Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Security of IT systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-OG-EN-SITS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Security of IT systems
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic computer skills

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs

- participation in the laboratory - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 15 hrs

- preparation for laboratory - 20 hrs

- reading literature - 20 hrs

- preparation for written examination - 20 hrs

- preparation for test - 15 hrs


Altogether: 150 hrs (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: knows basic concepts of network security

W2: possesses advanced knowledge of the most pervasive cybersecurity threats

W3: is familiar with the current problems related to the security of recently created products and technologies


These realize the following learning outcomes of studies in computer science:

W1 – K_W12

W2 – K_W12, K_W13

W3 – K_W12, K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to recognize the most pervasive cybersecurity threats

U2: is capable of formulating the basic authentication methods

U3: can use protocols (such as email) and software (such as office suite) responsibly

U4: can analyze the social engineering methods


These realize the following learning outcomes of studies in computer science:

U1 – K_U01, K_U25

U2 – K_U13

U3 – K_U01, K_U13

U4 – K_U02, K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the significance of security of IT systems

K2: identifies the cybersecurity threats

K3: is prepared to identify social engineering methods


These realize the following learning outcomes of studies in computer science:

K1 – K_K01, K_K02

K2 – K_K01, K_K02

K3 – K_K01, K_K02

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- description

- informative (conventional) lecture

- participatory lecture

- problem-based lecture


Exploratory teaching methods:

- classic problem-solving

- laboratory

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the lecture and laboratory is to present some network security concepts and the most pervasive cybersecurity threats (including social engineering methods).

Moreover, the current problems related to the security of recently created products and technologies (such as IoT devices, smart home and smartphones) will be covered.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

• Types of network security: Firewalls, Email security, Antivirus and antimalware protection, Cloud Security, Mobile device security, etc.

• Cybersecurity threats: Phishing, Ransomware, Malware, Social engineering, Denial-of-service (DoS) attacks, Man-in-the-middle (MitM) attacks

• Email security, Email spoofing, Money scams, Email Encryption, Spam

• Application security, Computer viruses, antivirus and antimalware protection, Data loss prevention

• User Authentication and Authorisation, Encryption, VPN

• Web security, Wireless network security

• Internet of Things devices (IoT devices), Smart Home, Smartphones and Cloud Security

• Social engineering methods

Literatura: (tylko po angielsku)

1. C. Easttom - Computer security fundamentals, Indianapolis, Ind.: Pearson, 2011.

2. M. T. Goodrich, R. Tamassia - Introduction to computer security: international edition, Boston [etc.] : Pearson, 2011.

3. W. Stallings, L. Brown – Computer Security. Principles and Practice, Pearson, 2009.

4. K. D. Mitnick, W. L. Simon - The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security, Wiley, 2003.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Lectures - written examination - W1, W2, W3, K1, K2

Laboratory - test - U1, U2, U3, U4, K1, K2

Assessment criteria:

fail: 0% - 39%

satisfactory: 40% - 49%

satisfactory plus: 50% - 59%

good: 60% - 69%

good plus: 70% - 79%

very good: 80% - 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zając
Prowadzący grup: Marcin Gąsiorek, Katarzyna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zając
Prowadzący grup: Marcin Gąsiorek, Katarzyna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gąsiorek, Katarzyna Zając
Prowadzący grup: Marcin Gąsiorek, Katarzyna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)