Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka dyskutowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-SZDYS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Sztuka dyskutowania
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:


1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego: zajęcia (15 godzin) oraz indywidualne konsultacje (5 godzin) = 0,8 ECTS,

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego: przygotowanie się do zajęć i zaliczenia - 30 godzin (1,2 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student:


W_01 Ma wiedzę na temat zasad obowiązujących w racjonalnej dyskusji;

W_02 Rozpoznaje rodzaje argumentów;

W_03 Rozróżnia argumentację retoryczną i erystyczną.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:


U_01 Analizuje debaty i dyskusje pod kątem zastosowanej argumentacji.

U_02 Posługuje się różnorodną argumentacją.

U_03 Dobiera argumenty odpowiednie dla tematu, audytorium, sytuacji.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:


K_01 Ma świadomość, że w społeczeństwach demokratycznych racjonalna debata jest sposobem na rozwiązywanie sporów;

K_02 Zdaje sobie sprawę z konieczności dobierania argumentacji odpowiednio do tematu, audytorium oraz sytuacji.

K_03 Jest świadomy granic swobody wypowiedzi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- panelowa
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

W szkole, w pracy, w urzędach, podczas spotkań oficjalnych i towarzyskich wymieniamy zdania na jakiś temat, próbujemy dochodzić do wspólnych wniosków. Aby to robić skutecznie, warto poznać zasady prowadzenia racjonalnych dyskusji, w szczególności zaś sposoby uzasadniania swojego stanowiska. Warsztaty mają za zadanie poszerzać wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Pomagają przygotować studentów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. W społeczeństwach demokratycznych dyskusja czy debata pozwalają bowiem na pokojowe rozstrzyganie sporów.

Pełny opis:

Zadaniem konwersatorium jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych studentów w zakresie argumentowania własnego stanowiska, unikania błędów w uzasadnieniu, rozpoznawania i odpierania nieuczciwych chwytów argumentacyjnych. W tym celu podczas zajęć zostanie przeprowadzonych wiele ćwiczeń analitycznych oraz redakcyjnych. Studenci będą mieli możliwość oceny wypowiedzi publicznych, a także będą uczestniczyli w symulowanych dyskusjach (metoda 6 kapeluszy myślowych, stoliki eksperckie).

W ramach zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Pojecie racjonalnej dyskusji i zasady w niej obowiązujące.

Czy w mediach możliwa jest racjonalna dyskusja? Analiza debaty medialnej.

2. Wypowiedź argumentacyjna i jej budowa, budowa argumentu.

Badanie wypowiedzi argumentacyjnych: standaryzacja argumentu, sprawdzenie jego poprawności materialnej i spełniania warunku relewancji (schemat logiczny lub argumentacyjny).

3. Podstawowe techniki argumentacyjne i typowe błędy w argumentacji, inne przydatne w dyskusji chwyty perswazyjne, a także nieuczciwe chwyty stosowane w dyskusji (np. przytyki osobiste, fałszywe przesłanki, argumentację pozorowaną, przerzucanie ciężaru dowodu).

Redagowanie głosu w dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kochan (red.), Sztuka debaty, Gdańsk 2014 (wybrane teksty).

K. Szymanek, K. Wieczorek, A. Wójcik, Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003.

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa:

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2012.

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk 2006, rozdziały: Sztuka argumentacji, Sztuka dyskutowania.

A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2012.

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (na poziomie 80%).

2. Wykonywanie ćwiczeń podczas zajęć.

3. Wykonanie quizu podsumowującego materiał z zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.