Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-OchWlInt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (35 godz.):

- udział w wykładach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 5

- czytanie literatury – 5

- przygotowanie do testu końcowego – 5


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności dotyczące praw własności przemysłowej i prawa autorskiego – K_W10

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) - prezentacja multimedialna, prezentacja przykładów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład prezentuje spektrum zagadnień związanych z problematyką ochrony wiedzy, a także wytworów wiedzy, zarówno z punktu widzenia współczesnego przedsiębiorstwa, jak i samych twórców. Wykład odwołuje się do regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i w Europie, opiera się na licznych przykładach i różnorodnych ujęciach prezentowanej problematyki.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką własności intelektualnej, a w szczególności możliwości ochrony i egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej – głównie praw własności przemysłowej i prawa autorskiego. W efekcie student powinien orientować się w podstawowych kategoriach własności intelektualnej, umieć je rozpoznawać i charakteryzować. W szczególności realizowane efekty kształcenia zakładają, że:

Student identyfikuje podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej oraz praw autorskich.

Podstawową formą przedstawiania treści wykładowych jest prezentacja multimedialna.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, W1

Przedstawienie istoty i programu przedmiotu, wskazanie specyfiki zasobów niematerialnych i ich miejsca we współczesnej organizacji, omówienie kategorii wiedzy, kapitału intelektualnego i własności intelektualnej.

2. Rodzaje wiedzy i ochrona wiedzy, W1

Przedstawienie koncepcji wiedzy wolnej i wiedzy chronionej, prezentacja poszczególnych rodzajów wiedzy ze względu na możliwości i sposoby jej ochrony. Zaprezentowanie specyfiki wiedzy jawnej chronionej i jej kategorii w odniesieniu do procedur ochronnych w myśl prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

3. Własność intelektualna i prawa własności intelektualnej, W1

a/ rozwiązania (projekty wynalazcze) - zaprezentowanie różnych kategorii rozwiązań (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, nowe odmian roślin) oraz dotyczących ich praw ochronnych,

b/ oznaczenia - zaprezentowanie poszczególnych rodzajów oznaczeń (nazwy handlowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne) oraz możliwości ich ochrony,

c/ utwory - zaprezentowanie specyfiki utworów (dzieła artystyczne, opracowania naukowe, programy komputerowe) oraz kwestii związanych z możliwościami i zakresem ich ochrony.

4. Procedury uzyskiwania praw ochronnych, W1

Prezentacja głównych dróg uzyskiwania praw własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem trybu rejestracyjnego w procedurze krajowej i międzynarodowej – przedstawienie zalet i wad obu systemów.

5. Udostępnianie przedmiotów własności intelektualnej, W1

Prezentacja możliwości związanych z obrotem handlowym przedmiotami własności intelektualnej – zasady zawierania umów, licencje, przeniesienie praw, współwłasność.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kotarba W: Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2005.

2. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.): Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zmianami).

3. Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2001.

4. Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Nowińska E., Romińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo LEXIS NEXIS, 2008.

6. Sozański J., Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W1 – zaliczenie pisemne na ocenę, test +++

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie testu końcowego

ndst – poniżej 6 pkt (poniżej 60%)

dst – 6 pkt (60%)

dst plus – 7 pkt (70%)

db – 8 pkt (80%)

db plus – 9 pkt (90%)

bdb – 10 pkt (100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kuzel
Prowadzący grup: Marcin Kuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kuzel
Prowadzący grup: Marcin Kuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kuzel
Prowadzący grup: Marcin Kuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kuzel
Prowadzący grup: Marcin Kuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.