Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2SEMmgrcd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. II st., 2 rok, seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium - 75 godz.

studiowanie literatury - 70 godz.

przygotowanie referatów, prac seminaryjnych oraz pracy magisterskiej - 140 godz.


Razem: 285 godz. (11 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, w tym: zna klasyczne pojęcia i twierdzenia oraz ich dowody; jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań. (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń i doboru kontrprzykładów, (K_U01)

U2. posiada umiejętność wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze, potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań, (K_U02)

U3. umie sprawdzić poprawność wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych, (K_U03)

U4. umie stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości, (K_U06)

U5. potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe matematyczne czasopisma naukowe, (K_U14).


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące matematyka, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu matematyka; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, (K_K01)

K2. myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań, (K_K02)

K3.krytycznie ocenia swoją wiedzę; czuje potrzebę dalszego jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, (K_K03)

K4. pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter, (K_K04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Studenci przygotowują prace seminaryjne i referaty związane z tematyką prac magisterskich oraz przygotowują prace magisterskie.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne seminaria.

Praktyki zawodowe:

Jest to druga część seminarium magisterskiego.

Zaliczenie na podstawie przygotowanych prac i/lub wygłoszonych referatów oraz przygotowanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko, Sebastian Król, Krzysztof Leśniak, Wojciech Niemiro, Daniel Simson, Leszek Słomiński, Piotr Śniady, Janusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko, Piotr Malicki, Sławomir Rybicki, Leszek Słomiński, Janusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Przemysław Berk, Bartosz Bieganowski, Krzysztof Frączek, Zygmunt Pogorzały, Sławomir Rybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)