Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2SEMmgrcd Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. II st., 2 rok, seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium - 75 godz.

studiowanie literatury - 70 godz.

przygotowanie referatów, prac seminaryjnych oraz pracy magisterskiej - 140 godz.


Razem: 285 godz. (11 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, w tym: zna klasyczne pojęcia i twierdzenia oraz ich dowody; jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań. (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń i doboru kontrprzykładów, (K_U01)

U2. posiada umiejętność wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze, potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań, (K_U02)

U3. umie sprawdzić poprawność wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych, (K_U03)

U4. umie stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości, (K_U06)

U5. potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe matematyczne czasopisma naukowe, (K_U14).


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące matematyka, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu matematyka; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, (K_K01)

K2. myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań, (K_K02)

K3.krytycznie ocenia swoją wiedzę; czuje potrzebę dalszego jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, (K_K03)

K4. pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter, (K_K04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Studenci przygotowują prace seminaryjne i referaty związane z tematyką prac magisterskich oraz przygotowują prace magisterskie.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne seminaria.

Praktyki zawodowe:

Jest to druga część seminarium magisterskiego.

Zaliczenie na podstawie przygotowanych prac i/lub wygłoszonych referatów oraz przygotowanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kasjan
Prowadzący grup: Wojciech Niemiro, Zygmunt Pogorzały, Daniel Simson, Grzegorz Zwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Oleksandr Gomilko
Prowadzący grup: Aleksander Ćwiszewski, Mariusz Lemańczyk, Daniel Simson, Andrzej Skowroński, Leszek Słomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kasjan
Prowadzący grup: Anna Gołębiewska, Oleksandr Gomilko, Piotr Kokocki, Mariusz Lemańczyk, Wojciech Niemiro, Zygmunt Pogorzały, Daniel Simson, Grzegorz Zwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko, Sebastian Król, Krzysztof Leśniak, Wojciech Niemiro, Daniel Simson, Leszek Słomiński, Piotr Śniady, Janusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 75 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.