Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse i bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E12-FinBank
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 godz. Czas pracy z wykładowcą - wykład

2. 15 godz. praca indywidualna studenta

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 30 godz.

Razem nakład pracy studenta: 75 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę o relacjach finansowych kształtujących się w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalania kosztu kapitału, kształtowania struktury kapitałów służących finansowaniu działalności przedsiębiorstwa oraz mechanizmu działania dźwigni w finansach.

(K_W11: zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych)

W2: Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania systemu bankowego oraz podstawowych produktów i usług bankowych z uwzględnieniem ryzyka finansowego.

(zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych - K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student ocenia podstawowe zjawiska gospodarcze oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych oraz instytucji finansowych.

(K_U08: posiada umiejętność rozumienia i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk ekonomiczno-społecznych)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student w trakcie wykładu nabywa kompetencje analitycznego myślenia ze świadomością rozwoju narzędzi i technik wykorzystywanych w finansach

(K_K01: analityczne myślenie: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki; potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania)

Metody dydaktyczne:

Wykład - prezentacja multimedialna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie finansowych aspektów prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz osiągane wyniki przedsiębiorstw.

Celem jest również zrozumienie idei, celów i zasad funkcjonowania bankowości centralnej oraz bankowości komercyjnej.

Pełny opis:

1. Podstawowe cele oraz instrumenty zarządzania finansami (W1, U1, K1)

2. Źródła informacji finansowych (W1, K1)

3. Kształtowanie struktury majątku, kapitałów oraz kosztów i wyników w przedsiębiorstwie (W1, U1)

4. Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych. Koszt kapitału (W1, U1)

5. Cele i funkcjonowanie bankowości centralnej (W2, U1)

6. Cele i funkcjonowanie bankowości komercyjnej (W2, K1)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

M. Zaleska (red), Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013.

W. Jaworski (red), Bankowość, Poltext, Warszawa 2011.

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2013.

J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie, SKwP, Warszawa 2011.

J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin ++

W2 Egzamin ++

U1 Egzamin ++

K1 Egzamin ++

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo, Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Bożena Kołosowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo, Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo, Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo, Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)