Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki w szkole wyższej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M3MNMSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki w szkole wyższej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 40 godz.- uczestnictwo w zajęciach (30 godz. – konwersatorium, 10 godz. laboratorium)

2. 90 godz.- praca własna –

• przygotowanie do zajęć na bieżąco (35 godz.),

• przygotowanie zaleconych opracowań, prezentacji i konspektów (20 godz.),

• przygotowanie projektów do zaliczenia w ramach laboratorium (5 godz.)

• studiowanie literatury (30 godz.).


Razem: 130 godzin (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna podstawowe zasady dydaktyki ogólnej i dobre praktyki w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematycznych.

W2. Zna podstawowe pojęcia z zakresu tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych.


Realizacja tych efektów konieczna jest dla realizacji efektu kształcenia SD_MAT_U07 określonego dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi analizować własne działania dydaktyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji.

U2. Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych i wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej, w szczególności:

a. potrafi zamieszczać i edytować materiały do nauki zdalnej,

b. potrafi tworzyć zadania i quizy sprawdzające efekty nauczania,

c. potrafi tworzyć i edytować prezentacje specyficzne dla nauczania matematyki.

U3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z działalnością dydaktyczną, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

U4. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych na poziomie akademickim.

U5. Zna podstawowe techniki tworzenia prezentacji specyficznych dla nauczania matematyki.


Efekty te wpisują się w efekty kształcenia SD_MAT_U05 i SD_MAT_U07 określone dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności.

K2. Wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

K3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania dydaktyczne.

K4. Wykazuje dbałość o komunikatywność swojego przekazu, w szczególności potrafi tworzyć czytelne prezentacje dostosowane do specyfiki zajęć, efektywnie uzupełniające pozostałe elementy nauczania.

K5. Umie współpracować w zespole, w szczególności odpowiedzialnie współpracować z innymi prowadzącymi i koordynatorem przedmiotu, w tym wykorzystywać platformę e-learningową do komunikacji znając zalety i ograniczenia tego typu medium.


Efekty te wpisują się w efekty kształcenia SD_MAT_K02, SD_MAT_K04 i SD_MAT_K05 określone dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki.

Metody dydaktyczne:

1. Zajęcia konwersatoryjne prowadzone metodą łączącą elementy metod: ćwiczeniowej, problemowej, seminaryjnej i wykładu problemowego z wykorzystaniem m.in. materiałów autorskich prowadzących zajęcia,

2. Zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej łączące metody podające z problemowymi przy tworzeniu projektów z wykorzystaniem nowych technologii.

3. Samodzielne opracowania rozwiązań problemów metodycznych w formie pisemnej lub materiałów multimedialnych – indywidualnie dyskutowane z prowadzącym zajęcia.

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do zawodu nauczyciela akademickiego.

Zajęcia mają na celu kształcenie u studentów umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.

Materiał ćwiczeniowy oparty w głównej mierze na treściach nauczania przekazywanych studentom matematyki i informatyki pierwszych lat studiów I stopnia.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów pierwszego lub drugiego roku studiów doktoranckich. Realizowany w formie ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatorium.

Treści kształcenia – konwersatorium:

1. Elementy podstaw kształcenia ogólnego: zasady kształcenia i ich realizacja w praktyce. Klasyfikacja metod nauczania. Metody nauczania jako instrument działania dydaktycznego.

2. Elementy tworzenia i wygłaszania krótkich prezentacji – teoria i praktyka.

3. Konspekt zajęć – budowa, rola w pracy nauczyciela. Ćwiczenia z przygotowania konspektów z wykorzystaniem różnorodnych metod i zasad nauczania.

4. Elementy metodyki rozwiązywania zadań (na przykładach z analizy matematycznej I, geometrii analitycznej, algebry liniowej). Budowanie cykli zadań wokół wybranych pojęć w oparciu o zasady kształcenia.

5. Cele i metody ewaluacji w procesie kształcenia. Rola oceny i informacji zwrotnej w nauczaniu i uczeniu się. Dobre praktyki w zakresie przygotowania sprawdzianów i testów. Ćwiczenia w projektowaniu zestawów sprawdzających.

Treści kształcenia – laboratorium:

Nowoczesne technologie informatyczne w kształceniu studentów.

1. Podstawy administracji kursem na platformie Moodle:

1.1. tworzenie, edycja i publikowanie materiałów dydaktycznych,

1.2. zarządzanie kursem,

1.3. przygotowanie i przeprowadzenie zadań i testów sprawdzających,

1.4. sporządzanie raportów,

1.5. omówienie i ćwiczenie dobrych praktyk w zakresie tworzenia kursów.

1.6. realizacja autorskiego projektu.

2. Tworzenie prezentacji w pakiecie Beamer:

2.1. omówienie reguł tworzenia i dostosowania prezentacji do odbiorców i okoliczności przekazu,

2.2. omówienie na przykładach podstawowych możliwości pakietu Beamer i udostępnianych w nim technik,

2.3. ćwiczenia z edycji prezentacji,

2.4. ćwiczenia z edycji wzorów matematycznych,

2.5. ćwiczenia z edycji i zamieszczanie multimediów,

2.6. omówienie i ćwiczenie dobrych praktyk w zakresie prezentacji,

2.7. realizacja autorskiego projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Franciszek Bereźnicki, Podstawy kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków 2011.

2. Anna Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, , Impuls, Kraków 2013.

3. Magdalena Jaroszewska, Dorota Ekiert-Oldroyd (redakcja), Aktywne metody nauczania w szkole wyższej. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Wydawnictwo Nakom, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Podręczniki kursowe i zbiory zadań wskazane w sylabusach przedmiotów matematycznych lub informatycznych przez prowadzących zajęcia na pierwszych latach studiów I stopnia.

Wybrane publikacje elektroniczne dostępne w UMK m.in.:

2. Teaching statistics, ISSN 0141-982X.

3. Thomas R. Rosebrough, Ralph G. Leverett, Transformational Teaching in the Information Age : Making Why and How We Teach Relevant to Students, Alexandria, Va : ASCD. 2011.

4. The Teaching of Mathematics (http://elib.mi.sanu.ac.rs.theteachingofmathematics.han3.uci.umk.pl), ISSN: 1451-4966, Društvo matematičara Srbije, Beograd.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych z:

1. konspektów do zajęć dla studentów studiów I stopnia (weryfikacja efektów W1, U1,U3, U4, K1, K2),

2. realizacji autorskiego projektu wygenerowanego z pomocą pakietu Beamer i zaprezentowanego na zajęciach (weryfikacja efektów W2, U2, U4, U5, K1, K4),

3. utworzonego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (platforma moodle) projektu obudowy zadaniowej z wybranego tematu - z zaprojektowanym systemem sprawdzania i oceny osiągnięć (weryfikacja efektów U2, U5, K5),

4. aktywności na zajęciach (weryfikacja efektów W1, U1, U3, K1, K3, K4).

Szczegółowe kryteria oceniania poszczególnych elementów zawarte są w opisie przedmiotu w danym cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.