Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrównoważony rozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-ZrowRoz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zrównoważony rozwój
Jednostka: Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
Grupy: Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta 15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania

20 godz.

Razem nakład pracy studenta - 55 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:


W1: ma wiedzę dotyczącą idei zrównoważonego rozwoju, zna wymiary, filary, wskaźniki trwałego zrównoważonego rozwoju - KW _01, KW_3, KW_07, KW_10

W2: zna, rozumie, rozpatruje i wskazuje z punktu widzenia właściwego dla nauk ekonomicznych warunki implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce - KW_04, KW_08, KW_11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi analizować zjawiska gospodarcze zachodzące w otoczeniu mikroekonomicznym i makroekonomicznym poszukując rozwiązań pozytywnych w kontekście racjonalnej kombinacji rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego - K_ U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U013

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: analitycznie myśli, sumiennie i dokładnie podejmuje poszukiwania wiedzy o możliwościach zastosowania wskazań konceptualnych rozwoju równoważonego w praktyce gospodarczej - K_K01, K_K04

K2: wytrwale, konsekwentnie, samodzielnie i kreatywnie wdraża zachowania prośrodowiskowe i ekokonsumpcyjne jako opcję dla nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych K_K02, K_K03, K_K05

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint oraz tematycznych fragmentów filmowych.

2. Wykład z elementami dyskusji moderowanej.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii

2. Koncepcja oraz obszary zrównoważonego rozwoju

3. Współczesne trendy ekonomiczne, ekologiczne, społeczne

4. Rozwój zrównoważony na poziomie globalnym, narodowym, regionalnym, lokalnym

5. Technologie pozyskiwania energii elektrycznej z punktu widzenia degradacji środowiska naturalnego

6. Porozumienia międzynarodowe, rozwiązania prawne w zakresie ochrony środowiska

7. Problemy społeczne w świetle rozwoju zrównoważonego

8. Wskaźniki rozwoju zrównoważonego

9. Rozwój zrównoważony w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Pełny opis:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii (wspólna wizja zrównoważonego rozwoju na gruncie nauk ekonomicznych, stworzenie płaszczyzny porozumiewania się różnych nauk w dziedzinie rozumienia idei zrównoważonego rozwoju i edukowania) W1, W2

2. Koncepcja oraz obszary zrównoważonego rozwoju (zrównoważony rozwój środowiska naturalnego jako podstawa, gospodarka jako narzędzie, dobrobyt społeczeństwa jako cel; regionalne, narodowe i globalne cele) W1, W2

3. Metody pozyskiwania energii elektrycznej z punktu widzenia degradacji środowiska naturalnego (stosowane formy wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, recykling, odpady i skażenia) W1, W2, U1, U2

4. Porozumienia międzynarodowe, rozwiązania prawne w zakresie ochrony środowiska (wypracowane i przyjęte najbardziej istotne dla zrównoważonego rozwoju dokumenty i wytyczne krajowe i międzynarodowe) W1, W2

5. Problemy społeczne w świetle rozwoju zrównoważonego (integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych potrzeb społeczności) W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Wskaźniki rozwoju zrównoważonego (ład społeczny, ład gospodarczy, ład środowiskowy, ład instytucjonalno-polityczny) W1, W2 U1, U2

7. Rozwój zrównoważony w zarządzaniu przedsiębiorstwem (zarządzanie środowiskowe. Normy dotyczące zarządzania środowiskowego. Etapy wdrażania systemów EMAS, ISO-14000). W1, W2, U1, U2, K1

Literatura:

H. Rogall, Ekonomia rozwoju zrównoważonego, PWN, Warszawa 2011.

Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

W kierunku zrównoważonego rozwoju.

Ewa Rokicka Wojciech Woźniak, Koncepcje, interpretacje, konteksty, Katedra Socjologii Ogólnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki,

Łódź 2016. http://socjologia.uni.lodz.pl/pliki/32-w_kierunku_zrownowazonego_rozwoju.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

Zaliczenie pisemne W1, W2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.