Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiANG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język angielski I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 2 rok, nst.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 45 godzin

praca własna (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań bieżących) - 15 godzin


RAZEM: 60 godzin

2 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W01 Zna szeroki zakres słownictwa, wyrażeń i zwrotów pozwalających na płynną rozmowę w sytuacjach ogólnych oraz związanych z kierunkiem studiów.

W02 Zna struktury gramatyczne pozwalające mu na poprawną komunikację w języku angielskim.

W03 Zna podstawowe zasady fonetyczne pozwalające mu na poprawne rozumienie wypowiedzi oraz ich tworzenie.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U01 Rozumie ustne i pisemne wypowiedzi w języku angielskim dotyczące tematów ogólnych oraz związanych z kierunkiem studiów; K_U29

U02 Potrafi wypowiadać się na tematy ogólne oraz specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów, K_U04

U03 Potrafi interpretować i analizować różnego typu komunikaty, wyszukiwać informacje i wykorzystywać je w dalszej pracy;K_U29, K_U02,

U03 Umie przygotowywać wypowiedzi pisemne mające charakter akademicki, związane z kierunkiem studiów a także tworzyć teksty użytkowe;K_U04, K_U29


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K01 Rozumie potrzebę znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie; K_K06

K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych; K_K06

K03 Jest przygotowany do pracy w otoczenie kulturowo i językowo odmiennym; K_K05

K04 Potrafi pracować w grupie; K_K01


Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno-komunikacyjna z zastosowaniem różnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Skrócony opis:

Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie i doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania poprzez pracę z oryginalnym nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów, czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim związanych z tematyką ogólną oraz taką związaną z kierunkiem studiów, wypowiadanie się na tematy ogólne i specjalistyczne, tworzenie wypowiedzi pisemnych w języku angielskim;

- doskonalenie znajomości słownictwa z zakresu ogólnego; opis człowieka, dom, życie rodzinne, podróżowanie, zakupy, hobby, świat zwierząt, natura i przyroda, sport, sztuka, technologie, czasowniki frazowe;

- doskonalenie znajomości słownictwa związanego z kierunkiem studiów, ICT;

- doskonalenie znajomości gramatyki z zakresu czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, trybów warunkowych, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, stopniowania przymiotników, zaimków określonych i nieokreślonych, czasowników modalnych;

Literatura:

Podręcznik do nauki języka angielskiego odpowiednio dobrany do poziomu i kierunku studiów, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne, materiały autorskie.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie poziomu opanowania sprawności językowych. Ocenie podlega:

- bieżące przygotowanie do zajęć ;

- odrabianie zadań domowych;

- aktywność na zajęciach;

- opanowanie przez studenta większej partii materiału ( 3 lub 4 kolokwia);

- wypowiedzi pisemne i ustne w tym prezentacja ( 1 na 2 semestry);

- uczestnictwo w zajęciach ( obecności – dopuszczone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- praca indywidualna studenta.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 września 2006 r. student może zostać zwolniony z lektoratu po przedłożeniu odpowiedniego certyfikatu.

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szreder
Prowadzący grup: Dorota Szreder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szreder
Prowadzący grup: Dorota Szreder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Szreder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szreder
Prowadzący grup: Dorota Szreder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.