własności,

- przykłady zastosowań rachunku różniczkowego.

3. Sposoby wspierania szybszego rozwoju uczniów uzdolnionych. Studenci poznają na konkretnych przykładach różne formy oddziaływania nauczyciela na ucznia w celu

- pogłębienia rozumienia znanych mu pojęć,

- poszerzenia jego wiedzy,

- pobudzenia do twórczego myślenia,

- zainspirowania do zadawania pytań, stawiania hipotez i podejmowania prób ich rozstrzygania,

- przyzwyczajenia do krytycznego odbioru cudzego przekazu,

- przyzwyczajenia do precyzyjnego przekazu własnych myśli,

- przyzwyczajenia uczniów do współdziałania przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Rozważania na temat pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi prowadzi się w ramach tematyki związanej z pojęciami wybranymi spośród wymienionych poniżej:

- indukcja, rekurencja, ciągi,

- podzielność, kongruencje,

- równania, równania diofantyczne, tożsamości algebraiczne,

- wielomiany,

- część całkowita liczby,

- średnie liczbowe, nierówności,

- elementy kombinatoryki, zasada szufladkowa Dirichleta,

- geometria trójkąta, wielokąty,

- zagadnienia parametryczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sz. Jeleński , Lilavati, WSiP, Warszawa 1992.

2. Sz. Jeleński , Śladami Pitagorasa, WSiP, Warszawa 1992.

3. Miniatury matematyczne - seria wydawnictwa "Aksjomat''.

4. Matematyka - czasopismo dla nauczycieli.

5. Podręczniki dla uczniów szkół średnich (obecnie obowiązujące i starsze).

Literatura uzupełniająca:

1. Olimpiada Matematyczna - materiały z olimpiad matematycznych w Polsce.

2. D. B. Fomin, Sankt-Petersburskie matematyczne olimpiady (ros.).

3. Matematyka w szkole - czasopismo dla nauczycieli (ros.).

4. Kwant- czasopismo (ros.).  

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie samodzielnych opracowań (weryfikacja efektów K1, K2, U2) oraz zapowiedzianych kolokwiów i sprawdzianów pisemnych (weryfikacja efektów W1, W2, U1).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wysokińska-Pliszka
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Magdalena Wysokińska-Pliszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krause
Prowadzący grup: Agnieszka Krause
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krause
Prowadzący grup: Agnieszka Krause
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.