Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E13mi-BanMie Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Bankowość międzynarodowa
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Ekonomia, 3 rok I stopnia, PRK, moduł międzynarodowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu bankowości i finansów międzynarodowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny czas pracy studenta wynoszący 100 godz. obejmuje:

30 godz. - wykład

15 godz. - ćwiczenia

5 godz. - konsultacje z wykładowcą

20 godz. - praca własna, studia literatury

30 godz. - przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę o różnych rodzajach instytucji bankowych działających w środowisku międzynarodowym, a także zna ich operacje i zadania

(K_W02: Student ma podstawową wiedzę o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym)

W2: Student charakteryzuje uwarunkowania funkcjonowania i współczesne trendy w międzynarodowym środowisku bankowym

(K_W07: Student ma wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych, współtworzących struktury i instytucje ekonomiczno-społeczne, ma wiedzę o ich zmianach i konsekwencjach tych zmian)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student analizuje i ocenia funkcjonowanie banków w środowisku międzynarodowym

(K_U01: Student umie krytycznie analizować zjawiska ekonomiczno-społeczne oraz związki między nimi)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student w trakcie wykładu nabywa kompetencje analitycznego myślenia ze świadomością rozwoju narzędzi i technik wykorzystywanych w finansach

(K_K02: analityczne myślenie: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki; potrafi precyzyjnie formułować pytania,służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- studium przypadku

- ćwiczeniowa

- prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy funkcjonowania banków komercyjnych w skali międzynarodowej, banków międzynarodowych oraz transakcji i operacji bankowych realizowanych w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Przedmiot zawiera treści związane z organizacją i funkcjonowaniem banków w skali międzynarodowej. Obejmuje on podstawy bankowości, charakterystykę banków krajowych, banków zagranicznych, instytucji kredytowych, a także banków międzynarodowych. Zawiera podstawy prawne funkcjonowania banków w skali międzynarodowej, a także w ramach EOG. Przedmiot charakteryzuje międzynarodowe rozliczenia bankowe, finansowanie handlu zagranicznego, wymianę walutową, dealing metalami szlachetnymi oraz działalność inwestycyjną na rynkach międzynarodowych. W ramach przedmiotu zaprezentowane będą charakterystyki, organizacja oraz funkcjonowanie BIS, EBC oraz Fed. Przedmiot będzie obejmował również aspekty szczególne związane z bankowością międzynarodową, tzn. międzynarodowe fuzje i przejęcia banków oraz bankowość islamską.

Tematy szczegółowe przedmiotu:

1. Podstawy bankowości międzynarodowej W1

2. Banki na rynkach międzynarodowych W1, U1

3. Rozliczenia międzynarodowe banków W1, W2

4. Systemy bankowe w wybranych krajach W1, U1

5. Operacje zagraniczne banków i produkty w bankowości międzynarodowej W1, W2, U1

6. Międzynarodowa wymiana walutowa W1, W2

7. Międzynarodowe Organizacje Płatnicze W1, W2

8. Banki międzynarodowe i ich funkcjonowanie m.in. BIS, EBI, EBOiR, EBC, FED, MFW, BŚ W1,W2, U1, K1

9. Kryzysy bankowe W1, W2, U1

10. Szczególne aspekty bankowości na rynkach międzynarodowych (m.in. międzynarodowe fuzje i przejęcia, bankowość islamska, bankowość cienia) W1, W2, U1, K1

Ćwiczenia obejmują głównie omówienie oraz analizę przypadków funkcjonowania banków międzynarodowych, a także instrumentów oraz rozwiązań bankowości międzynarodowej.

Literatura:

1. E. Gostomski, Bankowość międzynarodowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2011;

2. R. Płókarz, Globalne rynki finansowe, PWN, 2013;

3. M. Zaleska (red.) Współczesna bankowość, Difin, 2008;

J. K. Solarz, Bankowość międzynarodowa, Twiger 2004;

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie pytań otwartych

Ćwiczenia: prezentacje projektów, kolokwium

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 egzamin +++

W2 egzamin +++

U1 egzamin +++

K1 prezentacje +++, obserwacja pracy na zajęciach++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko, Anna Laskowska-Solarz, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.