Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Obliczenia inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-ObliczInz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obliczenia inżynierskie
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 1 rok, studia I stopnia
Strona przedmiotu: http://plas.mat.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Programowanie i algorytmika, Matematyka elementarna, podstawowa orientacja w arkuszach kalkulacyjnych (np. MS Excel, OO Calc)

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 50h

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania: 10h


Razem 90 godzin

3 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie: podstawowych struktur danych, funkcjonalności pakietu Office przydatnych w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych, w szczególności analitycznych i optymalizacyjnych - K_W04, K_W05, K_W07

W2. Zna specjalistyczne i zaawansowane aspekty arkuszy kalkulacyjnych przynajmniej na poziomie zgodnym z ECDL Advanced - K_W05, K_W07

W3 Ma podstawową wiedzę o języku programowania wbudowanym w oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych - K_W04Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wykorzystuje poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych źródeł, potrafi stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia arkuszy kalkulacyjnych do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji. - K_U01, K_U03, K_U04

U2. Potrafi rozszerzać możliwości arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu wbudowanego języka programowania - K_U17

U3. Potrafi wymodelować problemy matematyczne aby móc wykorzystać funkcjonalność arkuszy kalkulacyjnych do ich rozwiązywania -K_U03, K_U13, K_U17

U4. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie, potrafi uczyć się samodzielnie - K_U19, K_U21Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych; - K_K03

K2. właściwie posługuje się terminologią fachową; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy; rozumie potrzebę odpowiedniego prezentowania wyników badań i analiz niematematykom - K_K02

K3. myśli twórczo i umie wybrać algorytm najbardziej przydatny dla danego problemu oraz potrafi zmodyfikować algorytm w celu optymalizacji jego działania, - K_K02Metody dydaktyczne:

Laboratoria są połączeniem metody informacyjno-problemowej z praktyczną realizacją obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Takie podejście ma na celu poznanie arkusza jako narzędzie do rozwiązywania problemów praktycznych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada przeprowadzenie intensywnego kursu z zaawansowanej obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki uzyskanej wiedzy student będzie przygotowany m.in. do tworzenia procedur usprawniających skomplikowane obliczenia matematyczne, będzie potrafił tworzyć i zabezpieczać formularze wymiany informacji, tworzyć scenariusze obliczeniowe oraz prezentować wyniki obliczeń w postaci czytelnych diagramów i opracowań

Pełny opis:

Oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych jest obecne na rynku już od lat 60-tych, jednakże od połowy lat 90-tych kojarzy się głównie z programem MS Excel. Współcześnie arkusze kalkulacyjne są powszechnie dostępne, a jednocześnie są niezwykle potężnym narzędziem obróbki danych. Ogrom wbudowanych funkcji i dodatkowe możliwości związane z makrami i językiem Visual Basic sprawiają, że dla wielu osób jest to podstawowe narzędzie eksploracji danych, obliczeń statystycznych, ekonomicznych czy optymalizacyjnych. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z poniższymi tematami:

- użycie wbudowanych funkcji w celu budowy rozbudowanych formuł; wbudowane mechanizmy przeszukiwania i analizy zbiorów danych

- tworzenie i modyfikowanie różnorodnych diagramów (dobór typu wykresu do prezentowanej treści) oraz tworzenie profesjonalnych raportów

- elementy analizy danych. Tabele przestawne, filtry

- dodatek Solver

- tworzenie formularzy, zabezpieczanie danych i arkuszy

- import, eksport danych i scalanie arkuszy

- podstawy makr i języka VBA

W trakcie przedmiotu rozwiązywane będą różnorodne problemy z algebry i analizy. Studenci zostaną przygotowani do późniejszego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w kolejnych zajęciach dydaktycznych.

Materiał przedmiotu zawiera w sobie m.in. pełen zakres wiedzy wymaganej w międzynarodowej certyfikacji ECDL Advanced: Arkusze kalkulacyjne

Literatura:

[1] M. Alexander, J. Decker, B. Wehbe, "Analizy business intelligence : zaawansowane wykorzystanie Excela", Gliwice, Helion, 2015

[2] Teresa Pamuła, Aleksander Król, "Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu", Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013

[3] R. Collie, B. Jelen, "Power Pivot dla Excela : zaawansowane możliwości", Gliwice, Helion, 2015

Literatura uzupełniająca:

[7] W. Wrotek, "ABC Excel 2016 PL", Gliwice, Helion, 2016

[]A. Żarowska-Mazur, W. Węglarz, "ECDL Advanced na skróty : syllabus V. 2.0 : edycja 2015", Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

[] J. Walkenbach, "Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczędzą Twój czas", Warszawa, Helion, 2014

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

Składowe oceny końcowej:

kolokwium 60%

zadania domowe 30%

aktywność 10%

Aby otrzymać zaliczenie za każdą ze składowych oceny trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów.

Oceny końcowe:

90-100 - bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

50-59 dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Anna Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Liliia Bozhukha, Alicja Jaworska-Pastuszak
Strona przedmiotu: http://plas.mat.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w podstawowej informacji o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak w podstawowej informacji o przedmiocie.

Literatura:

Jak w podstawowej informacji o przedmiocie.

Uwagi:

Jak w podstawowej informacji o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)