Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administrowanie usługami sieciowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiAUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administrowanie usługami sieciowymi
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość systemu operacyjnego na poziomie użytkownika.

2. Umiejętność czytania i pisania skryptów dla popularnych interpreterów: shell, awk, perl, python

3. Znajomość zasad komunikacji w sieci Internet: (model OSI, programowanie gniazd, zasada pracy klient serwer).

4. Umiejętność korzystania z programów klienta dla popularnych usług sieciowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

20 godz. - wykład

20 godz. - laboratorium

35 godz. - praca własna


RAZEM: 75 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1 - Ma wiedzę na temat podstawowych protokołów sieciowych składających się na popularne usługi Internetowe: dhcp, dns, smtp, pop3, imap, mysql, apache, nfs, samba (K_W12)

W2 - Zna zasady komunikacji klient–serwer – (K_W12)

W3 - Zna zadania realizowane w poszczególnych warstwach modelu OSI i potrafi zarządzać zadaniami w tych warstwach (K_W12)

W4 - Zna zasady bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa systemów w pracy administratora usługi sieciowej (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1 - Potrafi świadomie wybrać i zainstalować system operacyjny na komputerze w zależności od zadań jakie komputer ma wykonywać (K_U09)

U2 - Potrafi zbudować prostą sieć komputerową (fizyczną i wirtualną) (K_U12)

U3 - potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1 - Potrafi nawiązać kontakt z zespołem współpracowników - administratorów sąsiednich sieci (komputerów) w celu wspólnej pracy nad uruchomieniem usług sieciowych (K_K01)

K2 - Potrafi samodzielnie analizować zachodzące zjawiska w sieci i potrafi znaleźć metody dla rozwiązywania problemów (K_K03, K_K07)

K3 - Zna i stosuje zasadę konsekwencji o wytrwałości w zarządzaniu usługami sieciowymi (K_K08)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

• Zapoznanie się z zasadami kompilacji, instalacji, konfiguracji oraz pielęgnacji serwerów podstawowych usług sieciowych

• Zarządzanie kontami użytkowników oraz monitorowanie zabezpieczeń kont i danych użytkowników systemu UNIX

• Zapoznanie z instalacją i konfiguracją komputera w sieci Internet.

Pełny opis:

• Instalacja systemu Linux, praca z repozytoriami, uaktualnianie systemu

• Konta użytkowników, zasady ich tworzenia, narzędzia systemowe dla zarządzania kontami

• Konfiguracja komputera w sieci, serwer DHCP

• Usługa DNS, kompilacja i konfiguracja serwer bind

• Wykorzystanie w systemie biblioteki openssl, jej zastosowanie

• Elementy AMP: kompilacja i instalacja serwerów MySQL i apache oraz programu php

• Usługi związane z pocztą elektroniczną : kompilacja i konfiguracja serwerów smtp, pop3 oraz imap

• Serwery systemów sieciowych plików: nfs, samba

• Systemy wirtualne

Literatura:

• Dokumentacja systemu Fedora (online)

• Dokumentacja poszczególnych usług sieciowych (online)

Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja działających serwerów usług sieciowych.

2. Przedstawienie referatu na temat kompilacji, instalacji oraz konfiguracji wyznaczonego serwera usługi sieciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szymański
Prowadzący grup: Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szymański
Prowadzący grup: Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szymański
Prowadzący grup: Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)