Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i estetyka wypowiedzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-EiEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka i estetyka wypowiedzi
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:


1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (15 godzin) oraz indywidualne konsultacje (1,5 ECTS),


2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego (przygotowanie się do zajęć i zaliczenia) - 10 godzin (0,5 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student po zakończeniu zajęć:


W1: zna podstawowe pojęcia z zakresu etyki i estetyki słowa;

W2: wie, na czym polega naruszenie zasad etycznej komunikacji;

W3: zna warunki właściwego użycia języka w kontekście fortunności aktu mowy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student po zakończeniu zajęć:


U1: rozpoznaje funkcje wypowiedzi;

U2: potrafi ocenić wypowiedzi językowe z punktu widzenia ich właściwości etycznych i estetycznych;

U3: tworzy wypowiedzi zgodne z zasadami etyki słowa i posiadające odpowiednie walory estetyczne;

U4: stosuje zasady grzeczności językowej w różnych sytuacjach komunikacyjnych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student po zakończeniu zajęć:


K1: jest świadomy odpowiedzialności za słowo;

K2: postrzega etykę kontaktu językowego i estetykę słowa jako elementy kultury osobistej;

K3: dąży do doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych w celu skutecznego i fortunnego porozumiewania się.


Metody dydaktyczne:

Na zajęciach stosowane są metody dydaktyczne eksponujące, podające oraz poszukujące.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami etyki kontaktu językowego i z elementami decydującymi o walorach estetycznych wypowiedzi. W ramach konwersatorium analizowane są teksty mówione i pisane, a także teksty oralno-piśmienne w kontekście przestrzegania i naruszania zasad etyki słowa oraz z punktu widzenia estetyki wypowiedzi.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżą studentom pojęcia etyki i estetyki wypowiedzi jako elementów kultury języka. Uczestnicy konwersatorium zapoznają się z warunkami udanego aktu mowy, z funkcjami języka i konkretnych wypowiedzi, z zasadami etyki słowa i ze strategiami grzeczności językowej. Poddadzą analizie takie zagadnienia, jak zakłócenia i bariery w komunikacji, kłamstwo i manipulacja językowa. Zapoznają się z przykładami łamania zasad etyki i estetyki słowa w komunikacji prywatnej i publicznej, w tym także ze zjawiskami najnowszymi, jak patostreaming.

Tematy:

1. Etyka i estetyka wypowiedzi – rozumienie pojęć. Dobro, prawda i piękno jako warunki udanego aktu mowy. Zakłócenia i bariery w komunikacji.

2. Funkcje języka i wypowiedzi. Oddziaływanie na odbiorcę a przestrzeganie zasad etyki słowa.

3. Elementy wpływające na estetykę wypowiedzi w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Zasada decorum.

4. Język jako narzędzie walki i manipulacji. Przejawy agresji językowej. Formy napaści słownej i językowej dyskredytacji. Mowa nienawiści. Patostreaming.

5. Magia językowa. Opisywanie a kreowanie świata. Zniekształcanie obrazu rzeczywistości oraz powoływanie do życia światów urojonych.

6. Etyka słowa w sferze prywatnej i publicznej. Fake news. Poprawność polityczna i jej wpływ na komunikację językową.

7. Etykieta językowa. Strategie grzecznościowe. Grzeczność językowa w oficjalnych, półoficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach komunikacyjnych. Cechy polskiej grzeczności językowej.

Literatura:

Ajdukiewicz Kazimierz, 1985, Postępowanie człowieka, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1: Wybór pism z lat 1920-1939, Warszawa, s. 217-364.

Antas J., 1999, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków.

Bartmiński Jerzy, 2012, Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, w: Oblicza komunikacji, red. Andrzej Markowski, Radosław Pawelec [online], Warszawa, s. 32-48, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352&Itemid=50.

Cegieła A., 2015, Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, [online:] http://oes.uw.edu.pl/2015/01/26/slowa-niebezpieczne-i-niepozadane-w-przestrzeni-spolecznej-etyka-slowa-a-poprawnosc-polityczna/.

Dąbrowska A., 1995, Język magii - magia języka. Zarys problematyki, "Literatura Ludowa", z. 1.

Grodziński E., 1983, Język jako narzędzie manipulacji, "Poradnik Językowy", z. 7, s. 397-401.

Grzegorczykowa Renata, 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a kultura, red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, Wrocław, s. 21–28.

Hołówka Jacek, 2010, Dwie koncepcje moralności, „Etyka” 43, s. 46-63.

Kamińska-Szmaj I., 2007, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław .

Krzyżanowski P., Nowak P., 2004: Manipulacja w języku. Lublin.

Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa.

Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u. Warszawa.

Puzynina J., Mowa nienawiści a etyka słowa, [online:] http://www.etykaslowa.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/Mowa-nienawi%C5%9Bci-a-etyka-s%C5%82owa.pdf.

Puzynina Jadwiga, Pajdzińska Anna, 1996, Etyka słowa, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek, Wrocław, s. 35-45.

Szahaj A., 2010, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków.

Tokarz M., 2006, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańsk.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (na poziomie 80%).

2. Aktywność w czasie zajęć.

3. Opracowanie problemu związanego z tematyką zajęć (praca w grupach na ostatnich zajęciach).

Sugerowana skala ocen:

92% - 100% - bardzo dobry

84% - 91,9% - dobry plus

76% - 83,9% - dobry

68% - 75,9% - dostateczny plus

60% - 67,9% - dostateczny

59,9% i niżej – niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami etyki kontaktu językowego i z elementami decydującymi o walorach estetycznych wypowiedzi. W ramach konwersatorium analizowane są teksty mówione i pisane, a także teksty oralno-piśmienne w kontekście przestrzegania i naruszania zasad etyki słowa oraz z punktu widzenia estetyki wypowiedzi.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżą studentom pojęcia etyki i estetyki wypowiedzi jako elementów kultury języka. Uczestnicy konwersatorium zapoznają się z warunkami udanego aktu mowy, z funkcjami języka i konkretnych wypowiedzi, z zasadami etyki słowa i ze strategiami grzeczności językowej. Poddadzą analizie takie zagadnienia, jak zakłócenia i bariery w komunikacji, kłamstwo i manipulacja językowa. Zapoznają się z przykładami łamania zasad etyki i estetyki słowa w komunikacji prywatnej i publicznej, w tym także ze zjawiskami najnowszymi, jak patostreaming.

Tematy:

1. Etyka i estetyka wypowiedzi – rozumienie pojęć. Dobro, prawda i piękno jako warunki udanego aktu mowy. Zakłócenia i bariery w komunikacji.

2. Funkcje języka i wypowiedzi. Oddziaływanie na odbiorcę a przestrzeganie zasad etyki słowa.

3. Elementy wpływające na estetykę wypowiedzi w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Zasada decorum.

4. Magia językowa. Opisywanie a kreowanie świata. Zniekształcanie obrazu rzeczywistości oraz powoływanie do życia światów urojonych.

5. Język jako narzędzie walki i manipulacji. Przejawy agresji językowej. Formy napaści słownej i językowej dyskredytacji. Mowa nienawiści. Patostreaming.

6. Etyka słowa w sferze prywatnej i publicznej. Poprawność polityczna i jej wpływ na komunikację językową.

7. Etykieta językowa. Strategie grzecznościowe. Grzeczność językowa w oficjalnych, półoficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach komunikacyjnych. Cechy polskiej grzeczności językowej.

Literatura:

Ajdukiewicz Kazimierz, 1985, Postępowanie człowieka, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1: Wybór pism z lat 1920-1939, Warszawa, s. 217-364.

Antas J., 1999, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków.

Bartmiński Jerzy, 2012, Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, w: Oblicza komunikacji, red. Andrzej Markowski, Radosław Pawelec [online], Warszawa, s. 32-48, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352&Itemid=50.

Cegieła A., 2015, Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, [online:] http://oes.uw.edu.pl/2015/01/26/slowa-niebezpieczne-i-niepozadane-w-przestrzeni-spolecznej-etyka-slowa-a-poprawnosc-polityczna/.

Dąbrowska A., 1995, Język magii - magia języka. Zarys problematyki, "Literatura Ludowa", z. 1.

Grodziński E., 1983, Język jako narzędzie manipulacji, "Poradnik Językowy", z. 7, s. 397-401.

Grzegorczykowa Renata, 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a kultura, red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, Wrocław, s. 21–28.

Hołówka Jacek, 2010, Dwie koncepcje moralności, „Etyka” 43, s. 46-63.

Kamińska-Szmaj I., 2007, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław .

Krzyżanowski P., Nowak P., 2004: Manipulacja w języku. Lublin.

Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa.

Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u. Warszawa.

Puzynina J., Mowa nienawiści a etyka słowa, [online:] http://www.etykaslowa.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/Mowa-nienawi%C5%9Bci-a-etyka-s%C5%82owa.pdf.

Puzynina Jadwiga, Pajdzińska Anna, 1996, Etyka słowa, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek, Wrocław, s. 35-45.

Szahaj A., 2010, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków.

Tokarz M., 2006, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańsk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska
Prowadzący grup: Iwona Kaproń-Charzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami etyki kontaktu językowego i z elementami decydującymi o walorach estetycznych wypowiedzi. W ramach konwersatorium analizowane są teksty mówione i pisane, a także teksty oralno-piśmienne w kontekście przestrzegania i naruszania zasad etyki słowa oraz z punktu widzenia estetyki wypowiedzi.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżą studentom pojęcia etyki i estetyki wypowiedzi jako elementów kultury języka. Uczestnicy konwersatorium zapoznają się z warunkami udanego aktu mowy, z funkcjami języka i konkretnych wypowiedzi, z zasadami etyki słowa i ze strategiami grzeczności językowej. Poddadzą analizie takie zagadnienia, jak zakłócenia i bariery w komunikacji, kłamstwo i manipulacja językowa. Zapoznają się z przykładami łamania zasad etyki i estetyki słowa w komunikacji prywatnej i publicznej, w tym także ze zjawiskami najnowszymi, jak patostreaming.

Tematy:

1. Etyka i estetyka wypowiedzi – rozumienie pojęć. Dobro, prawda i piękno jako warunki udanego aktu mowy. Zakłócenia i bariery w komunikacji.

2. Funkcje języka i wypowiedzi. Oddziaływanie na odbiorcę a przestrzeganie zasad etyki słowa.

3. Elementy wpływające na estetykę wypowiedzi w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Zasada decorum.

4. Język jako narzędzie walki i manipulacji. Przejawy agresji językowej. Formy napaści słownej i językowej dyskredytacji. Mowa nienawiści. Patostreaming.

5. Magia językowa. Opisywanie a kreowanie świata. Zniekształcanie obrazu rzeczywistości oraz powoływanie do życia światów urojonych.

6. Etyka słowa w sferze prywatnej i publicznej. Fake news. Poprawność polityczna i jej wpływ na komunikację językową.

7. Etykieta językowa. Strategie grzecznościowe. Grzeczność językowa w oficjalnych, półoficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach komunikacyjnych. Cechy polskiej grzeczności językowej.

Literatura:

Ajdukiewicz Kazimierz, 1985, Postępowanie człowieka, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1: Wybór pism z lat 1920-1939, Warszawa, s. 217-364.

Antas J., 1999, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków.

Bartmiński Jerzy, 2012, Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, w: Oblicza komunikacji, red. Andrzej Markowski, Radosław Pawelec [online], Warszawa, s. 32-48, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352&Itemid=50.

Cegieła A., 2015, Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, [online:] http://oes.uw.edu.pl/2015/01/26/slowa-niebezpieczne-i-niepozadane-w-przestrzeni-spolecznej-etyka-slowa-a-poprawnosc-polityczna/.

Dąbrowska A., 1995, Język magii - magia języka. Zarys problematyki, "Literatura Ludowa", z. 1.

Grodziński E., 1983, Język jako narzędzie manipulacji, "Poradnik Językowy", z. 7, s. 397-401.

Grzegorczykowa Renata, 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a kultura, red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, Wrocław, s. 21–28.

Hołówka Jacek, 2010, Dwie koncepcje moralności, „Etyka” 43, s. 46-63.

Kamińska-Szmaj I., 2007, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław .

Krzyżanowski P., Nowak P., 2004: Manipulacja w języku. Lublin.

Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa.

Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u. Warszawa.

Puzynina J., Mowa nienawiści a etyka słowa, [online:] http://www.etykaslowa.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/Mowa-nienawi%C5%9Bci-a-etyka-s%C5%82owa.pdf.

Puzynina Jadwiga, Pajdzińska Anna, 1996, Etyka słowa, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek, Wrocław, s. 35-45.

Szahaj A., 2010, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków.

Tokarz M., 2006, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańsk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.