Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-KINT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego: 15 godzin;

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji: 2 godziny;

3) Indywidualna praca uczestnika zajęć, wykonywanie zadań domowych, czytanie literatury: 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:W_01 Ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć teorii komunikacji, wymienia składniki konieczne do zaistnienia aktu mowy;


W_02 Zna czynniki mające wpływ na interpretację komunikatu;


W_03 Formułuje warunki udanej komunikacji interpersonalnej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:U_01 Umie świadomie uczestniczyć w interakcjach komunikacyjnych;


U_02 Właściwie interpretuje oraz stosuje sygnały komunikacji niewerbalnej;


U_03 Umie reagować w sytuacjach konfliktowych oraz bronić się przed manipulacją językową.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:K_01 Zdaje sobie sprawę z tego, że umiejętność odpowiednich zachowań komunikacyjnych odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu się wszelkich relacji interpersonalnych;


K_02 Zdaje sobie sprawę z potrzeby odpowiedniego kształtowania wypowiedzi w zależności od sytuacji komunikacyjnej (odbiorcy, miejsca, tematyki);


K_03 Ma świadomość konieczności wieloaspektowego interpretowania komunikatów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Umiejętność skutecznego, a zarazem pełnego szacunku porozumiewania się, jest niezwykle istotna dla kształtowania właściwych relacji interpersonalnych. Celem konwersatorium jest ukazanie złożoności sfery komunikacji, której uczestnikiem codziennie jest każdy z nas zarówno w sferze prywatnej - w rodzinie oraz relacjach z przyjaciółmi, znajomymi, jak i w sferze społecznej - między innymi w środowisku pracy czy nauki.

Udział w zajęciach powinien skłonić do refleksji nad dotychczasowymi zachowaniami i doświadczeniami w tym zakresie, a dzięki poznaniu wielu technik umożliwić bardziej świadome kształtowanie swoich zachowań komunikacyjnych w przyszłości.

Pełny opis:

1. Komunikacja językowa: elementy składowe i uwarunkowania aktu mowy.

2. Funkcje wypowiedzi a przebieg procesu komunikacji.

3. Komunikacja interpersonalna a komunikacja masowa.

4. Komunikacja niewerbalna: znaczenie mowy ciała.

5. Znaczenie dosłowne i niedosłowne komunikatu.

6. Interpretacja komunikatu i czynniki mogące ją zakłócić.

7. Ponad podziałami. Strategie komunikacyjne w sytuacjach konfliktowych.

8. Asertywność i strategie obrony przed manipulacją językową.

9. Tacy sami a różni: komunikowanie się między kulturami.

10. Wyznaczniki skutecznej komunikacji na co dzień.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

M. McKay, M. Davis, P. Finning, Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa, tłum. A. Błaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, przekł. M. Trzcińska ; red. nauk. Z. Nęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

J. Puzynina, O warunkach udanej komunikacji językowej, [w:] tejże, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 122-126.

Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy: o języku życia, przekł. Marta Markocka-Pepol, Michał Kłobukowski, wyd. 3 rozszerzone, Warszawa 2018.

J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, tłum. J. Suchecki i in., wyd. 3., Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A. Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2015.

G. Beck, Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, tłum. E. Klej, Gliwice 2011.

H. Dolna, Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy [w:] Język a kultura. T.4. Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991, s.11-28 (dostępne na stronie: www. lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/spis04.htm).

Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi, dokument elektroniczny (płyta CD), Smart Education, Warszawa 2012.

A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, tłum. J. Grabiak, wyd. 1 poszerz., Poznań 2007.

T. Reiman, Potęga perswazyjnej komunikacji. Jak wpływać na ludzi, aby zawsze słyszeć „TAK”!, tłum. A. Kucharczyk-Barycza, Gliwice 2011.

T. Reiman, Potęga mowy ciała. Jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces, tłum. O. Kwiecień-Maniewska, Gliwice 2011.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania. 4, W porozumieniu z sobą i innymi - komunikacja i kompetencje społeczne, tłum. P. Włodyga, Kraków 2006.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (na poziomie 80%).

2. Aktywność w czasie zajęć.

3. Opracowanie problemu związanego z tematyką zajęć (praca w grupach).

UWAGA! W latach 2019/2020 oraz 2020/2021 metody i kryteria oceniania są dostosowane do zdalnej formy prowadzenia zajęć. Stosowne informacje znajdują się w częściach poświęconych cyklom 2019/20L i 2020/2021Z.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=1317
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1317
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2019/2020 jest zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w kursie przedmiotu na platformie Moodle oraz wykonanie tamże zadań obowiązkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1747
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Uwagi:

Podstawy zaliczenia:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji;

- Zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w kursie przedmiotu na platformie Moodle oraz wykonanie tamże zadań obowiązkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.