Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2STA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat., sp. zastosowania, II st., 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

 • Nacisk położony będzie na budowę modelu, poprawne sformuowanie problemu, sprawdzenie wyników, przykłady zastosowań.
 • Niektóre twierdzenia będą podane bez dowodu. Niektóre metody statystyczne będą wyjaśniane na poziomie heurystycznym: jest to wystarczające aby je rozumnie używać.
 • Od samego początku przewiduję użycie komputera i ilustrowanie metod na symulowanych i rzeczywistych danych, w środowisku R. 
Pełny opis:

 • Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych 4 godz.
  • Empiryczny rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta empiryczna
  • Momenty, kwantyle empiryczne
  • Informacja o nieparametrycznych estymatorach gęstości i regresji
 • Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego 4 godz.
  • Nieparametryczne i parametryczne modele statystyczne
  • Modele bayesowskie, rozkady a priori i a posteriori
  • Przykłady zadań estymacji, predykcji, testowania hipotez
 • Estymacja w prostych modelach parametrycznych 6 godz.
  • Funkcja straty, funkcja ryzyka, metody szacowania błędu
  • Estymatory największej wiarogodności
  • Estymatory bayesowskie
  • Wasności asymptotyczne estymatorów
  • Przedziały ufności
 • Testowanie hipotez 6 godz.
  • Testy zgodności
  • Typowe parametryczne testy istotności, analiza wariancji
  • Przykładowe testy nieparametryczne
  • Lemat Neymana-Pearsona
 • Regresja 6 godz.
  • Model liniowy, metoda najmniejszych kwadratów, twierdzenie Gaussa-Markowa
  • Hipotezy liniowe
  • Uogólnione modele liniowe
  • Regresja nieliniowa, regresja nieparametryczna
 • Klasyfikacja 2 godz.
  • Klasyfikatory bayesowskie
  • Dyskryminacja liniowa i kwadratowa
  • Nieparametryczne metody klasyfikacji
 • Metodologia modelowania statystycznego 2 godz.
  • Błąd aproksymacji i błąd estymacji, wybór modelu
  • Próbka ucząca i próbka testująca, techniki rozszczepienia próbki (bootstrap, jacknife)
  • Wstępna redukcja danych, dostateczność
Literatura:

Literatura podstawowa:

 •  W. Niemiro, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, SNS 1999.
 • J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2004.

Literatura uzupełniająca:

 

 • W. Klonecki, Statystyka dla inżynierów, PWN 1999.
 • Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)