Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Z1BAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bazowa znajomość teorii mnogości (operacje na zbiorach) i relacji

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

20 godz. – wykład, w tym 4 godz. wykład stacjonarny, 16 godz. wykład w formie e-learningu

20 godz. - ćwiczenia (lab.)

100 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury i udostępnionych materiałów pomocniczych

10 godz. praca własna - przygotowanie do zaliczenia, przygotowanie do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma uporządkowaną wiedzę ogólną z relacyjnych baz danych (w tym o zależnościach funkcyjnych i procesie normalizacji) - K_W09

W2. ma uporządkowaną wiedzę o podstawach języka SQL (podstawowe typy danych, główne polecenia DDL i DML, wykorzystanie wbudowanych funkcji, złączenia wszystkich typów, agregacje, podzapytania, perspektywy, rekurencja) - K_W02

W3. ma ogólną wiedzę o różnicach pomiędzy różnymi implementacjami relacyjnych SZBD, w szczególności o różnicach w dialektach SQL - K_W09

W4. ma ogólną wiedzę o różnych typach diagramów encji oraz szczegółową wiedzę o minimum jednym z nich - K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. umie stworzyć w języku encji i związków prosty projekt konceptualnej bazy danych i przekształcić go w model relacyjny,

U2. potrafi formułować zapytania do bazy danych w języku SQL (w szczególności łączące dane z wielu tabel jednocześnie), - K_U19

U3. potrafi tworzyć i normalizować schematy baz danych - K_U14, K_U17

U4. potrafi komunikować się z bazą danych z użyciem minimum jednego narzędzia wizualnego oraz jednego narzędzia tekstowego -K_U17,

U5. potrafi pozyskiwać informacje z Internetu oraz literatury na temat baz danych i elementów języka SQL - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych; - K_K06

K2. właściwie posługuje się terminologią fachową; - K_K05

K3. potrafi pozyskiwać informacje z literatury i Internetu, - K_K07

K4. samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie pojęć dotyczących tematyki relacyjnych baz danych, systemów zarządzania bazami danych i mechanizmów przez nie wykorzystywanych oraz omówienie języka zapytań SQL. Celem laboratorium jest omówienie technik wykorzystywanych w języku SQL, projektowania baz danych realizacji zaprojektowanej bazy danych przy wykorzystaniu współczesnych, powszechnie dostępnych narzędzi.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące tematy:

- historia rozwoju i różne rodzaje baz danych aż po czasy współczesne, własności baz danych

- język SQL (w szczególności stosowanie wbudowanych funkcji, operatory teorii zbiorów, złączenia, podzapytania, agregacje, perspektywy, zapytania rekurencyjne, DDL, DML, kwestie null, zaawansowane typy danych jak XML, CLOB, BLOB, różnice pomiędzy dialektami SQL w różnych relacyjnych SZBD)

- zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, schematami i bazami danych z poziomu języka zapytań

- algebra relacji i prezentacja innych wybranych podejść formalnych

- projektowanie relacyjnych baz danych, diagramy encji

- zależności funkcyjne i normalizacja

Wykład przede wszystkim skupi się na teoretycznych aspektach powyższych tematów, podczas gdy zajęcia laboratoryjne skoncentrowane będą na rozwijaniu praktycznych umiejętności obsługi baz danych z poziomu SQL.

Literatura:

[1] S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, "Foundations of databases", Addison-Wesley, 1995.

[2] L. Banachowski, E.Mrówka, K.Stencel, "Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2004

[3] C. J. Date, H. Darwen, "SQL. Omówienie standardu języka", WNT 2000.

[4] Elmasri R., Navathe S., "Wprowadzenie do systemów baz danych." Wyd. Helion, 2005

[5] H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, "Systemy baz danych. Pełny wykład." WNT, 2006

[6] U. Rogers, "Oracle: Przewodnik projektanta baz danych", WNT 1995.

[7] http://postgresql.org/docs/ (m.in. dokumentacja SQL w dialekcie PostgreSQL z odniesieniami do standardu SQL)

Literatura uzupełniająca:

[8] http://dev.mysql.com/doc/ (dokumentacja SQL w dialekcie MySQL)

[9] http://education.oracle.com/ (zbiór różnorodnych materiałów edukacyjnych, m.in. dotyczących SQL)

[10] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177563.aspx (dokumentacja języka MS Transact-SQL)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium: kolokwium semestralne + rozliczenie prac domowych

Zaliczenie wykładu: egzamin + zaliczenie modułów e-learningowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)