Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-StatMat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 2 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy kurs z Rachunku prawdopodobieństwa i Narzędzia eksploracji danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 75h (30h wykład + 15h ćwiczenia + 30h laboratorium),

- czas poświęcony na bieżące przygotowanie do zajęć: 60h,

- czas poświęcony na przygotowanie do zaliczenia i egzaminu: 40h,

- czas poświęcony na egzamin: 4h.


Efekty uczenia się - wiedza:

SM_W1: Zna najważniejsze zagadnienia statystyki matematycznej i jej praktyczne zastosowania (K_W02, K_W03)

SM_W2: Zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w stopniu wystarczającym do opisu i analizy eksperymentu losowego i przeprowadzania prostego rozumowania statystycznego (K_W02, K_W06)

SM_W3: Ma wiedzę na temat przeprowadzania analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

SM_U1: Potrafi zbudować i zinterpretować model doświadczenia losowego, umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji oraz ich próbkowymi odpowiednikami (K_U16)

SM_U2: Potrafi prowadzić wnioskowania statystyczne, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (K_U16)

SM_U3: Potrafi dobrać odpowiedni program do statystycznej analizy danych i zastosować go do wyciągania poprawnych wniosków na temat analizowanych danych (K_U02, K_U03)

SM_U4: Umie poprawnie zaprezentować i zinterpretować wyniki wykonanych analiz statystycznych (K_U02, K_U19)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

SM_K1: Przekazuje innym swoją wiedzę w zakresie statystyki matematycznej i analizy danych w zrozumiały sposób, rozumie potrzebę odpowiedniego prezentowania wyników badań i analiz (K_K03)

SM_K2: Pracuje systematycznie i umie samodzielnie realizować uzgodnione cele; dotrzymuje terminów (K_K02)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, metoda ćwiczeniowa, metoda laboratoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami statystyki matematycznej i analizy danych oraz zastosowanie tej wiedzy w praktyce z wykorzystaniem pakietów statystycznych.

Pełny opis:

Zagadnienia, które będą omówione na wykładzie:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Statystyczne charakterystyki populacji i ich próbkowe odpowiedniki. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady.

2. Estymacja w modelach parametrycznych. Metody estymacji punktowej, metoda momentów, metoda największej wiarogodności. Porównywanie estymatorów, obciążenie estymatora. Asymptotyczne własności estymatorów Estymacja przedziałowa.

3. Testowanie hipotez. Ogólne zasady postępowania. Testy parametryczne. Przykładowe testy nieparametryczne. Błędy 1-go i 2-go rodzajów, moc testu.

4. Analiza zależności zmiennych. Testowanie niezależności zmiennych. Korelacja, współczynniki korelacji. Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Niemiro, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, SNS 1999.

J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2004.

Literatura uzupełniająca:

W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część 2., PWN 1995.

D. T. Larose, Metody i modele eksploracji danych, PWN 2008.

R. Zieliński, Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, PWN 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium. Zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium sprawdza osiągnięcie efektów K_W09, K_U34, K_U35, K_K01. Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów K_W09, K_U30, K_U33, K_U34, K_K04.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Adrian Falkowski, Agnieszka Goroncy, Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Wojciech Rejchel, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Wojciech Rejchel, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Wojciech Rejchel, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.