Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M3FIL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Humanistyczny (1945-2019)
Grupy: Inf., III st., stacjonarne, przedmioty dodatkowe
Mat., III st., stacjonarne, przedmioty dodatkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta: 90 godz.

obejmujących

1. uczestnictwo w wykładach 60 godz.

2. studiowanie literatury, przygotowanie materiału do zaliczenia 30 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

SD_FIL_W01. Student zna podstawowe pojęcia filozoficzne, potrafi rozpoznać problemy filozoficzne.

SD_FIL_W02. Student zna nurty w filozofii matematyki i wybrane problemy w filozofii matematyki.

SD_FIL_W03. Student zna podstawowe kontrowersje filozoficzne dyskutowane współcześnie (w filozofii nauki, epistemologii, antropologii filozoficznej, filozofii umysłu, etyki, teorii wartości).


Efekty uczenia się - umiejętności:

SD_FIL_U01. Student potrafi poprawnie posługiwać się fachową terminologia filozoficzną i formułować problemy filozoficzne.,

SD_FIL_U02. Student potrafi wysuwać argumentacje w dyskusji problemów filozoficznych.

SD_FIL_U03. Student jest zdolny do samodzielnego i krytycznego myślenia.

SD_FIL_U04. Student jest zdolny do czytania i rozumienia współcześnie publikowanych tekstów filozoficznych (także w jęz. ang.)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

SD_FIL_K01. Student potrafi pracować w zespole, docenia wartość debaty naukowej.

SD_FIL_K02. Student jest świadomy roli naukowca w społeczeństwie i odpowiedzialności uczonych.


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy zawierający elementy konwencjonalnego wykładu informacyjnego. Ze względu na problemowy charakter wykładu studenci zapraszani są do dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z problematyką filozoficzną zarówno w odniesieniu do nauki (filozofii nauki, filozofii matematyki), jak i związaną z zagadnieniami znaczącymi dla zdobycia pewnej ogólnej kultury humanistycznej.

Pełny opis:

Blok omawianych tematów:

1. Wprowadzenie do filozofii (w aspekcie historycznym i systematycznym); specyfika filozofii, mapa współczesnych kierunków filozoficznych

2. Filozofia Platona i jej doniosłość dla badań w filozofii matematyki

3.Współczesne formy realizmu (koncepcja R. Penrose'a i dyskutowane wokół nich kontrowersje (szczególnie dotyczące statusu matematyki)

4. Klasyczne stanowiska w filozofii matematyki (realizm platoński, logicyzm, intuicjonizm, formalizm)

5. Realizm-antyrealizm w filozofii nauki (ze szczególnym odniesieniem do koncepcji Putnama i Dummetta)

6. Kontrowersje wokół zagadnienia prawdy .

7. Zagadnienie sceptycyzmu (sceptycyzm metodyczny Kartezjusza)

8. Podejście mechanicystyczne w filozofii klasycznej (Kartezjusz, Hobbes, Leibniz), z odniesieniem do matematyki (Leibniza idea języka uniwersalnego)

9. Inspiracje filozofią klasyczną w dyskusji współczesnych problemów naukowych kognitywistyki:

Eksperyment myślowy mózgu w naczyniu

Problem Molyneux

10. Problematyka aksjologiczna - spór o status wartości i sposób ich poznania

11. Problematyka etyczna (szczeg. w odniesieniu do rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych)

12. Problem wolnej woli (wolność a odpowiedzialność)

Literatura:

Zalecana do wyboru na egzamin [po jednej pozycji z każdego bloku]

I. Filozofia matematyki (poszerzona o filozofię nauki)

Z. Hajduk, Metodologia nauk formalnych, w: S. Janeczek. M. Walczak, A. Starościc, red., Metodologia nauk, cz. II. Typy nauk, Lubin: Wyd. KUL 2019, s. 9-26

M. Heller, Racjonalność i matematyczność świata w: tenże, Filozofia i wszechświat, Kraków: Universitas 2006

Z. Król, Platon i podstawy matematyki współczesnej, Wyd. Rolewski 2005

R. Murawski, red., Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych, Poznań: Wyd. Naukowe UAM 2003 [teksty do wyboru mają służyć jako przewodnik wymagający sięgnięcia do źródłowej publikacji danego klasyka filozofii]

R. Murawski, wyb., Współczesna filozofia matematyki, Warszawa: PWN 2002 (do wyboru)

J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Warszawa: PWN 1993

II. Klasyka filozofii

R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, Antyk 2001 [fragmenty]

[R. Descartes] Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. Biblioteka Filozofów, Hachette Livre 2008 [także wydania wcześniejsze w tłum. T. Boya-żeleńskiego]

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności [fragmenty, R.2], Warszawa 1991

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Antyk [fragmenty]

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II [zalecane: sekcja druga, II, III], Lublin: Red. Wyd. 199611

III. Wybrane zagadnienia filozoficzne [do uzgodnienia indywidualnego z wykładowcą], przykładowo

R. Penrose, Cienie umysłu, Poznań 2000 [fragmenty]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie aktywnego udziału na wykładzie (łącznie z przygotowaniem kilkunastominutowego wystąpienia na omawiany temat), wykazania się znajomością zalecanych tekstów.

Na egzamin student ma do wyboru podstawowe 3 lektury (po jednej pozycji z bloku: I. filozofii matematyki, filozofii nauki, II. klasyki filozoficznej, III. wybranych zagadnień filozoficznych (szczeg. etyka, aksjologia). Lektury są do uzgodnienia indywidualnego z wykładowcą. Ocena egzaminu na podstawie znajomości zagadnień, sposobu ich rozumiejącego przedstawienia. Weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia odbywa się komisyjnie na egzaminie ustnym.

W 2019/20 w sem. letnim zajęcia realizowane w kontakcie zdalnym (w systemie USOS). Egzamin za zgodą studentów w formie zdalnej na platformie microsoft teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Żegleń
Prowadzący grup: Urszula Żegleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.