Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sieci komputerowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Z1SK1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=137
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

20 godz. – wykład

30 godz. - ćwiczenia

30 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

20 godz. praca własna - przygotowanie pracy zlaiczeniowej.

Razem 100 godzin

4 ptk ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W12 ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne)

K_W08 zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamięcią

K_W02 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych,

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 opisuje problemy związane z wykonywaniem programów współbieżnych; rozumie mechanizmy synchronizacji procesów

K_U03 potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów

K_U02 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy (w szczególności dokumentacji systemów operacyjnych UNIX oraz RFC), Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

K_U13 potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych

K_U12 potrafi skonfigurować prostą sieć (jeden serwer, kilku klientów) i nią administrować z wykorzystaniem stosownych narzędzi

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki

K_K04 Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

Metody dydaktyczne:

1) Wykład

2) Ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

-) Zapoznanie się z elementami pracy w systemach wielozadaniowych (UNIX) w celu wykształcenia zaawansowanego użytkownika tych systemów.

-) Zapoznanie się z zasadami działania podstawowych usług sieciowych: poczta, WWW, zdalna sesja, drukowanie, transmisja danych ( przekazywanie plików z danymi, transmisja głosu - VoIP, transmisja video).

-) Zabezpieczenie własnych danych, zabezpieczenie zdalnej sesji.

-) Poznanie podstawowego oprogramowania udostępnianego w Systemie Komputerowym Wydziału

-) Poznanie Zasad korzystania z różnych usług sieciowych dostępnych na Wydziale.

Pełny opis:

Usługi sieciowe i podstawy sieci komputerowych, konfiguracja sieci komputerowych

Usługi sieciowe w sieci lokalnej – cechy i bezpieczeństwo.

Elementy systemu UNIX: użytkownicy, system plików, procesy, sygnały

Przegląd usług sieciowych opartych na protokole IP

Bezpieczeństwo własnych danych i całego systemu: pgp, ssh, tunelowanie z użyciem dedykowanego oprogramowania

Protokoły IPSec i ich zastosowanie w połączeniach różnych systemów operacyjnych

Ochrona komputera i sieci lokalnej przed atakami

Oprogramowanie użytkowe, licencje, zasady korzystania z oprogramowania chronionego licencją.

Komunikacja między procesami na jednej maszynie. Sygnały, rodzaje sygnałów, komendy i funkcje systemowe związane z ich używaniem. Komunikacja między procesami z użyciem potoków i potoków z nazwą.

Model klient - serwer. Komunikacja między procesami na różnych maszynach. Model OSI komunikacji sieciowej, zadania realizowane w warstwach. Programowanie z użyciem gniazd rodziny UNIX oraz INERNET . Realizacja modelu klient-serwer z użyciem gniazd.

Podział sieci komputerowych w zależności od różnych cech. Adresowanie w sieciach. Urządzenia sieciowe: karty, koncentratory, przełącznice, routery.

Protokoły występujące w różnych warstwach modelu OSI. Pakiety i ich obsługa.

Usługi w sieci Internet: poczta, WWW, praca na zdalnej maszynie.

Konfiguracja programów klientów usług internetowych. Protokoły TCP i UDP w warstwie transportu.

Literatura:

1. System man, dokumentacja UNIXa

2. Dokumentacja systemu Linux oraz Solaris dostępna na stronie WWW Wydziału

3. Wszystkie książki przeznaczone dla zaawansowanego użytkownika systemu UNIX

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu - na ocenę, na podstawie:

1. obecności i aktywności na wykładach

2. zaliczenia ćwiczeń na ocenę

3. napisanie i złożenie pracy pisemnej na jeden z zadanych tematów na wykładzie. Praca jest składana w formie zabezpieczonego (zaszyfrowanego i podpisanego podpisem elektronicznym dokumentu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Paweł Lebioda, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)