Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt zespołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-ProjZesp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 3 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Zarządzanie projektami

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

ćwiczenia – praca pod opieką koordynatora przedmiotu lub opiekuna zespołu, w tym prezentacja projektu: 45

Praca własna:

praca indywidualna nad projektem, w tym studiowanie literatury i innych źródeł : 60

praca w zespole: 75

przygotowanie prezentacji: 30

Razem 200 godz. 8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań [K_W01].

W2: Zna podstawy matematyczne i informatyczne analizy danych /badań operacyjnych – w zależności od wybranej specjalności [K_W03, K_W06].


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: w zależności od wybranej specjalności potrafi:

• projektować i implementować bazy danych,

• skonstruować model teoretyczny problemu optymalizacyjnego [K_U02].

U2: W zależności od wybranej specjalności potrafi:

• pracować z dużymi zbiorami danych, pozyskiwać istotne informacje i poprawnie je interpretować,

• dokonać analizy problemu wykorzystując wybrane metody optymalizacji, algorytmy programowania liniowego, wypukłego, dynamicznego i wyciągać prawidłowe wnioski [K_U02].

U3: Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne, pakiety statystyczne i obliczeniowe i zastosować je do analizy zbioru danych lub problemu optymalizacyjnego [K_U03].

U4: Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, a także przy użyciu nowoczesnych technik prezentacji, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne i wyniki analiz prowadzonych metodami matematycznymi [K_U04].

U5: Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów [K_U20].


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: W twórczy sposób wykorzystuje swą wiedzę i umiejętności do rozwiązania problemu [K_K01].

K2: Pracuje sumiennie i systematycznie, wywiązuje się z podjętych zobowiązań [K_K02].

K3: Pracuje w zespole, dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów [K_K06].

K4: Skutecznie i w zrozumiały sposób przekazuje innym zaplanowane treści [K_K03].


Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące; praca zespołowa nad realizacją projektu z zakresu matematyki stosowanej.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Studenci w zespołach 3-5 osobowych realizują zadanie z zakresu analizy danych lub badań operacyjnych. Realizacja zadania wymaga:

• zbudowania lub dobrania odpowiedniego modelu matematycznego rozważanego zagadnienia,

• przeprowadzenia analizy tego modelu lub zbioru danych przy pomocy poznanych metod,

• interpretacji wyników badań,

• opublikowania wyników na stronie www,

• prezentacji projektu.

Pełny opis:

Pod opieką koordynatora przedmiotu:

1. podział na zespoły i wybór tematów projektów. Lista tematów i opiekunów zespołów przygotowywana będzie corocznie przed rozpoczęciem zajęć. Dopuszcza się zgłoszenie tematu przez studentów.

Pod opieką opiekuna zespołu:

2. ustalenie harmonogramu realizacji projektu i podział zadań w zespole

3. spotkania robocze: referowanie postępów prac, występujących trudności, działania naprawcze – ewentualne korekty w harmonogramie i przydziale zadań

4. spotkania podsumowujące: interpretacja wyników

5. przygotowanie prezentacji projektu.

Pod opieką koordynatora przedmiotu:

6. publiczna prezentacja wyników projektu.

Literatura:

Zależna od realizowanego tematu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

1. dokumentacja projektu zawierająca opis merytoryczny projektu oraz harmonogram pracy zespołu uwzględniający podział zadań pomiędzy jego członków,

2. ocena indywidualnego wkładu studenta w realizację projektu dokonana przez opiekuna zespołu,

3. publiczna prezentacja projektu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Stanisław Baudzis, Wiesława Gierańczyk, Małgorzata Górka, Maurycy Konopacki, Marzena Leszczyńska, Janusz Marcinkowski, Mirosław Stalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Stanisław Baudzis, Adam Borowiecki, Tomasz Jankowski, Maria Knorps, Leszek Kozłowski, Milena Krajewska, Janusz Marcinkowski, Mirosław Stalkowski, Arkadiusz Sycz
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1945
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Uwagi:

Sposób realizacji zajęć oraz formę kontaktu ustalają kierownicy zespołów bezpośrednio z opiekunami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1945
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Uwagi:

Sposób realizacji zajęć oraz formę kontaktu ustalają kierownicy zespołów bezpośrednio z opiekunami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.