Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F11-Finanse
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0412) Finanse, bankowość, ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.home.umk.pl/~robhuski/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godz.:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń, 20 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna: 30 godz.

3. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 40 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych - K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi – wykorzystując posiadaną wiedzę i właściwe źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować procesy gospodarcze, w szczególności w kontekście aspektów finansowych - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K01

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy

- ćwiczeniowa

- studium przypadku


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot o charakterze encyklopedycznym, zapoznający z podstawowymi pojęciami dotyczącymi transakcji, procesów i instytucji różnych gałęzi finansów.

Student identyfikuje instytucje finansowe oraz definiuje ich role w gospodarce.

Pełny opis:

Istota i funkcje finansów.

Systematyka zjawisk finansowych – funkcjonalna i podmiotowa. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza.

Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego – procesy rzeczowe i pieniężne, finanse sfery realnej, autonomiczna sfera finansów.

Polityka finansowa i jej funkcje – treść polityki finansowej oraz jej funkcja stabilizacyjna, alokacyjna i redystrybucyjna.

Finanse publiczne – struktura sektora, dochody i wydatki publiczne, budżet i jego instrumenty oddziaływania na gospodarkę, finanse samorządu terytorialnego, deficyt budżetowy i dług publiczny.

Finanse Unii Europejskiej – budżet Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa.

System bankowy – zadania, funkcje, podmioty.

Giełda i jej znaczenie w gospodarce.

Finanse ubezpieczeń społecznych i gospodarczych – zasady działalności ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpieczeń, gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń.

Finanse przedsiębiorstw – podstawowe pojęcia.

Ćwiczenia bazują na tych samych zagadnieniach w bardziej empirycznym ujęciu.

Wszystkim zagadnieniom przypisane są efekty kształcenia W1, U1, K1 odpowiednio do formy zajęć pozwalających na ich realizację.

Literatura:

S. Owsiak, Finanse, PWE 2015.

Uzupełniająca:

Zadora H. (red.), Finanse: kategorie, zjawiska i procesy, podmioty, Difin 2015.

J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, Finanse, Difin 2013.

B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 i nowsze.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (opisowych) lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1 (++), U1 (++).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o prezentację i kolokwium w formie pisemnej: W1 (++), U1 (++), K1 (+).

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski, Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia oraz zaliczenie ćwiczeń może odbyć się również w formie zdalnej.

Uwagi:

Ćwiczenia oraz zaliczenie ćwiczeń może odbyć się również w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski, Radosław Kotkowski, Dorota Krupa, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia oraz zaliczenie ćwiczeń może odbyć się również w formie zdalnej.

Uwagi:

Ćwiczenia oraz zaliczenie ćwiczeń może odbyć się również w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)