Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-Socj Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 30 godzin: wykład, 5 godzin: konsultacje z wykładowcą;

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 5 godzin: przygotowanie i uzupełnienie notatek, czytanie literatury;

3. Czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia – 10 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 - student ma wiedzę o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

K_W03 - student ma wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami struktur społeczno-ekonomicznych, o celach funkcjonowania tych struktur i prawidłowościach kształtujących te relacje i cele

K_W08 - student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społeczno-ekonomicznych, przyczynach tych zmian, ich ekonomicznych uwarunkowań i konsekwencji

K_W09 - student ma wiedzę o teoriach opisujących struktury społeczno-ekonomiczne oraz o ewolucji tych teorii


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 - student potrafi identyfikować konsekwencje poszczególnych rozwiązań problemów społeczno-ekonomicznych

K_U08- student posiada umiejętność rozumienia i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk ekonomiczno-społecznych

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii (pojęć, koncepcji teoretycznych, współczesnych problemów socjologii), umożliwiającej analizę rzeczywistości społecznej w kategoriach socjologicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i przedmiot socjologii.

2. Kultura (definicja kultury, cechy kultury, wartości a normy kulturowe, rodzaje wartości). Etnocentryzm a relatywizm kulturowy. Rodzaje relatywizmu kulturowego.

3. Socjalizacja (definicja socjalizacji, rodzaje socjalizacji, podstawowe mechanizmy socjalizacji, efekty socjalizacji). Osobowość (pojęcie osobowości, typy osobowości wg D. Riesmana, typy osobowości wg F. Znanieckiego). Pozycja i rola społeczna. Osiągana a przypisana rola społeczna. Konflikt ról. Stanfordzki eksperyment więzienny.

4. Kontrola społeczna (definicja, rodzaje kontroli społecznej). Sankcje społeczne (definicja, rodzaje sankcji społecznych). Konformizm. Dewiacja (definicja dewiacji, perspektywa funkcjonalistyczno-strukturalistyczna a perspektywa interakcjonizmu symbolicznego – podstawowe różnice). Pozytywne i negatywne skutki dewiacji. Koncepcja anomii R. Mertona (rodzaje adaptacji dewiacyjnej/zachowań dewiacyjnych). Koncepcja etykietowania (naznaczania) H. S. Beckera.

5. Działanie społeczne. Typologia działań społecznych M. Webera. Kontakt społeczny, interakcja społeczna. Teoria dramaturgiczna E. Goffmana. Stosunek społeczny. Typy stosunków społecznych.

6. Grupa społeczna (definicja/ cechy grupy społecznej, rodzaje struktur wewnątrzgrupowych). Grupy odniesienia (normatywne i porównawcze, pozytywne i negatywne). Grupy pierwotne i wtórne. Koncepcja Gemeinschaft i Gesellschaft F. Tönniesa (cechy, różnice, przykłady obu formacji).

7. Rodzina (definicja rodziny, funkcje rodziny, typy małżeństwa/rodziny). Ewolucja rodziny – współczesne formy rodziny.

8. Społeczność lokalna. Cechy społeczności lokalnej. Tradycyjna społeczność lokalna a „nowa” lokalna społeczność samorządowa. Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna – różnice.

9. Zbiorowość etniczna (cechy, rodzaje zbiorowości etnicznych). Naród a grupa etniczna – różnice. Drogi kształtowania się narodów.

10. Organizacja formalna. Cechy organizacji formalnych. Typ idealny biurokracji M. Webera. Rodzaje władzy wg M. Webera. Patologie biurokracji.

11. Struktura społeczna (pojęcie struktury społecznej, społeczeństwa otwarte/zamknięte). Koncepcja klas społecznych K. Marksa. Podziały społeczne wg M. Webera. Funkcjonalna teoria stratyfikacji K. Davisa i W. Moore’a.

12. Nierówności i podziały na rynku pracy. Podstawowe koncepcje segmentacyjne rynku pracy.

13. Ruchliwość społeczna: pozioma, pionowa, międzypokoleniowa, wewnątrzpokoleniowa, strukturalna.

14. Konflikt społeczny (definicja, fazy, teorie konfliktu).

15. Zmiana społeczna. Postęp społeczny. Regres społeczny. Teorie zmiany społecznej (materializm historyczny, ewolucjonizm, teoria cykliczna V. Pareto).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szacka, Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa. Warszawa 2008.

2. Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Berger, Peter. Zaproszenie do socjologii. PWN. Warszawa 2001.

2. Giddens, Anthony. Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1998.

3. Goodman, Norman. Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Stanisław Burdziej
Prowadzący grup: Andrzej Kaleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii (pojęć, koncepcji teoretycznych, współczesnych problemów socjologii), umożliwiającej analizę rzeczywistości społecznej w kategoriach socjologicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i przedmiot socjologii. (W1, W2, W3)

2. Kultura (definicja kultury, cechy kultury, wartości a normy kulturowe, rodzaje wartości). Etnocentryzm a relatywizm kulturowy. Rodzaje relatywizmu kulturowego. (W1, W2, W3)

3. Socjalizacja (definicja socjalizacji, rodzaje socjalizacji, podstawowe mechanizmy socjalizacji, efekty socjalizacji). Osobowość (pojęcie osobowości, typy osobowości wg D. Riesmana, typy osobowości wg F. Znanieckiego). Pozycja i rola społeczna. Osiągana a przypisana rola społeczna. Konflikt ról. Stanfordzki eksperyment więzienny. (W1, W2, W3)

4. Kontrola społeczna (definicja, rodzaje kontroli społecznej). Sankcje społeczne (definicja, rodzaje sankcji społecznych). Konformizm. Dewiacja (definicja dewiacji, perspektywa funkcjonalistyczno-strukturalistyczna a perspektywa interakcjonizmu symbolicznego – podstawowe różnice). Pozytywne i negatywne skutki dewiacji. Koncepcja anomii R. Mertona (rodzaje adaptacji dewiacyjnej/zachowań dewiacyjnych). Koncepcja etykietowania (naznaczania) H. S. Beckera. (W1, W2, W3)

5. Działanie społeczne. Typologia działań społecznych M. Webera. Kontakt społeczny, interakcja społeczna. Teoria dramaturgiczna E. Goffmana. Stosunek społeczny. Typy stosunków społecznych. (W1, W2, W3)

6. Grupa społeczna (definicja/ cechy grupy społecznej, rodzaje struktur wewnątrzgrupowych). Grupy odniesienia (normatywne i porównawcze, pozytywne i negatywne). Grupy pierwotne i wtórne. Koncepcja Gemeinschaft i Gesellschaft F. Tönniesa (cechy, różnice, przykłady obu formacji). (W1, W2, W3)

7. Rodzina (definicja rodziny, funkcje rodziny, typy małżeństwa/rodziny). Ewolucja rodziny – współczesne formy rodziny. (W1, W2, W3)

8. Społeczność lokalna. Cechy społeczności lokalnej. Tradycyjna społeczność lokalna a „nowa” lokalna społeczność samorządowa. Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna – różnice. (W1, W2, W3)

9. Zbiorowość etniczna (cechy, rodzaje zbiorowości etnicznych). Naród a grupa etniczna – różnice. Drogi kształtowania się narodów. (W1, W2, W3)

10. Organizacja formalna. Cechy organizacji formalnych. Typ idealny biurokracji M. Webera. Rodzaje władzy wg M. Webera. Patologie biurokracji. (W1, W2, W3)

11. Struktura społeczna (pojęcie struktury społecznej, społeczeństwa otwarte/zamknięte). Koncepcja klas społecznych K. Marksa. Podziały społeczne wg M. Webera. Funkcjonalna teoria stratyfikacji K. Davisa i W. Moore’a. (W1, W2, W3)

12. Nierówności i podziały na rynku pracy. Podstawowe koncepcje segmentacyjne rynku pracy. (W1, W2, W3)

13. Ruchliwość społeczna: pozioma, pionowa, międzypokoleniowa, wewnątrzpokoleniowa, strukturalna. (W1, W2, W3)

14. Konflikt społeczny (definicja, fazy, teorie konfliktu). (W1, W2, W3)

15. Zmiana społeczna. Postęp społeczny. Regres społeczny. Teorie zmiany społecznej (materializm historyczny, ewolucjonizm, teoria cykliczna V. Pareto). (W1, W2, W3)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szacka, Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa. Warszawa 2008.

2. Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Berger, Peter. Zaproszenie do socjologii. PWN. Warszawa 2001.

2. Giddens, Anthony. Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1998.

3. Goodman, Norman. Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Stanisław Burdziej
Prowadzący grup: Łukasz Afeltowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii (pojęć, koncepcji teoretycznych, współczesnych problemów socjologii), umożliwiającej analizę rzeczywistości społecznej w kategoriach socjologicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i przedmiot socjologii. (W1, W2, W3)

2. Kultura (definicja kultury, cechy kultury, wartości a normy kulturowe, rodzaje wartości). Etnocentryzm a relatywizm kulturowy. Rodzaje relatywizmu kulturowego. (W1, W2, W3)

3. Socjalizacja (definicja socjalizacji, rodzaje socjalizacji, podstawowe mechanizmy socjalizacji, efekty socjalizacji). Osobowość (pojęcie osobowości, typy osobowości wg D. Riesmana, typy osobowości wg F. Znanieckiego). Pozycja i rola społeczna. Osiągana a przypisana rola społeczna. Konflikt ról. Stanfordzki eksperyment więzienny. (W1, W2, W3)

4. Kontrola społeczna (definicja, rodzaje kontroli społecznej). Sankcje społeczne (definicja, rodzaje sankcji społecznych). Konformizm. Dewiacja (definicja dewiacji, perspektywa funkcjonalistyczno-strukturalistyczna a perspektywa interakcjonizmu symbolicznego – podstawowe różnice). Pozytywne i negatywne skutki dewiacji. Koncepcja anomii R. Mertona (rodzaje adaptacji dewiacyjnej/zachowań dewiacyjnych). Koncepcja etykietowania (naznaczania) H. S. Beckera. (W1, W2, W3)

5. Działanie społeczne. Typologia działań społecznych M. Webera. Kontakt społeczny, interakcja społeczna. Teoria dramaturgiczna E. Goffmana. Stosunek społeczny. Typy stosunków społecznych. (W1, W2, W3)

6. Grupa społeczna (definicja/ cechy grupy społecznej, rodzaje struktur wewnątrzgrupowych). Grupy odniesienia (normatywne i porównawcze, pozytywne i negatywne). Grupy pierwotne i wtórne. Koncepcja Gemeinschaft i Gesellschaft F. Tönniesa (cechy, różnice, przykłady obu formacji). (W1, W2, W3)

7. Rodzina (definicja rodziny, funkcje rodziny, typy małżeństwa/rodziny). Ewolucja rodziny – współczesne formy rodziny. (W1, W2, W3)

8. Społeczność lokalna. Cechy społeczności lokalnej. Tradycyjna społeczność lokalna a „nowa” lokalna społeczność samorządowa. Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna – różnice. (W1, W2, W3)

9. Zbiorowość etniczna (cechy, rodzaje zbiorowości etnicznych). Naród a grupa etniczna – różnice. Drogi kształtowania się narodów. (W1, W2, W3)

10. Organizacja formalna. Cechy organizacji formalnych. Typ idealny biurokracji M. Webera. Rodzaje władzy wg M. Webera. Patologie biurokracji. (W1, W2, W3)

11. Struktura społeczna (pojęcie struktury społecznej, społeczeństwa otwarte/zamknięte). Koncepcja klas społecznych K. Marksa. Podziały społeczne wg M. Webera. Funkcjonalna teoria stratyfikacji K. Davisa i W. Moore’a. (W1, W2, W3)

12. Nierówności i podziały na rynku pracy. Podstawowe koncepcje segmentacyjne rynku pracy. (W1, W2, W3)

13. Ruchliwość społeczna: pozioma, pionowa, międzypokoleniowa, wewnątrzpokoleniowa, strukturalna. (W1, W2, W3)

14. Konflikt społeczny (definicja, fazy, teorie konfliktu). (W1, W2, W3)

15. Zmiana społeczna. Postęp społeczny. Regres społeczny. Teorie zmiany społecznej (materializm historyczny, ewolucjonizm, teoria cykliczna V. Pareto). (W1, W2, W3)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szacka, Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa. Warszawa 2008.

2. Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Berger, Peter. Zaproszenie do socjologii. PWN. Warszawa 2001.

2. Giddens, Anthony. Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1998.

3. Goodman, Norman. Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Stanisław Burdziej
Prowadzący grup: Aleksandra Bronk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii (pojęć, koncepcji teoretycznych, współczesnych problemów socjologii), umożliwiającej analizę rzeczywistości społecznej w kategoriach socjologicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i przedmiot socjologii. (W1, W2, W3)

2. Kultura (definicja kultury, cechy kultury, wartości a normy kulturowe, rodzaje wartości). Etnocentryzm a relatywizm kulturowy. Rodzaje relatywizmu kulturowego. (W1, W2, W3)

3. Socjalizacja (definicja socjalizacji, rodzaje socjalizacji, podstawowe mechanizmy socjalizacji, efekty socjalizacji). Osobowość (pojęcie osobowości, typy osobowości wg D. Riesmana, typy osobowości wg F. Znanieckiego). Pozycja i rola społeczna. Osiągana a przypisana rola społeczna. Konflikt ról. Stanfordzki eksperyment więzienny. (W1, W2, W3)

4. Kontrola społeczna (definicja, rodzaje kontroli społecznej). Sankcje społeczne (definicja, rodzaje sankcji społecznych). Konformizm. Dewiacja (definicja dewiacji, perspektywa funkcjonalistyczno-strukturalistyczna a perspektywa interakcjonizmu symbolicznego – podstawowe różnice). Pozytywne i negatywne skutki dewiacji. Koncepcja anomii R. Mertona (rodzaje adaptacji dewiacyjnej/zachowań dewiacyjnych). Koncepcja etykietowania (naznaczania) H. S. Beckera. (W1, W2, W3)

5. Działanie społeczne. Typologia działań społecznych M. Webera. Kontakt społeczny, interakcja społeczna. Teoria dramaturgiczna E. Goffmana. Stosunek społeczny. Typy stosunków społecznych. (W1, W2, W3)

6. Grupa społeczna (definicja/ cechy grupy społecznej, rodzaje struktur wewnątrzgrupowych). Grupy odniesienia (normatywne i porównawcze, pozytywne i negatywne). Grupy pierwotne i wtórne. Koncepcja Gemeinschaft i Gesellschaft F. Tönniesa (cechy, różnice, przykłady obu formacji). (W1, W2, W3)

7. Rodzina (definicja rodziny, funkcje rodziny, typy małżeństwa/rodziny). Ewolucja rodziny – współczesne formy rodziny. (W1, W2, W3)

8. Społeczność lokalna. Cechy społeczności lokalnej. Tradycyjna społeczność lokalna a „nowa” lokalna społeczność samorządowa. Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna – różnice. (W1, W2, W3)

9. Zbiorowość etniczna (cechy, rodzaje zbiorowości etnicznych). Naród a grupa etniczna – różnice. Drogi kształtowania się narodów. (W1, W2, W3)

10. Organizacja formalna. Cechy organizacji formalnych. Typ idealny biurokracji M. Webera. Rodzaje władzy wg M. Webera. Patologie biurokracji. (W1, W2, W3)

11. Struktura społeczna (pojęcie struktury społecznej, społeczeństwa otwarte/zamknięte). Koncepcja klas społecznych K. Marksa. Podziały społeczne wg M. Webera. Funkcjonalna teoria stratyfikacji K. Davisa i W. Moore’a. (W1, W2, W3)

12. Nierówności i podziały na rynku pracy. Podstawowe koncepcje segmentacyjne rynku pracy. (W1, W2, W3)

13. Ruchliwość społeczna: pozioma, pionowa, międzypokoleniowa, wewnątrzpokoleniowa, strukturalna. (W1, W2, W3)

14. Konflikt społeczny (definicja, fazy, teorie konfliktu). (W1, W2, W3)

15. Zmiana społeczna. Postęp społeczny. Regres społeczny. Teorie zmiany społecznej (materializm historyczny, ewolucjonizm, teoria cykliczna V. Pareto). (W1, W2, W3)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szacka, Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa. Warszawa 2008.

2. Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Berger, Peter. Zaproszenie do socjologii. PWN. Warszawa 2001.

2. Giddens, Anthony. Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1998.

3. Goodman, Norman. Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bronk, Stanisław Burdziej
Prowadzący grup: Aleksandra Bronk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii (pojęć, koncepcji teoretycznych, współczesnych problemów socjologii), umożliwiającej analizę rzeczywistości społecznej w kategoriach socjologicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i przedmiot socjologii. (W1, W2, W3)

2. Kultura (definicja kultury, cechy kultury, wartości a normy kulturowe, rodzaje wartości). Etnocentryzm a relatywizm kulturowy. Rodzaje relatywizmu kulturowego. (W1, W2, W3)

3. Socjalizacja (definicja socjalizacji, rodzaje socjalizacji, podstawowe mechanizmy socjalizacji, efekty socjalizacji). Osobowość (pojęcie osobowości, typy osobowości wg D. Riesmana, typy osobowości wg F. Znanieckiego). Pozycja i rola społeczna. Osiągana a przypisana rola społeczna. Konflikt ról. Stanfordzki eksperyment więzienny. (W1, W2, W3)

4. Kontrola społeczna (definicja, rodzaje kontroli społecznej). Sankcje społeczne (definicja, rodzaje sankcji społecznych). Konformizm. Dewiacja (definicja dewiacji, perspektywa funkcjonalistyczno-strukturalistyczna a perspektywa interakcjonizmu symbolicznego – podstawowe różnice). Pozytywne i negatywne skutki dewiacji. Koncepcja anomii R. Mertona (rodzaje adaptacji dewiacyjnej/zachowań dewiacyjnych). Koncepcja etykietowania (naznaczania) H. S. Beckera. (W1, W2, W3)

5. Działanie społeczne. Typologia działań społecznych M. Webera. Kontakt społeczny, interakcja społeczna. Teoria dramaturgiczna E. Goffmana. Stosunek społeczny. Typy stosunków społecznych. (W1, W2, W3)

6. Grupa społeczna (definicja/ cechy grupy społecznej, rodzaje struktur wewnątrzgrupowych). Grupy odniesienia (normatywne i porównawcze, pozytywne i negatywne). Grupy pierwotne i wtórne. Koncepcja Gemeinschaft i Gesellschaft F. Tönniesa (cechy, różnice, przykłady obu formacji). (W1, W2, W3)

7. Rodzina (definicja rodziny, funkcje rodziny, typy małżeństwa/rodziny). Ewolucja rodziny – współczesne formy rodziny. (W1, W2, W3)

8. Społeczność lokalna. Cechy społeczności lokalnej. Tradycyjna społeczność lokalna a „nowa” lokalna społeczność samorządowa. Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna – różnice. (W1, W2, W3)

9. Zbiorowość etniczna (cechy, rodzaje zbiorowości etnicznych). Naród a grupa etniczna – różnice. Drogi kształtowania się narodów. (W1, W2, W3)

10. Organizacja formalna. Cechy organizacji formalnych. Typ idealny biurokracji M. Webera. Rodzaje władzy wg M. Webera. Patologie biurokracji. (W1, W2, W3)

11. Struktura społeczna (pojęcie struktury społecznej, społeczeństwa otwarte/zamknięte). Koncepcja klas społecznych K. Marksa. Podziały społeczne wg M. Webera. Funkcjonalna teoria stratyfikacji K. Davisa i W. Moore’a. (W1, W2, W3)

12. Nierówności i podziały na rynku pracy. Podstawowe koncepcje segmentacyjne rynku pracy. (W1, W2, W3)

13. Ruchliwość społeczna: pozioma, pionowa, międzypokoleniowa, wewnątrzpokoleniowa, strukturalna. (W1, W2, W3)

14. Konflikt społeczny (definicja, fazy, teorie konfliktu). (W1, W2, W3)

15. Zmiana społeczna. Postęp społeczny. Regres społeczny. Teorie zmiany społecznej (materializm historyczny, ewolucjonizm, teoria cykliczna V. Pareto). (W1, W2, W3)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szacka, Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa. Warszawa 2008.

2. Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Berger, Peter. Zaproszenie do socjologii. PWN. Warszawa 2001.

2. Giddens, Anthony. Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1998.

3. Goodman, Norman. Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.