Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-MikroII Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Katedra Ekonomii
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przygotowanie matematyczne w zakresie:

• działania na zbiorach

• prawa dotyczące rachunku zbiorów

• przebieg zmienności funkcji

• pochodne

• ekstrema funkcji i warunki istnienia ekstremum

• podstawy trygonometrii

• podstawowe prawa logiki


Całkowity nakład pracy studenta:

60 godz. pracy z nauczycielem akademickim - 2,0 Ects


90 godz. praca własna studenta (czytanie literatury, przygotowanie do ćwiczeń, przygotowanie referatów)- 3,0 Ects


60 godz. - przygotowanie do egzaminu i kolokwiów - 2,0 Ects

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Posiada podstawową wiedzę z mikroekonomii oraz rozumie zależności pomiędzy zjawiskami - K_W02- ma podstawową wiedzę z ekonomii i finansów oraz ich powiązania z zarządzaniem organizacjami

W2- Rozumie zależności pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem zewnętrznym - K_W03- zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu instytucje, ich rodzaje i elementy oraz procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i w ich otoczeniu

W3- Ma podstawowa wiedzę o zachowaniu przedsiębiorstwa wobec otoczenia zewnętrznego- K_W05- ma podstawową wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym grupowym i instytucjonalnym


Efekty uczenia się - umiejętności:

U3- Potrafi właściwie wykorzystać metody i narzędzia w mikroekonomii - K_U05- potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi.

U2- Potrafi diagnozować i interpretować problemy gospodarcze pojawiające się w przedsiębiorstwie - K_U01- potrafi diagnozować i interpretować problemy gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne (szanse i/lub zagrożenia) jakie pojawiają się w praktyce funkcjonowania instytucji

U3- Umie wykorzystać wiedzę teoretyczna z mikroekonomii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa- K_U03 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Nie dotyczy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia prawa ekonomiczne

2. Struktury rynkowe

3. Rodzaje czynników produkcji

4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Pełny opis:

1. Zachowanie organizacji na rynku

- przychody, koszty, zyski,

- koszty w krótkim i długim okresie,

- koszty produkcji a koszty transakcji, elementy teorii kosztów transakcyjnych,

- maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie.

2. Konkurencja doskonała i pełny monopol jako skrajne struktury rynku

- decyzje produkcyjne uczestnika konkurencji doskonałej i monopolisty,

- produkcja i cena w warunkach monopolu pełnego, różnicowanie cen przez monopolistę,

- równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i monopolisty.

3.Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna

- równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej,

- złamana krzywa popytu w oligopolu, polityka cenowa oligopolu.

4. Rynki czynników produkcji

- popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji,

- równowaga na rynku pracy w gałęzi,

- renta ekonomiczna i dochody transferowe,

- popyt i podaż kapitału,

- równowaga i procesy dostosowawcze na rynku kapitału,

- ziemia i renta gruntowa.

5. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania 2 godz.

6. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego

7. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non-profit

8. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie

Literatura:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia tom 1, PWN, Warszawa 2004.

D. Laidler, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.

E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, Warszawa 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny- W02; W03; W05

Kolokwium- U01, U03, U05

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcerzak
Prowadzący grup: Adam Balcerzak, Maciej Gałecki, Ilona Pietryka, Małgorzata Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Maciej Gałecki, Ilona Pietryka, Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcerzak
Prowadzący grup: Adam Balcerzak, Maciej Gałecki, Maciej Ryczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.