Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-PodMark Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wtępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. (wykład), 5 godz.( konsultacje indywidualne): łącznie 35 godz. – 2 ECTS;

2.Czas poświęcony na przygotowanie do egzaminu (powtórzenie materiału, czytanie literatury): łącznie 40 godz. – 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna warunki wykształcania się i cechy organizacji zorientowanych produkcyjnie, sprzedażowo i marketingowo (K_W11)

W2: Wymienia główne elementy otoczenia przedsiębiorstwa i jego potencjału strategicznego (K_W04)

W3: Nazywa czynniki analizy SWOT i objaśnia jej procedurę (K_W04)

W4: Zna podstawowe założenia segmentacji rynku (K_W04)

W5: Charakteryzuje podstawowe elementy marketingu - mix (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi określić organizacje zorientowane produkcyjnie, sprzedażowo i marketingowo K_U07

U2: Potrafi pracować w zespole, proponując różne rozwiązania problemów decyzyjnych w obszarze marketingu K_U14Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów w zakresie marketingowej koncepcji zarządzania K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, pogadanka.

Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych w programie Power Point. Wszystkie omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Podstawy marketingu” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, niezbędnej w dalszej edukacji, na kolejnych latach studiowania. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa - warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1, U2, K1)

2. Otoczenie przedsiębiorstwa, jej zasoby, analiza otoczenia, analiza potencjału, analiza SWOT (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a otoczenie bliższe. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Zasoby firmy. Analiza zasobów firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W2, W3, K1)

3. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W4, K1)

4. Produkt i jego wyposażenie (Pojęcie produktu. Klasyfikacja produktów. Marka produktu. Cykl życia produktu. Strategie produktowe) (W5, K1)

5. Strategie cenowe (Definicja ceny. Metody ustalania ceny na produkty. Dyskonto cenowe) (W5, K1)

6. Dystrybucja produktów (Pojęcie dystrybucji, kanału dystrybucyjnego. Dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna. Rodzaje kanałów dystrybucyjnych) (W5, K1)

7. Strategie promocyjne (Pojęcie promocji. Rodzaje działań promocyjnych, ich zalety i ograniczenia) (W5, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004. Artykuły w czasopismach marketingowych („Marketing i Rynek”, „Marketing w Praktyce” itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: W1+++, W2++, W3++, W4+, W5++, U1++, U2++

Warunkiem zadania egzaminu jest uzyskanie z niego przynajmniej 60% przewidywanej punktacji maksymalnej (punkty za pytania sprawdzające posiadanie wiedzy określonej efektem W1, W2, W3, W4, W5 oraz sprawdzające nabycie umiejętności określonych efektem U1, U2.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Podstawy marketingu” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, niezbędnej w dalszej edukacji, na kolejnych latach studiowania. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa - warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1, U2, K1)

2. Otoczenie przedsiębiorstwa, jej zasoby, analiza otoczenia, analiza potencjału, analiza SWOT (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a otoczenie bliższe. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Zasoby firmy. Analiza zasobów firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W2, W3, K1)

3. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W4, K1)

4. Produkt i jego wyposażenie (Pojęcie produktu. Klasyfikacja produktów. Marka produktu. Cykl życia produktu. Strategie produktowe) (W5, K1)

5. Strategie cenowe (Definicja ceny. Metody ustalania ceny na produkty. Dyskonto cenowe) (W5, K1)

6. Dystrybucja produktów (Pojęcie dystrybucji, kanału dystrybucyjnego. Dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna. Rodzaje kanałów dystrybucyjnych) (W5, K1)

7. Strategie promocyjne (Pojęcie promocji. Rodzaje działań promocyjnych, ich zalety i ograniczenia) (W5, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004. Artykuły w czasopismach marketingowych („Marketing i Rynek”, „Marketing w Praktyce” itp.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Podstawy marketingu” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, niezbędnej w dalszej edukacji, na kolejnych latach studiowania. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa - warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1, U2, K1)

2. Otoczenie przedsiębiorstwa, jej zasoby, analiza otoczenia, analiza potencjału, analiza SWOT (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a otoczenie bliższe. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Zasoby firmy. Analiza zasobów firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W2, W3, K1)

3. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W4, K1)

4. Produkt i jego wyposażenie (Pojęcie produktu. Klasyfikacja produktów. Marka produktu. Cykl życia produktu. Strategie produktowe) (W5, K1)

5. Strategie cenowe (Definicja ceny. Metody ustalania ceny na produkty. Dyskonto cenowe) (W5, K1)

6. Dystrybucja produktów (Pojęcie dystrybucji, kanału dystrybucyjnego. Dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna. Rodzaje kanałów dystrybucyjnych) (W5, K1)

7. Strategie promocyjne (Pojęcie promocji. Rodzaje działań promocyjnych, ich zalety i ograniczenia) (W5, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004. Artykuły w czasopismach marketingowych („Marketing i Rynek”, „Marketing w Praktyce” itp.).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Podstawy marketingu” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, niezbędnej w dalszej edukacji, na kolejnych latach studiowania. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa - warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1, U2, K1)

2. Otoczenie przedsiębiorstwa, jej zasoby, analiza otoczenia, analiza potencjału, analiza SWOT (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a otoczenie bliższe. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Zasoby firmy. Analiza zasobów firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W2, W3, K1)

3. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W4, K1)

4. Produkt i jego wyposażenie (Pojęcie produktu. Klasyfikacja produktów. Marka produktu. Cykl życia produktu. Strategie produktowe) (W5, K1)

5. Strategie cenowe (Definicja ceny. Metody ustalania ceny na produkty. Dyskonto cenowe) (W5, K1)

6. Dystrybucja produktów (Pojęcie dystrybucji, kanału dystrybucyjnego. Dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna. Rodzaje kanałów dystrybucyjnych) (W5, K1)

7. Strategie promocyjne (Pojęcie promocji. Rodzaje działań promocyjnych, ich zalety i ograniczenia) (W5, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004. Artykuły w czasopismach marketingowych („Marketing i Rynek”, „Marketing w Praktyce” itp.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.