Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bazy danych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiBaD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych II
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bazy Danych 1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma uporządkowaną wiedzę na temat transakcji (własności


ACID, anomalie) - K_W02

W2. ma uporządkowaną wiedzę o proceduralnych rozszerzeniach

języka SQL (funkcje, kursory, wyzwalacze) - K_W03

W3. ma ogólną wiedzę na temat planów zapytań, modelów kosztów

oraz budowy i zastosowań indeksów - K_W02, K_W04

W3. ma ogólną wiedzę na temat budowy relacyjnego SZBD -

K_W02, K_W09

W4. ma ogólną wiedzę o minimum 2 innych językach zapytań -

K_W03

W5. ma podstawową wiedzę o rozproszonych bazach danych -

K_W02, K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. potrafi tworzyć zaawansowane funkcje i wyzwalacze w

proceduralnym rozszerzeniu języka SQL (np. PL/SQL lub

PL/pgSQL) - K_U19

U2. potrafi analizować i optymalizować zapytania - K_U19

U3. potrafi formułować zapytania o dane w więcej niż 1 języku

zapytań (np. SQL i XQuery) -K_U19, K_U21

U4. potrafi skonfigurować wybrany SZBD w celu uzyskania

optymalnej wydajności i bezpiecznego udostępniania danych -

K_U13, K_U17

U5. potrafi pozyskiwać informacje z Internetu oraz literatury na

temat baz danych i elementów języka SQL - K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i

doświadczeń, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji

zawodowych; - K_K06

K2. właściwie posługuje się terminologią fachową; - K_K05

K3. potrafi pozyskiwać informacje z literatury i Internetu, - K_K07

K4. samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych,

dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się

zasadami logiki - K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza/studenta z zaawansowanymi aspektami baz danych, w szczególności zaawansowanymi aspektami języka SQL, optymalizacją oraz budową SZBD.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące tematy:

- transakcje i współbieżność,

- proceduralne rozszerzenia języka SQL (rodzaje języków, funkcje składowane, pakiety, wyjątki, kursory, wyzwalacze, reguły)

- plany zapytań, modele kosztów i optymalizacja

- języki Datalog, Xpath i Xquery

- fizyczna struktura SZBD, budowa indeksów

- konfiguracja nasłuchu w wybranych SZBD

- bezpieczeństwo baz danych

- wprowadzenie do rozproszonych bazy danych i hurtowni danych

Wykład przede wszystkim skupi się na teoretycznych aspektach powyższych tematów, podczas gdy zajęcia laboratoryjne skoncentrowane będą na rozwijaniu praktycznych umiejętności optymalizacji zapytań oraz tworzenia funkcji i wyzwalaczy.

Literatura:

[1] S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, "Foundations of databases",

Addison-Wesley, 1995.

[2] L. Banachowski, E.Mrówka, K.Stencel, "Systemy baz danych.

Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2004

[3] I. Ahmed, A. Fayyaz, A. Shahzad, "PostgreSQL Developer's

Guide", Packt Publishing Ltd,  2015

[5] H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, "Systemy baz

danych. Pełny wykład." WNT, 2006

[6] J. Price, Oracle Database 12c i SQL : programowanie, Helion,

2015

[7] http://postgresql.org/docs/ (m.in. dokumentacja SQL w dialekcie

PostgreSQL z odniesieniami do standardu SQL)

Literatura uzupełniająca:

[8] http://dev.mysql.com/doc/ (dokumentacja SQL w dialekcie

MySQL)

[9] http://education.oracle.com/ (zbiór różnorodnych materiałów

edukacyjnych, m.in. dotyczących SQL)

[10] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177563.aspx

(dokumentacja języka MS Transact-SQL)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu

Zaliczenie laboratoriów na podstawie projektu i pracy na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Aleksandra Boniewicz, Marta Burzańska, Iga Łukiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)