Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Z1TYC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki cyfrowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

10( wykład) + 15(laboratorium) + 15(przygotowanie do zajęć)

+ 10( studiowanie literatury) + 20 (przygotowanie do zaliczenia) = 70 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu 1000-Z1TYC student:


- definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą systemów komputerowych;

- analizuje proste układy kombinacyjne i sekwencyjne.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu 1000-Z1TYC student:


- formułuje podstawowe techniki zarządzania pamięcią;

- analizuje sposoby realizacji we/wy;

- wyznacza reprezentacje liczb w systemie komputerowym;

- stosuje podstawowe pojęcia związane z architekturą systemów komputerowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

komunikacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Jest to podstawowy kurs architektury systemów komputerowych. Szczególną uwagę poświęcono reprezentacji danych i realizacji operacji arytmetycznych, organizacji komputera na poziomie asemblera, układom sekwencyjnym i kombinacyjnym, pamięci podręcznej, realizacji we/wy.

Pełny opis:

 • Ewolucja systemów komputerowych:
  Architektura i organizacja komputerów. Funkcje i struktura komputera. Reprezentacje liczb. Architektura IAS. Generacje i miary wydajności systemów koputerowych.
 • Działanie systemu komputerowego:
  Logika cyfrowa. Bramki. Układy kombinacyjne i sekwencyjne.
 • Pamięć podręczna i zewnętrzna:
  Struktura pamięci. Zasada lokalności odniesień. Pamięć podręczna i techniki jej mapowania. Rodzaje pamięci półprzewodnikowych.
 • Działanie we/wy:
  Magistrala. Techniki we/wy. Reprezentacje liczb i działania arytmetyczne w ALU. Liczby zmiennoprzecinkowe. IEE754. Kodowanie symboli.
 • Jednostka centralna:
  Funkcje. Rejestry. Tryby adresowania rozkazów. Przetwarzanie rozkazów. Asembler NASM. Przykłady.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. W. Stallings - Computer Organization and Architecture. Designing for Performance, 8th ed., Pearson, 2010.
 2. W. Stallings - Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność, wyd. III, PWN, Warszawa, 2004 (tł. 6th ed.).

Literatura uzupełniająca:

 1. W. Stallings - Computer Organization and Architecture. Designing for Performance, 10th ed., Pearson, 2016.
 2. B. Pochopień, U. Stańczyk, E. Wróbel – Arytmetyka systemów cyfrowych w teorii i praktyce, Gliwice, 2012.
 3. W. Stallings – Data and Computer Communications, 8th ed., Pearson, 2009.
 4. M. Grajek - ENIGMA. Bliżej prawdy, Poznań, 2007.
 5. A. S. Tanenbaum - Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion, 2006.
 6. S. Y. Yan - Teoria liczb w informatyce, PWN, 2006.
 7. G. Ifrah - Historia powszechna cyfr, W.A.B., 2006.
 8. W. Stallings - Systemy operacyjne, Robomatic, 2004; PWN, 2006 (tł. 5th ed.).
 9. L. Null, J. Lobur - Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion, 2004.
 10. J. Glenn Brookshear - Informatyka w ogólnym zarysie, WNT, 2003.
 11. P. Abel – Asembler IBM PC, Wydawnictwo RM, 2004.
 12. A. Shaw - Projektowanie logiczne systemów operacyjnych, WNT, 1980.
 13. H. Kaufmann - Dzieje komputerów, PWN, 1980.
 14. J. Stańko - Programowanie w języku Assembler JS EMC, Wyd. Pol. Wr., 1977.
 15. H. Katzan - Operating systems, Van Nostrand, 1973.
 16. H. Katzan - Computer organization and the System/370, Van Nostrand, 1971.
 17. S. M. Ulam - Maszyny liczące, w: Matematyka w świecie współczesnym, PWN, 1966.
 18. А. Я. Хинчин - Цепные дроби, изд. 3-е, Физматгиз, Москва, 1961.
Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie obecności na wykładach i zaliczenia ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Marczak
Prowadzący grup: Grzegorz Marczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)