Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiPFIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zalecana znajomość fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

25 godzin wykładu oraz 15 godzin ćwiczeń


60 godzin poświęconych na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu


50 godzin wymaganych na przygotowanie do kolokwium zaliczającego: 10h


Razem 150h,


6ptk. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie podstawowe elementy języka fizyki. Ma elementarną wiedzę o podstawowych teoriach fizycznych.

W2: Jest świadomy ograniczeń opisu rzeczywistości fizykalnej z pomocą matematyki.

W3: Rozumie podstawy pomiaru wielkości fizycznych, zna ograniczenia ich pomiaru.

W4: Posiada dostateczne przygotowanie do uzupełniania wykształcenia w zakresie zagadnień omawianych na wykładach.

W5: Zna podstawy fizyczne funkcjonowania aparatury informatycznej (K_W16)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi napisać i rozwiązać równania dla wybranych problemów fizycznych omawianych na wykładzie i ćwiczeniach.

U2: Potrafi rozwiązać proste zadania z fizyki i sprawdzić poprawność ich rozwiązania.

U3: Potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska fizyczne zachodzące w otaczającym go świecie.

U4: Umie samodzielnie wyszukać niezbędne informacje z fizyki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość i zrozumienie potrzeby ustawicznego poszerzania wiedzy i kształcenia umiejętności z zakresu przyrody,

K2: umie ocenić informacje naukowe za pomocy metod matematycznych i statystycznych.


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa (rozwiązywanie zadań)

- praca własna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom ogólnej wiedzy na temat fizyki, jej podstaw i zasad oraz przybliżenie metodologicznych fundamentów tej nauki.

Pełny opis:

Program wykładu:

1. Przedmiot i metody badawcze fizyki. Wielkości fizyczne: skalary i wektory

2. Jednostki układu SI. Błędy pomiarów i rachunek błędu pomiarowego

3. Dynamika w sformułowaniu Newtona.

4. Praca, moc, energia. Zasady zachowania.

5. Właściwości mechaniczne ciał.

6. Oscylator harmoniczny: swobodny, wymuszony (rezonans), tłumiony.

7. Ruch drgający i fale mechaniczne. Równanie fali

8. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki

9. Teoria kinetyczna. Podstawy termodynamiki statystycznej.

10. Oddziaływania elektryczne i magnetyczne.

11. Prąd stały i zmienny. Podstawowe prawa obwodów elektrycznych. Pomiar wielkości elektrycznych.

12. Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella.

13. Optyka geometryczna i falowa. Polaryzacja światła.

14. Elementy fizyki kwantowej.

15. Pasmowa teoria przewodnictwa. Półprzewodniki i ich domieszkowanie.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu prostych i średnio zaawansowanych zadań i problemów fizycznych przy wykorzystaniu wiadomości wyniesionych z wykładu. Celem tych zajęć jest ukształtowanie u słuchaczy intuicji fizycznej oraz wyrobienie umiejętności posługiwania się aparatem matematycznym i zastosowania go do modelowania i rozwiązywania problemów fizycznych oraz zadań rachunkowych.

Literatura:

• D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN.

• J. Orear, Fizyka t. 1 i 2. WNT, Warszawa 2004

• J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick/Walker, PWN

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (wykład) – W1, W3, W5, U1, U2, U3

Aktywność (ćwiczenia) – U1, K1, K2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Narębski
Prowadzący grup: Jakub Narębski
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=2394
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Narębski
Prowadzący grup: Jakub Narębski
Strona przedmiotu: https://moodle.mat.umk.pl/course/view.php?id=2664
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Narębski
Prowadzący grup: Jakub Narębski
Strona przedmiotu: https://moodle.mat.umk.pl/course/view.php?id=2664
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)