Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2PED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

1. Formy aktywności dziecka - nauka i zabawa. Rozwój zainteresowań. 2. Formy aktywności młodzieży. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, wolontariat, praca. Poszerzanie autonomii i samodzielności.

3. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na II, III i IV etapie edukacyjnym.

4. Poznawanie uczniów. Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice i ich ograniczenia, kwestie etyczne.

5. Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Profilaktyka w szkole. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. Pozaszkolne i nstytucje wychowawcze i resocjalizacyjne.

7. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów.

8. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciel jako doradca.

9. Zawód nauczyciela.

10. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnością.

11. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą.

Pełny opis:

I. WPROWADZENIE

Zawód nauczyciela. Obszary kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczyciela.

II. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

1. Rozwój człowieka. Formy aktywności dziecka - nauka i zabawa. Rozwój zainteresowań. Stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci. Formy aktywności w okresie adolescencji i dorosłości. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, wolontariat, praca.

2. Wychowanie a rozwój człowieka. Poszerzanie autonomii i samodzielności. Uspołecznienie dziecka, kontakty rówieśnicze. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi, stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego młodzieży, animowanie życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów w szkole.

3. Struktura i przebieg procesu wychowawczego. Zasady i metody stosowane w wychowaniu. Tworzenie klimatu wychowawczego. Błędy wychowawcze, ich przyczyny i skutki. Trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne. Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania.

III. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI PRAKSEOLOGICZNYCH

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na II, III i IV etapie edukacyjnym. Plan pracy wychowawczej. Program wychowawczy. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. Edukacja zdrowotna.

2. Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Poradnictwo wychowawcze. Kierunki współpracy nauczyciela-wychowawcy z instytucjami oświatowymi i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia. Pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów.

4. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciel jako doradca. Wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Przygotowanie młodzieży do samokształcenia, pracy nad własnym rozwojem oraz do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Rynek edukacyjny i rynek pracy. Droga rozwoju zawodowego. Uczenie się przez całe życie.

5. Dziecko w aspekcie prawnym. Prawa dziecka w rodzinie i szkole. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnością.

6. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą(zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia dziecka. Edukacja dla bezpieczeństwa - dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

IV. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI

DIAGNOSTYCZNYCH

Poznawanie uczniów. Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Metody i techniki określania potencjału ucznia.

V. KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI

AUTOKREACYJNYCH

1. Rozwój profesjonalny. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa nauczyciela.

2. Samokształcenie. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie nauczycieli.

3. Etyka nauczycielska.

4. Odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, wychowawcy.

5. Wypalenie zawodowe nauczycieli - przyczyny, symptomy, strategie zaradcze.

Literatura:

Pedagogika : podręcznik akademicki. t. 1 -2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa 2010

E.B Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa 1985,

E.B Hurlock, Rozwój młodzieży, Warszawa 1965,

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008.

L. Wołoszynowa, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1976

M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000.

A. Janowski, Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

C. J. Christopher, Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004.

I. Kawecki, Wprowadzenie do wiedzy o nauczycielu i szkole, Kraków 2003

A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2002,

T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa1995

W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa 1985.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, aktywność na zajęciach oraz obecność. Test pisemny obejmujący zagadnienia omawiane na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

W ramach Modułu 2 - Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym obowiązuje 30 godzin praktyk pedagogicznych do II, III i IV etapu edukacyjnego koordynowanych przez prowadzącego ćwiczenia z przedmiotu Psychologia do II, III i IV etapu lub Pedagogika do II, III i IV etapu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janek
Prowadzący grup: Joanna Janek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Trzcińska
Prowadzący grup: Emilia Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Kalinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.