Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-StatMat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 2 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy kurs z Rachunku prawdopodobieństwa i Narzędzia eksploracji danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 75 godz. (30 godz. wykład + 15 godz. ćwiczenia + 30 godz. laboratorium),

- praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury): 80 godz.,

- czas poświęcony na przygotowanie do zaliczeń i egzaminu: 40 godz.,

- czas poświęcony na zaliczenie laboratorium, ćwiczeń i egzamin: 5 godzin.

Razem 200 godz. (8 pkt ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

SM_W1: Zna najważniejsze zagadnienia statystyki matematycznej i jej praktyczne zastosowania (K_W02, K_W03).

SM_W2: Zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w stopniu wystarczającym do opisu i analizy eksperymentu losowego i przeprowadzania prostego rozumowania statystycznego (K_W02, K_W06).

SM_W3: Ma wiedzę na temat przeprowadzania analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

SM_U1: Potrafi zbudować i zinterpretować model doświadczenia losowego, umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji oraz ich próbkowymi odpowiednikami (K_U16).

SM_U2: Potrafi prowadzić wnioskowania statystyczne, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (K_U16).

SM_U3: Potrafi dobrać odpowiedni program do statystycznej analizy danych i zastosować go do wyciągania poprawnych wniosków na temat analizowanych danych (K_U02, K_U03).

SM_U4: Umie poprawnie zaprezentować i zinterpretować wyniki wykonanych analiz statystycznych (K_U02, K_U19).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

SM_K1: Przekazuje innym swoją wiedzę w zakresie statystyki matematycznej i analizy danych w zrozumiały sposób, rozumie potrzebę odpowiedniego prezentowania wyników badań i analiz (K_K03).

SM_K2: Pracuje systematycznie i umie samodzielnie realizować uzgodnione cele; dotrzymuje terminów (K_K02).


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny), pokaz, metody ćwiczeniowa i laboratoryjna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zasad wnioskowania statystycznego i podstaw statystyki matematycznej.

Ćwiczenia poświęcone będą analizie i stosowaniu omawianych na wykładzie modeli statystycznych, metod i algorytmów wnioskowania statystycznego.

Pod czas laboratorium używane będą program R i pakiet SPSS.

Pełny opis:

Zagadnienia, które będą omówione na wykładzie:

1.(6 godz.) Wprowadzenie do przedmiotu. Statystyczne charakterystyki populacji i ich próbkowe odpowiedniki. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady.

2. (10 godz.) Estymacja w modelach parametrycznych. Metody estymacji punktowej, metoda momentów, metoda największej wiarogodności. Porównywanie estymatorów, obciążenie estymatora. Asymptotyczne własności estymatorów Estymacja przedziałowa.

3. (8 godz.) Testowanie hipotez. Ogólne zasady wnioskowania. Testy parametryczne. Przykładowe testy nieparametryczne. Błędy 1-go i 2-go rodzajów, moc testu.

4. (6 godz.) Analiza zależności zmiennych. Testowanie niezależności zmiennych. Korelacja, współczynniki korelacji. Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Niemiro, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, SNS 1999.

2. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część 2., PWN 1995.

2. D. T. Larose, Metody i modele eksploracji danych, PWN 2008.

3. R. Zieliński, Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, PWN 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium.

Zaliczenie ćwiczeń - przez sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań (kolokwium pisemne) - na ocenę.

Zaliczenie laboratoriów odbywa się na podstawie dwóch sprawdzianów (w formie testów na Moodle)- na ocenę.

Zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium weryfikuje osiągnięcie efektów SM_W2, SM_W3, SM_U1, SM_U2, SM_U3, SM_U4, SM_K2.

Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów SM_W1, SM_W2, SM_U1, SM_U2, SM_K1.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Wojciech Rejchel, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Wojciech Rejchel, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)