Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-Ang2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski II
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 2 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin - ćwiczenia

30 godzin - praca własna studenta, przygotowanie do zajęć i testów zaliczeniowych

30 godzin - praca własna studenta, przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 Zna szeroki zakres słownictwa, wyrażeń i zwrotów pozwalających na płynną rozmowę w sytuacjach ogólnych oraz związanych z kierunkiem studiów.


W02 Zna struktury gramatyczne pozwalające mu na poprawną komunikację w języku angielskim.


W03 Zna podstawowe zasady fonetyczne pozwalające mu na poprawne rozumienie wypowiedzi oraz ich tworzenie

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 Rozumie ustne i pisemne wypowiedzi w języku angielskim dotyczące tematów ogólnych oraz związanych z kierunkiem studiów;


U02 Potrafi wypowiadać się na tematy ogólne oraz specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów.


U03 Potrafi interpretować i analizować różnego typu komunikaty, wyszukiwać informacje i wykorzystywać je w dalszej pracy;


U03 Umie przygotowywać wypowiedzi pisemne mające


charakter akademicki, związane z kierunkiem studiów a także tworzyć teksty użytkowe;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 Rozumie potrzebę znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie;


K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych;


K03 Jest przygotowany do pracy w otoczenie kulturowo i językowo odmiennym;


K04 Potrafi pracować w grupie;

Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno-komunikacyjna z zastosowaniem różnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiow. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie i doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania poprzez pracę z oryginalnym nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów, czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim związanych z tematyką ogólną oraz taką związaną z kierunkiem studiów, wypowiadanie się na tematy ogólne i specjalistyczne, tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku angielskim;

- doskonalenie znajomości słownictwa z zakresu ogólnego; opis człowieka, dom, życie rodzinne, podróżowanie, zakupy, hobby, świat zwierząt, natura i przyroda, sport, sztuka, technologie, czasowniki frazowe;

- doskonalenie znajomości słownictwa związanego z kierunkiem studiów: matematyka, ICT, ekonomia;

- doskonalenie znajomości gramatyki z zakresu czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, trybów warunkowych, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników, zaimków określonych i nieokreślonych, czasowników modalnych;

Literatura:

Podręcznik do nauki języka angielskiego odpowiednio dobrane do poziomu i kierunku studiów, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne, materiały autorskie.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu na podstawie poziomu opanowania sprawności językowych. Ocenie podlega:

- bieżące przygotowanie do zajęć ;

- odrabianie zadań domowych;

- aktywność na zajęciach;

- opanowanie przez studenta większej partii materiału ( 2 lub 3 kolokwia);

- wypowiedzi pisemne i ustne w tym prezentacja ( 1 w semestrze);

- uczestnictwo w zajęciach ( obecności – dopuszczone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- praca indywidualna studenta.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem, słuchania, pisania , znajomości struktur gramatycznych, słownictwa i kolokacji na poziomie B2.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 września 2006 r. student może zostać zwolniony z lektoratu po przedłożeniu odpowiedniego certyfikatu. Lista aktualnych certyfikatów znajduje się w linku.

http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/certyfikaty/

Student ma możliwość przystąpienia do egzaminu zwalniającego go z lektoratu. Termin egzaminu ogłaszany jest przez prowadzącego zajęcia.

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rychlicka
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiow. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie i doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania poprzez pracę z oryginalnym nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów, czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim związanych z tematyką ogólną oraz taką związaną z kierunkiem studiów, wypowiadanie się na tematy ogólne i specjalistyczne, tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku angielskim;

- doskonalenie znajomości słownictwa z zakresu ogólnego; opis człowieka, dom, życie rodzinne, podróżowanie, zakupy, hobby, świat zwierząt, natura i przyroda, sport, sztuka, technologie, czasowniki frazowe;

- doskonalenie znajomości słownictwa związanego z kierunkiem studiów: matematyka, ICT, ekonomia;

- doskonalenie znajomości gramatyki z zakresu czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, trybów warunkowych, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników, zaimków określonych i nieokreślonych, czasowników modalnych;

Literatura:

Brak

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rychlicka
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiow. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie i doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania poprzez pracę z oryginalnym nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów, czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim związanych z tematyką ogólną oraz taką związaną z kierunkiem studiów, wypowiadanie się na tematy ogólne i specjalistyczne, tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku angielskim;

- doskonalenie znajomości słownictwa z zakresu ogólnego; opis człowieka, dom, życie rodzinne, podróżowanie, zakupy, hobby, świat zwierząt, natura i przyroda, sport, sztuka, technologie, czasowniki frazowe;

- doskonalenie znajomości słownictwa związanego z kierunkiem studiów: matematyka, ICT, ekonomia;

- doskonalenie znajomości gramatyki z zakresu czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, trybów warunkowych, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników, zaimków określonych i nieokreślonych, czasowników modalnych;

Literatura:

Brak

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rychlicka
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiow. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie i doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania poprzez pracę z oryginalnym nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów, czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim związanych z tematyką ogólną oraz taką związaną z kierunkiem studiów, wypowiadanie się na tematy ogólne i specjalistyczne, tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku angielskim;

- doskonalenie znajomości słownictwa z zakresu ogólnego; opis człowieka, dom, życie rodzinne, podróżowanie, zakupy, hobby, świat zwierząt, natura i przyroda, sport, sztuka, technologie, czasowniki frazowe;

- doskonalenie znajomości słownictwa związanego z kierunkiem studiów: matematyka, ICT, ekonomia;

- doskonalenie znajomości gramatyki z zakresu czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, trybów warunkowych, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników, zaimków określonych i nieokreślonych, czasowników modalnych;

Literatura:

Brak

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rychlicka
Prowadzący grup: Renata Rychlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiow. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie i doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania poprzez pracę z oryginalnym nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów, czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim związanych z tematyką ogólną oraz taką związaną z kierunkiem studiów, wypowiadanie się na tematy ogólne i specjalistyczne, tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku angielskim;

- doskonalenie znajomości słownictwa z zakresu ogólnego; opis człowieka, dom, życie rodzinne, podróżowanie, zakupy, hobby, świat zwierząt, natura i przyroda, sport, sztuka, technologie, czasowniki frazowe;

- doskonalenie znajomości słownictwa związanego z kierunkiem studiów: matematyka, ICT, ekonomia;

- doskonalenie znajomości gramatyki z zakresu czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, trybów warunkowych, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników, zaimków określonych i nieokreślonych, czasowników modalnych;

Literatura:

Brak

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)